PLAN PRACY SZKOŁY

Plan pracy Szkoły Podstawowej  w Bałdrzychowie

na rok szkolny 2021 / 2022

  Podstawa prawna:

 • Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo  Oświatowe / Dz. U 2017 poz. 59 /
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz. U. 2017 poz. 170
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz. U 2017 poz. 1646
 • RO ZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U 2015 poz. 843
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. 1189  – tekst  jednolity  z  póź. zm. /
 • Statut Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022.
 3. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021.

 

Cele do zrealizowania

*  stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów

* praca  z  uczniem  mającym  problemy  w  nauce

*  działania szkoły  na  rzecz  zdrowia  i  bezpieczeństwa  uczniów

*  rozwijanie  czytelnictwa wśród  dzieci   

podniesienie jakości edukacji matematycznej , przyrodniczej i informatycznej

* bezpieczeństwo w Internecie , Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych .

* Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły

 

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2021/2022:

 • Systematyczne uatrakcyjnianie  prowadzonych  zajęć
 • Wdrażanie  uczniów  do  samorządności
 • Kształcenie systemu  wartości i  postaw  patriotycznych
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

 Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą nr  7  Rady Pedagogicznej z  dnia  30.08.2021  r.

 

 

 

 

 

 Spis treści zawartych w planie

 

 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2. Kalendarium szkolne.
 3. Harmonogram imprez szkolnych.
 4. Harmonogram wycieczek.
 5. Harmonogram konkursów.
 6. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.

 

 

 1. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

Zarządzanie i organizacja

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrekcja szkoły do końca sierpnia
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły rada pedagogiczna do końca sierpnia
Opracowanie programu profilaktyczno – wychowawczego rada pedagogiczna do końca września
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrekcja szkoły do 15 września
Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej wszyscy nauczyciele do 10.10.
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły cały rok
Awans zawodowy nauczycieli dyrektor szkoły, opiekunowie staży cały rok
Promocja szkoły w środowisku lokalnym wszyscy nauczyciele cały rok

 

 

 

 

 Nauczanie

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych Dyrektor przewodniczący zespołów cały rok szkolny
Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych nauczyciele cały rok szkolny
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Badanie wyników nauczania Dyrektor nauczyciele według planu nadzoru
Analiza wyników nauczania wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli wicedyrektor szkoły raz w miesiącu
Obserwacje lekcji dyrektor, według harmonogramu

 

 

Wychowanie

 Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizowanie programu profilaktyczno – wychowawczego wszyscy nauczyciele cały rok
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy nauczyciele cały rok
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek wszyscy nauczyciele cały rok
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z  poradnią psychologiczno-pedagogicznymi wychowawcy klas cały rok
Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego opiekun samorządu cały rok
Wychowanie ekologiczne nauczyciele cały rok
Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym nauczyciele cały rok
Edukacja czytelnicza nauczyciele bibliotekarz cały rok

  Zadania opiekuńcze

 Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Organizacja opieki pedagogicznej wszyscy nauczyciele cały rok
Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Wychowawcy cały rok
Objecie opieką zajęciami  opiekuńczymi (świetlicowymi ) wszystkich dzieci potrzebujących wychowawcy klas cały rok
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wychowawcy klas cały rok
Zapewnienie ciepłych posiłków /obiadów /  w szkole wychowawcy klas cały rok

 

 

 1. KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Termin Zadanie
1 września 2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
17 września 2021 r. 79. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
  20 września 2021 r. Zebrania z rodzicami
30 września 2021 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka
14  października 2021 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
19  października  2021 r. Światowy  Dzień  Godności
   01  Listopada  2021 r. Wszystkich  Świętych
11 listopada 2021 r. Narodowe Święto Niepodległości
10  listopada 2021 r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
16 listopada 2021 Dzień  Tolerancji
20  listopada 2021 r. Międzynarodowy  Dzień  Praw  Dziecka

Ogólnopolski Dzień Praw  Dziecka

21  listopada  2021r. Światowy  Dzień Życzliwości i Pozdrowień
  Zebranie  z  rodzicami  – konsultacje
10  grudnia 2021 r. Dzień  Praw  Człowieka
  6  grudnia 2021 r. Mikołajki szkolne
22 grudnia 2021 r. Wigilia szkolna – dzień  wolny  od  zajęć  dydaktycznych
23 grudnia 2021 r.–01 stycznia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
13 grudnia 2021 – 05 stycznia 2022 Procedura wystawiania ocen śródrocznych
 10 stycznia 2022 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
11  luty   2022 r. Zebranie  z  rodzicami
12 luty  2022 r. Choinka  szkolna
14.02.   –  27.02.2022 r. Ferie zimowe
12  luty  2021 Szkolne  walentynki
01  marca 2022 r. Narodowy  Dzień  Pamięci „Żołnierzy  wykletych”
8  marca 2022 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
  Rekolekcje szkolne
20 – 22  marca 2022 Dni  otwarte dla rodziców
21  marca 2022 r. Pierwszy Dzień Wiosny
  Zebrania z rodzicami – konsultacje  
14.04 . –  19.04 .2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
  Zebrania z rodzicami
24-26 maj 2022 r. Egzaminy klasy VIII
26 maja 2022 r.  

Uroczystości związane z Dniem Matki

01.06. 2022 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka – dzień  wolny od  zajęć  dydaktycznych
20  maja  2022 Termin przekazania informacji uczniom i ich rodzicom o planowanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania
  Ogólne  zebranie  z  rodzicami
01 – 20 czerwca 2022 r. Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
16  czerwca  2022 r. Boże  Ciało
17 czerwca 2022 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
24 czerwca 2022 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia  2022 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2022 r.,
 • Dzień  Flagi  –  02  maja  2022 r.
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r.,
 • Boże Ciało – 16  czerwca   2021 r.

 

 • Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych ustalanych  przez  dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców   , Rady  Pedagogicznej i   samorządu  szkolnego 

 

 1. 15 października 2021
 2. 12 listopada 2021
 3. 02 maja 2022
 4. 27 maja 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 

Zadania, wydarzenia, czynności Terminy Odpowiedzialni Uwagi
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 4 września samorząd   szkolny  
 Sprzątanie świata  18 września Sławomir Kaczanowski  
 Dzień Chłopaka 30 września samorząd  szkolny  
Wybory do SU Wrzesień A. Chołys  ,

S. Mikołajczyk

 
Święto Komisji Edukacji Narodowej 14 października samorząd  szkolny  
Pomoc zwierzętom ze schroniska listopad/grudzień LOP  
Rocznica odzyskania niepodległości 14 listopada Sława Mikołajczyk

Edyta Klimkowska Stempień

 
Andrzejki,  dyskoteka 24 – 25listopada samorząd  szkolny  
Mikołajki 6 grudnia Wychowawcy  klas  
Wigilia szkolna 22 grudnia Samorząd szkolny , Rada rodziców , nauczyciele  
Choinka  szkolna 12  luty samorząd szkolny  
Dzień  Babci i Dziadka  21-28. stycznia Wychowawcy  klas  
Walentynki 12  luty Samorząd  szkolny  
Dzień kobiet 8 marca Samorząd  szkolny  
Powitanie wiosny 21  marca Samorząd   szkolny  
Dni  otwarte szkoły 20 – 22  marca Rada Pedagogiczna , samorząd  szkolny  
 Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień  Ziemi

24  kwietnia PCK , LOP  
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Kwiecień / maj Jadwiga   Zydorczyk

Małgorzata Sowińska

 
Dzień Flagi 6  maja    Wszyscy  nauczyciele  
Święto 1 maja    Święto Konstytucji 3 maja  6  maja Sława Mikołajczyk  
Święto  szkoły Maj czerwiec 2022 Wychowawcy  klas , samorząd szkolny Rada Rodziców  
Dzień Dziecka    Dzień Sportu 1  czerwiec Samorząd   szkolny 

 Jarosław Ignaczak Sławomir Kaczanowski

 
Apel Papieski   Piotr Chołys  
Wyjazd zielona szkoła, wycieczki, biwaki Czerwiec Nauczyciele , uczniowie  
Zdobywanie karty rowerowej czerwiec uczniowie  klasy IV  
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 24 czerwca Samorząd szkolny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

 

Lp. Klasa Kierownik wycieczki Miejsce, cel wycieczki Termin wycieczki
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

 

 1. HARMONOGRAM KONKURSÓW
Lp. Nazwa konkursu Osoby odpowiedzialne za organizację Termin konkursu/imprezy sportowej Uwagi
Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Powiatowy Konkurs ortograficzny nauczyciele II-III język polski        
2. Potyczki matematyczne Włodzimierz Bienias        
3. Konkurs przyrodniczy matematyczny Pryzmat Włodzimierz Bienias        
4. Wojewódzki konkurs matematyczny Włodzimierz Bienias        
5. Konkurs recytatorski literatura zagraniczna Nauczyciele 0-III język polski        
6. Wojewódzki Konkurs języka polskiego Małgorzata  Sowińska        
7. Wojewódzki Konkurs języka angielskiego Edyta Klimkowska – Stempień        
8. Konkurs recytatorski PDKiS Nauczyciele 0-III język polski        
9.            

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Lp. Termin Tematyka/cel
1. Sierpień Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018
2. Wrzesień Nadzór  Pedagogiczny 
3. Październik  
4. Listopad Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela . Wykorzystanie pomocy multimedialnych w procesie nauczania, aktywne i atrakcyjne metody nauczania i uczenia się. Bezpieczeństwo w Internecie
5. Grudzień Spotkanie z panią psycholog

Utrzymanie porządku w klasie

6. Styczeń/luty Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły
7. Luty  
8. Kwiecień  
10. Maj  
11. Czerwiec Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022
12. Czerwiec / lipiec Diagnoza i ewaluacja pracy szkoły za rok szkolny 2021 / 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINY  URZĘDOWANIA  DYREKTORA  SZKOŁY :

 

 

PONIEDZIAŁEK :                                 09:00 – 15:00  

WTOREK:                                09:00 – 15:00

ŚRODA                                    09:00 – 15:00

CZWARTEK                             09:00 – 15:00

PIĄTEK                                    08:00 – 13:00

 

 

 

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI  I  CZYTELNI :

 

 

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK :                                                    

ŚRODA :                                                        

CZWARTEK :                                                  

 

 

 

 

 

PRZYDZIAŁ  ORGANIZACJI  SZKOLNYCH :

 

SAMORZĄD  SZKOLNY                                                      Beata Staszczyk, Włodzimierz Bienias  

 

PCK – WIEWIÓRKA                                                            Agata Chołys    

 

LOP                                                                                      Sławomir Kaczanowski , Maria Kalas – Grzybowska

 

DOŻYWIANIE                                                                      Jadwiga  Zydorczyk

 

KOORDYNATOR  ds. BEZPIECZEŃSTWA                        Małgorzata  Sowińska

 

STRONA INTERNETOWA, FACEBOOK                       Edyta Klimkowska – Stempień

 

 PROTOKOŁY                                                              Sławomir Kaczanowski

 

BHP                                                                                    Sławomir Kaczanowski

 

REKRUTACJA                                                              Włodzimierz Bienias

 

 Dworactwo zawodowe                                            J. Zydorczyk, Katarzyna Stempień

 

Profilaktyka uzależnień.                                            Sława Mikołajczyk,  Edyta Klimkowska – Stempień

 

 

 

 

 

KADRA  PEDAGOGICZNA:

 

Jarosław  Ignaczak                               dyrektor  szkoły   wychowanie  fizyczne

 

Jadwiga Zydorczyk                                 wychowanie  przedszkolne

 

Agata   Chołys                                      nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa II ,

 

Beata Staszczyk                                 nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa III

 

Maria Kalas – Grzybowska                            nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa I, 

 

Sława   Mikołajczyk                              historia IV-VIII , technika IV – VI , informatyka II – III

 – wychowawca klasa VII , geografia V – VIII

                                                                 

Sławomir Kaczanowski                          wychowanie fizyczne  , zajęcia świetlicowe – wychowawca klasa VIII ,

biologia

 

Włodzimierz Bienias                                      matematyka  ,  wychowawca  klasy  V

                                                                 

Małgorzata  Sowińska                       język polski  ,

 

Piotr  Chołys                                       religia

 

Agnieszka  Lange – Kujawa                język  niemiecki klasa  VII-VIII  ,

 

Edyta Klimkowska – Stempień                      język  angielski  klasy 0 – VIII , wychowawstwo kl. IV

                                                                  

 Dorota  Sowińska                             plastyka , muzyka IV – VII

 

Agnieszka  Andrzejewska                  Fizyka   kl. VII- VIII

 

Edyta Skrzypczak                               Chemia   kl. VII- VIII

 

Renata Meyer – Bramowska             wychowanie  do  życia  w  rodzinie , etyka

 

Emilia Pająk                                      nauczyciel wspomagający

 

Izabela  Marszałek                             zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

 

 

  

 

 

ZADANIA ZWIAZANE Z POLITYKA KADROWĄ

 

*     Terminy zawierania umów o prace z nauczycielami             ostatni tydzień sierpnia 2021

 

*     Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu  ,konsultacje ze związkami

       zawodowymi:                                                                        od marca do maja 2022

 

 

 

 ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Ogólne  zebrania  z  rodzicami                                                                            

 20.09.2021

11.02.2022

06.06.2022

Comiesięczne  spotkania  z  wychowawcami i nauczycielami                      

 22.11.2021

28.03.2022

 

 

 

DZIAŁANIA ZWIAZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM

 

ZŁOŻENIE  WNIOSKU – do  01.09.2022

 

PLAN  ROZWOJU:

 • Nauczyciel  stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
 • Nauczyciel kontraktowy i mianowany plan rozwoju załącza do wniosku

 

ZATWIERDZENIE  PLANU  ROZWOJU :

 • Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju  w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU :

 • Nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu .

 

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA :

 • Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu .

 

OPINIA  RADY  RODZICÓW

     *  Powinna  przedstawić w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dokonywanej   ocenie pracy. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

 

OCENA  DOROBKU  ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU :

 • dokonuje dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela odbywającego staż.

 

ZŁOŻENIE   WNIOSKU  O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

INFORMACJA O TERMINIE  I MIEJSCU  ROZMOWY :

*  14 dni przed datą  posiedzenia  komisji

 

 

DZIAŁANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I WŁASCIWYCH

WARUNKÓW NAUKI I PRACY:

 

Przegląd  – kontrola  komisji bezpieczeństwa stan przygotowania szkoły pod względem  bezpieczeństwa do  rozpoczynającego  się  roku  szkolnego :                                                    31.08.2021

                                                                                                                                  14.02.2022

 

Badania okresowe                                                                            zgodnie  z  terminami

 

Szkolenia pracowników z BHP:                                           wg potrzeb pracowników nowozatrudnionych

 

– Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy spełniają  wymagane normy:

                                                                                                                                   05.09.2021

 

TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAN, RAPORTÓW I  INFORMACJI

 

 Termin składania sprawozdań  SIO:

dane statystyczne na dzień 10.09.2020.                                                           15.09.2021

dane statystyczne na dzień 30.09.2020.                                                           03.10.2021

Termin tworzenia planu nadzoru pedagogicznego                                         15.09.2021

Sprawozdanie z planu nadzoru                                                                           15.02.2022

                                                                                                                          Do  31.08.2022