KONKURSY DLA DZIECI

           

REGULAMIN KONKURSU

„Dla lasu, dla ludzi – z nami bezpiecznie”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Organizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi oraz Nadleśnictwa z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, zwane dalej ORGANIZATOREM.

Nadleśnictwo Poddębice przypomina i zachęca do udziału w konkursie “Dla lasu dla ludzi – z nami bezpiecznie”. Na stronie internetowej www.poddebice.lodz.lasy.gov.pl/ umieszczono prezentację przybliżającą zagadnienie.

 1. Temat konkursu plastycznego „ DLA LASU, DLA LUDZI – Z NAMI BEZPIECZNIE”.
 2. Fundatorem nagród jest ORGANIZATOR konkursu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci w wieku 5-9 lat na terenie administrowanym przez jednostki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
 4. Celem Konkursu jest:
 • Popularyzacja wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w lesie;
 • Kształtowanie postaw ekologicznych;
 • Zwiększenie zdolności manualnych dzieci;
 • Zwiększenie świadomości dzieci w kwestii zasad obyczajowych i prawnych zachowania się w lesie.
 • 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 Konkurs kierowany jest do przedszkolaków grupy „0” i uczniów szkół podstawowych klas I-III.

 1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną.
 2. Opis pracy (ZAŁĄCZNIK NR 1) . Kategoria tematyczna, imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola lub szkoły, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na przetwarzanie danych osobowych dziecka i publikowanie jego wizerunku, powinna zostać dołączona do nadesłanej pracy.

Prace nadesłane przez przedszkola lub szkoły bez ZAŁĄCZNIKA NR 1 nie będą mogły być zakwalifikowane do udziału w konkursie.

Prace powinny być opisane również na odwrotnej stronie.

 1. Nadesłanie właściwie opisanej pracy konkursowej jest równoznaczne  z przekazaniem praw autorskich.
 2. Uczestnik konkursu wykona samodzielną pracę w jednej, wybranej przez siebie kategorii tematycznej:                         Kategoria 1     Nie niszcz i nie uszkadzaj drzew i krzewówKategoria 2     Nie hałasuj w lesie

  Kategoria 3     Nie wchodź do lasu gdzie obowiązuje zakaz wstępu ( np. ostoja zwierząt, uprawy leśne do 4 m wysokości, rezerwaty, drzewostany nasienne )

  Kategoria 4     Nie płosz zwierząt i nie puszczaj psa luzem,

  Kategoria 5     Nie niszcz mienia ( znaków, szlabanów, wiat leśnych, paśników )

  Kategoria 6     Nie  niszcz grzybów i runa leśnego

  Kategoria 7     Nie rozpalaj ognisk w lesie,

  Kategoria 8     Nie kradnij drewna,

  Kategoria 9     Nie wyrzucaj   śmieci do lasu,

  Kategoria 10   Nie biwakuj w miejscach niedozwolonych,

  Kategoria 11   Nie wjeżdżaj do lasu pojazdem silnikowym,

  Kategoria 12   Nie niszcz gniazd ptaków i mrowisk

   

  1. Forma prac konkursowych:
  • praca plastyczna
  • format: A-4
  • technika wykonania – dowolna,
  • praca musi zostać wykonana samodzielnie

   

  1. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby miejscowego nadleśnictwa do dnia 30 kwietnia 2018 r.
  • 3 KRYTERIA OCENY

   

  1. Prace będą oceniane dwuetapowo:
  • Pierwszy etap oceny prac odbędzie się na poziomie jednostek podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi tj. w Nadleśnictwach.
  • Drugi etap oceny odbędzie się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi do dnia 15 maja 2018 r.

 

REGULAMIN XVIII KONKURSU PAPIESKIEGO

„Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Pomnażajcie talenty otrzymane od Boga  Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi, i rozwijajcie je z Bożą pomocą  Święty Jan Paweł II

 

Cele konkursu:

 1. Przypominanie i wskazywanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II − patrona Ochotniczych Hufców Pracy.
 2. Uczczenie czterdziestej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, która przypada w dniu 16 października br.
 3. Rozwijanie formacji duchowej młodzieży.
 4. Propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży.
 5. Rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii.
 6. Rozbudzanie pasji artystycznych młodego pokolenia.
 7. Popularyzowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu.
 8. Wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu technik plastycznych i fotograficznych.

 

Uczestnicy:

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolna (ur. w 1998 r. i młodsza).

Warunki uczestnictwa:

1.Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej jednej lub po jednej z dwóch kategorii:

    – praca fotograficzna,

    – praca plastyczna.

2.Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace.

3.Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora.

4.Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą.Nie mogą być przetwarzane komputerowo lub w inny sposób. Zmiany, typu fotomontaż są niedopuszczalne.

Minimalny format zdjęć 15 x 21 cm.

5.Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, w formacie min.A3.

6.Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanych prac. Do każdej pracy obowiązkowo należy dołączyć Kartę uczestnictwa (przyklejoną na odwrocie pracy), Oświadczenie oraz w przypadku osób niepełnoletnich Zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej – stanowią załącznik do niniejszego regulaminu, dostępne są również na stronie internetowej www.konkurs-papieski.com.

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

9.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.

10.Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów o udziale w imprezie finałowej.

11.Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

12.Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

Nagrody:

– Komisję oceniającą (jury) powołują organizatorzy konkursu. Skład komisji stanowić będą:

– przedstawiciel Komendy Głównej OHP

– przedstawiciele Małopolskiej WK OHP

– przedstawiciel Duszpasterstwa OHP

– przedstawiciele środowiska artystycznego

Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:

zgodność tematu pracy z tematem konkursu,

– wartość artystyczna pracy,

– oryginalność podejścia do tematu,

– samodzielność.

UWAGA, nie będą oceniane: prace zbiorowe, prace wykonane w formie gazetki, fotografie naruszające prawa osób trzecich lub przepisy prawa.

Laureaci zostaną uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami podczas imprezy finałowej.

1.Decyzję o ilości oraz rodzaju nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu podejmują organizatorzy.

2.Decyzje Komisji oceniającej są ostateczne.

3.Odbiór nagród jest osobisty podczas Gali Finałowej.

 1. Organizator nie wysyła nagród laureatom konkursu.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej www.konkurs-papieski.com.

  Kalendarium konkursu:

1.TERMIN  NADSYŁANIA PRAC                                               – do 5 maja 2018 r.

2.Powiadomienie laureatów o wynikach                                       – do 31 maja 2018 r.

3.Impreza finałowa w Wadowickim Centrum Kultury

   34-100 Wadowice, ul. Teatralna 1                                             – informacja zostanie przekazana w terminie późniejszym.

Miejsce przesyłania prac:

6-11 Hufiec Pracy

34-100 Wadowice, ul. J. Kochanowskiego 3

z dopiskiem „Konkurs Papieski”

Informacji udziela:

Komendant Hufca –  Jolanta Zacny, tel. 33 823 38 68 wew. 110, 122,

Biuro Małopolskiej WK OHP – Małgorzata Satora , tel. 12 633 07 06 wew. 20

informacje na stronie internetowej: www.malopolska.ohp.pl oraz www.konkurs-papieski.com.

 

 

                                     KONKURS  PLASTYCZNY                                                                 NA  ILUSTRACJĘ I KUKIEŁKĘ  DO  WYBRANEGO  UTWORU  MARII   KONOPNICKIEJ

 

“Ej wy dziatki !  Czy  wy  wiecie ,

Jak  bywało  niegdyś  w  śiwecie ?

Jak  bywało  na  tej  ziemi 

Przed  latami , przed  dawnymi ? …”

W   ZWIĄZKU  Z  JUBILEUSZEM  100 – LECIA  ODZYSKANIA PRZEZ  POLSKĘ  NIEPODLEGŁOŚCI   zapraszamy przedszkolaków , uczniów szkół  podstawowych i  gimnazjów do udziału w  konkursie  plastycznym na  ilustracje i  kukiełkę  do  dowolnie  wybranego  utworu  Marii Konopnickiej 

NAGRODA  SPECJALNA DLA  AUTORA  PRACY  PLASTYCZNEJ O TEMATYCE  PATRIOTYCZNEJ

ORGANIZATORZY : 

 • Starostwo  Powiatowe  w  Poddębicach 
 • Urząd  Gminy w  Wartkowicach 
 • Biblioteka  Pedagogiczna w Sieradzu  , filia w Bronowie 

CELE   KONKURSU : 

 • przybliżenie życia  i twórczości  Marii Konopnickiej   
 • popularyzacja izby pamięci poświęconej  poetce 
 • prezentacja dorobku dzieci i młodzieży w dziedzinie sztuk  plastycznych 

WARUNKI  PRZYSTĄPIENIA  DO  KONKURSU 

 • tematyka prac powinna koncentrować się wokół twórczości Marii Konopnickiej i jej utworów 
 • każdy uczestnik kukiełkę lub pracę formatu A 4 bądź A2  w dowolnej  technice 
 • Prace opatrzone następującymi danymi : imię i nazwisko , klasa , imię i nazwisko opiekuna , nazwa , adres i nr . tel . szkoły , należy  przekazać do  dnia 12 maja 2018 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  18  MAJA NA  STRONIE  INTERNETOWEJ  STAROSTWA  POWIATOWEGO  W  PODDĘBICACH   www.poddebicki.pl  

Wyróżnione i nagrodzone prace będą prezentowane w Izbie  Wystaw Czasowych w Filii BP w Bronowie . Laureaci  zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie  nagród do Dworku Marii Konopnickiej w Bronowie  4 czerwca 2018 

TERMIN  ODDANIA  PRAC  W  SZKOLE : 09.05.2018

 

 

 • REGULAMIN

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„ Nie rezygnuj z wiedzy – wybierz mądrość”

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kleszczów Pana Sławomira Chojnowskiego,
w ramach spotkań integracyjno – edukacyjnych „W stronę pozytywnych wartości”
I. Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu plastycznego jest:
Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie, ul. Sportowa 8,
97-410 Kleszczów
II. Koordynatorzy konkursu:
1. Bogusława Gajzler
2. Aleksandra Ignasiak – Smela
3. Ilona Bujacz
III. Cel i przedmiot konkursu:
1. Przekonanie o możliwościach uczestnictwa w kreowaniu dziedzictwa kulturowego.
2. Posługiwanie się środkami wyrazu sztuk plastycznych na płaszczyźnie.
3. Wyrażanie siebie poprzez środki plastyczne rozwijające predyspozycje twórcze.
4. Przedstawienie kreatywności i talentu młodych ludzi.
5. Motywacja do pogłębiania wiedzy i rozwijania własnych pasji.
6. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa i zagrożenia we współczesnym świecie.
7. Aktywowanie pozytywnych zmian w kreowaniu własnej osobowości.
8. Mobilizacja do przyjmowania pozytywnych zachowań i osiągania sukcesów.
9. Wiedza jako podstawa do kreowania własnej osobowości i pozytywnych wartości.
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół województwa łódzkiego według
n/w kategorii:
 klasy: V, VI i VII – szkoły podstawowej
 klasy: II i III gimnazjum
 szkoły ponadgimnazjalne
2. Uczestnicy przygotowują kompozycje plastyczne na formacie A3, posługując się
środkami wyrazu plastycznego dla n/w obszarów sztuk plastycznych:
 malarstwo (akwarela, plakatówka, akryl),
 rysunek (ołówek, węgiel, tusz),technika pasteli suchych, mokrych (olejnych); kredki (różne rodzaje),
 grafika (monotypia),
 batik świecowy,
 inne techniki (mieszane, własne),
 grafika komputerowa.
3. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkół właściwych dla
uczestnika konkursu. Instytucje te przekazują organizatorowi prace konkursowe.
4. Jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż 3 prace w każdej kategorii wiekowej. Prace
powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt pracy plastycznej wraz
z Kartą Uczestnictwa w konkursie „Nie rezygnuj z wiedzy – wybierz mądrość” i
Oświadczeniem.
6. Brak dokumentów wymaganych w regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej
pracy konkursowej.
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
8. Konkurs trwa w okresie od 26. 03.2018r. do 24.05.2018r.
9. Termin nadesłania prac – do dnia: 14.05.2018r. wraz z n/p załącznikami:
 Karta uczestnictwa – Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
„Nie rezygnuj z wiedzy – wybierz mądrość
 Oświadczenie – Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu
„Nie rezygnuj z wiedzy – wybierz mądrość”
10. Rodzic /Prawny Opiekun/ lub pełnoletni uczestnik konkursu plastycznego „Nie
rezygnuj z wiedzy – wybierz mądrość”, podpisując Załącznik nr 2, zgodnie z art. 37
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U.2016r. poz.922) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych
z przeprowadzeniem Konkursu Plastycznego przez organizatora Konkursu –
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów.
11. Rodzic /Prawny Opiekun/ lub pełnoletni uczestnik konkursu podpisując Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu plastycznego „Nie rezygnuj z wiedzy – wybierz mądrość”
zrzeka się autorskich praw majątkowych dotyczących składanej pracy, na rzecz
publikacji organizatora (strona internetowa, organizacja wystawy, publikacje
okolicznościowe) Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie, ul. Sportowa 8,
97-410 Kleszczów, w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
12. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani przez organizatora w sposób tradycyjny
lub drogą teleadresową w terminie do dnia: 18.05.2018r.

ZGŁASZANIE   PRAC   W  SZKOLE   DO  DNIA  10.05.2018 

 

 

XXVII KONKURS SZTUKI RECYTATORSKIEJ 15-16 maja 2018 r.

DZIEŃ I

5-6-latki z Przedszkola, i Klasy I-IV Szkoły Podstawowej z terenu powiatu poddębickiego

1.Kategorie wiekowe:

I ) 5-6 latki z Przedszkola                         

II ) uczniowie kl.I-II  

III) uczniowie kl.III-IV

Podział może ulec zmianie

2.Eliminacje do konkursu prowadzone są w przedszkolach i szkołach w celu wytypowania reprezentantów:

Kategoria I-2 uczestników,

Kategoria II-2 uczestników,

Kategoria III- 3 uczestników

UWAGA! W Przedszkolach i Szkołach Podstawowych powyżej 100 dzieci i uczniów Konkurs dopuszcza maksymalnie 4 recytatorów w każdej kategorii wiekowej.

 1. Zasady prezentacji dla karegorii wiekowych I-II-III : Uczestnicy przedstawiają jeden wybrany utwór ( wiersz lub fragm. prozy) – czas nie może przekroczyć 3 min

4.Kryteria oceny recytacji: -dobór repertuaru do wieku dziecka -interpretacja utworu -kultura słowa -ogólny wyraz artystyczny

5.Konkurs dla tych kategorii wiekowych odbędzie się w dniu 15.05.2018r. godz 10.00 w Poddębickim Domu Kultury i Sportu- sala parter

DZIEŃ II

Klasy V-VI Szkoły Podstawowej, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu powiatu poddębickiego

 1. Kategorie wiekowe:

IV ) uczniowie kl.V-VI Szkoły Podstawowej

V ) uczniowie kl.VII Szkoły Podstawowej i kl. II-III Gimnazjum

VI ) uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych

Podział może ulec zmianie.

2.Eliminacje do konkursu prowadzone są w szkołach w celu wytypowania reprezentantów:

Kategoria IV- 2 uczestników z kl. szkół podstawowych

Kategoria V- 2 uczestników z kl. gimnazjum

Kategoria VI -2 uczestników z kl. szkół ponadgimnazjalnych

3.Zasady prezentacji dla kategorii wiekowych IV-V-VI: Uczestnicy przedstawiają 2 utwory: jeden wiersz i jeden fragment prozy polskiej lub światowej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut od momentu rozpoczęcia (w przypadku przekroczenia ram czasowych prezentacja będzie przerywana- nie wpływa to na ocenę prezentacji).

4.Kryteria oceny recytacji: -dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika).

-interpretacja utworu -kultura słowa -ogólny wyraz artystyczny

KONKURS   POPRZEDZONY  BĘDZIE  ELIMINACJAMI   SZKOLNYMI 

 

XXVII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej SOLLA 2018

ORGANIZATOR:

Poddębicki Dom Kultury i Sportu

 UCZESTNICY:

1.Soliści, zespoły wokalne -w tym duety, działające przy przedszkolach, szkołach i ośrodkach kultury oraz zgłoszenia indywidualne, festiwal nie dotyczy chórów.

2.Festiwal obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Poddębickiego.

 1. Kategorie wiekowe- zgodnie z rokiem urodzenia
 2. A) 3-6 lat
 3. B) 7-8-9 lat
 4. C) 10-11-12 lat
 5. D) 13-14-15 lat
 6. E) powyżej 15 lat

Podział może ulec zmianie.

TERMIN i MIEJSCE:

1.Kwalifikacja wszystkich uczestników do udziału w Festiwalu na podstawie nagrań nadesłanych do dnia

11 maja 2018r

2.Osoby zakwalifikowane do Finału zostaną powiadomione e-mail lub telefonicznie przez organizatora.

PRZESŁUCHANIA   KONKURSOWE:

5 czerwca 2018r.-wtorek godz. 10.00

Poddębicki Dom Kultury i Sportu – sala parter

Ogłoszenie wyników 6 czerwca 2018r. strona www.pdkispoddebice.pl

KONCERT FINAŁOWY

Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

10 czerwca 2018r. – niedziela godz. 15.00

Poddębicki Dom Kultury i Sportu

ZASADY REGULAMINOWE:

1.Przesłuchania kwalifikacyjne dopuszczające do przesłuchań konkursowych – na podstawie nagrań na płytach CD dostarczonych organizatorowi pocztą, osobiście do biura lub e-mailem w formacie mp3.

2.Nagrania kwalifikacyjne zawierają 2 utwory polskich wykonawców.

 1. Osoby zakwalifikowane do konkursu zostają powiadomione, który z utworów wykonują w konkursie.

4.Dyskwalifikacją wykonawcy jest ponowne wykonanie przez niego piosenek nagrodzonych w latach poprzednich.

5.Nie dopuszcza się do udziału w przesłuchaniu wykonawców korzystających z pełnego pleybecu oraz wykonujących piosenki a capella.

6. Laureaci SOLLI 2017 (miejsc I-III), dopuszczeni są do finału bez przesłuchań po złożeniu karty zgłoszenia z tytułem utworu i dopiskiem “laureat miejsca…”do dnia 11 maja 2018r.

7.Karty zgłoszenia do odbioru u nauczycieli lub na stronie www.pdkispoddebice.pl oraz w sekretariacie PDKiS

8.Dopuszcza się dowolny rodzaj i styl muzyki z wyjątkiem disco-polo.

9.Repertuar zgłoszony na karcie zgłoszeń nie może być zmieniany bez zgody organizatorów.

10.Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament zarejestrowany na CD,MP3 dopuszcza się akompaniament sekcji rytmicznej nie większej niż 4 osobowej ( co należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia).

ZASADY OGÓLNE

1.Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu

2.Instruktorzy i osoby towarzyszące przybywają na koszt własny.

3.Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z jury.

4.Organizator zapewnia oprawę techniczną występu uczestnika z zastrzeżeniem konieczności dostarczenia szczegółowych informacji o potrzebach w tym zakresie w karcie zgłoszenia (opisane nagranie ze wskazaniem utworu do odtworzenia, zgłoszenie konieczności nagłośnienia instrumentu lub innych technicznych potrzeb na scenie).

OCENA i NAGRODY:

1.Jury oceniać będzie:

A) wykonanie piosenki (m.in. emisja głosu, dykcja, artykulacja)

B)dobór tonacji do możliwości głosowych wykonawcy

C) dobór repertuaru do wieku uczestnika

2.Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oddzielnie.

3.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.