PLAN PRACY SZKOŁY

Plan pracy Szkoły Podstawowej  w Bałdrzychowie

na rok szkolny 2018/2019

  Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo  Oświatowe / Dz. U 2017 poz. 59 /
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz. U. 2017 poz. 170
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz. U 2017 poz. 1646
 • RO ZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U 2015 poz. 843
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. 1189  – tekst  jednolity  z  póź. zm. /
 • Statut Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019.
 3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w  Bałdrzychowie .
 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018.

 

Cele do zrealizowania

*  stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów

* praca  z  uczniem  mającym  problemy  w  nauce

*  działania szkoły  na  rzecz  zdrowia  i  bezpieczeństwa  uczniów

*  rozwijanie  czytelnictwa wśród  dzieci   

podniesienie jakości edukacji matematycznej , przyrodniczej i informatycznej

* bezpieczeństwo w Internecie , Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych .

* Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły

 

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2018/2019:

 • Systematyczne uatrakcyjnianie  prowadzonych  zajęć
 • Wdrażanie  uczniów  do  samorządności
 • Kształcenie systemu  wartości i  postaw  patriotycznych
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

 Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą nr    Rady Pedagogicznej z  dnia  30.08.2018  r.

 

 

 Spis treści zawartych w planie

 

 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2. Kalendarium szkolne.
 3. Harmonogram imprez szkolnych.
 4. Harmonogram wycieczek.
 5. Harmonogram konkursów.
 6. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.

 

 

 1. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

Zarządzanie i organizacja

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrekcja szkoły do końca sierpnia
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły rada pedagogiczna do końca sierpnia
Opracowanie programu profilaktyczno – wychowawczego rada pedagogiczna do końca września
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrekcja szkoły do 15 września
Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej wszyscy nauczyciele do 10.10.
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły cały rok
Awans zawodowy nauczycieli dyrektor szkoły, opiekunowie staży cały rok
Promocja szkoły w środowisku lokalnym wszyscy nauczyciele cały rok

 

 

 

 Nauczanie

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych Dyrektor przewodniczący zespołów cały rok szkolny
Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych nauczyciele cały rok szkolny
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Badanie wyników nauczania Dyrektor nauczyciele według planu nadzoru
Analiza wyników nauczania wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli wicedyrektor szkoły raz w miesiącu
Obserwacje lekcji dyrektor, według harmonogramu

 

 

Wychowanie

 Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizowanie programu profilaktyczno – wychowawczego wszyscy nauczyciele cały rok
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy nauczyciele cały rok
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek wszyscy nauczyciele cały rok
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z  poradnią psychologiczno-pedagogicznymi wychowawcy klas cały rok
Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego opiekun samorządu cały rok
Wychowanie ekologiczne nauczyciele cały rok
Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym nauczyciele cały rok
Edukacja czytelnicza nauczyciele bibliotekarz cały rok

  Zadania opiekuńcze

 Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Organizacja opieki pedagogicznej wszyscy nauczyciele cały rok
Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Wychowawcy cały rok
Objecie opieką zajęciami  opiekuńczymi (świetlicowymi ) wszystkich dzieci potrzebujących wychowawcy klas cały rok
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wychowawcy klas cały rok
Zapewnienie ciepłych posiłków /obiadów /  w szkole wychowawcy klas cały rok

 

 

 1. KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Termin Zadanie
3 września 2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
17 września 2018 r. 79. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
08  września 2018 r. Zebrania z rodzicami
30 września 2018 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka
15  października 2017 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
19  października  2018 r. Światowy  Dzień  Godności
24  października  2018 r. Zebranie  z   rodzicami
   01  Listopada  2018 Wszystkich  Świętych
11 listopada 2018 r. Narodowe Święto Niepodległości
10  listopada 2018 r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
16 listopada 2018 Dzień  Tolerancji
20  listopada 2018 r. Międzynarodowy  Dzień  Praw  Dziecka

Ogólnopolski Dzień Praw  Dziecka

21  listopada  2018r. Światowy  Dzień Życzliwości i Pozdrowień
28 listopada  2017 Zebranie  z  rodzicami
10  grudnia 2018 r. Dzień  Praw  Człowieka
  6  grudnia 2018 r. Mikołajki szkolne
21 grudnia 2018 r. Wigilia szkolna – dzień  wolny  od  zajęć  dydaktycznych
22 grudnia 2018 r.–01 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
05 grudnia 2018 – 05 stycznia 2019 Procedura wystawiania ocen śródrocznych
 15 stycznia 2019 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
08  luty  2019 Zebranie  z  rodzicami
09  luty  2019 Choinka  szkolna
10.02.   –  25.02.2019 Ferie zimowe
14  luty  2019 Szkolne  walentynki
01  marca 2019 r. Narodowy  Dzień  Pamięci „Żołnierzy  wykletych”
8  marca 2019 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
  Rekolekcje szkolne
20 – 22  marca 2019 Dni  otwarte dla rodziców
21  marca 2019 r. Pierwszy Dzień Wiosny
15 – 17.04.2019 r. Egzamin ósmoklasisty 
18.04 . –  23.04 .2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
  Zebrania z rodzicami
27 maja 2019 r.  

Uroczystości związane z Dniem Matki

31.05. 2019 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka – dzień  wolny od  zajęć  dydaktycznych
18  maja  2019 Termin przekazania informacji uczniom i ich rodzicom o planowanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania
  Ogólne  zebranie  z  rodzicami
22 maja  – 15 czerwca 2018 r. Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
20  czerwca  2019 Boże  Ciało
13  czerwca 2019r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
21 czerwca 2019 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia  2019 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,
 • Dzień  Flagi  –  02  maja  2019 r.
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2019 r.,
 • Boże Ciało – 20  czerwca   2019 r.

 

 • Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych ustalanych  przez  dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców   , Rady  Pedagogicznej i   samorządu  szkolnego 

 

 1. 02 listopada 2018
 2. 21 grudnia 2018 –  wigilia  szkolna
 3. 02 maja 2019
 4. 31 maja 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 

Zadania, wydarzenia, czynności Terminy Odpowiedzialni Uwagi
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 4 września samorząd   szkolny  
 Sprzątanie świata  18 września Maria  Burska  
 Dzień Chłopaka 30 września samorząd  szkolny  
Wybory do SU Wrzesień M. Kalas-Grzybowska  ,

K. Płoszyński

 
Święto Komisji Edukacji Narodowej 14 października samorząd  szkolny  
Pomoc zwierzętom ze schroniska listopad/grudzień LOP  
Rocznica odzyskania niepodległości 14 listopada Sława Mikołajczyk

Edyta Klimkowska Stempień

 
Andrzejki,  dyskoteka 24 – 25listopada samorząd  szkolny  
Mikołajki 6 grudnia Wychowawcy  klas  
Wigilia szkolna 21 grudnia Samorząd szkolny , Rada rodziców , nauczyciele  
Choinka  szkolna 09  luty samorząd szkolny  
Dzień  Babci i Dziadka  21-28. stycznia Wychowawcy  klas  
Walentynki 14  luty Samorząd  szkolny  
Dzień kobiet 8 marca Samorząd  szkolny  
Powitanie wiosny 21  marca Samorząd   szkolny  
Dni  otwarte szkoły 20 – 22  marca Rada Pedagogiczna , samorząd  szkolny  
 Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień  Ziemi

24  kwietnia PCK , LOP  
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Kwiecień / maj Jadwiga  Zydorczyk                            Małgorzata Sowińska  
Dzień Flagi 6  maja    Wszyscy  nauczyciele  
Święto 1 maja    Święto Konstytucji 3 maja  6  maja Barbara   Trojanowska  
Święto  szkoły wrzesień Wychowawcy  klas , samorząd szkolny Rada Rodziców  
Dzień Dziecka    Dzień Sportu 31  mja Samorząd   szkolny 

 Jarosław Ignaczak

 
Apel Papieski   Piotr Chołys  
Wyjazd zielona szkoła, wycieczki, biwaki Czerwiec Nauczyciele , uczniowie  
Zdobywanie karty rowerowej czerwiec uczniowie  klasy IV  
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca Samorząd szkolny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

 

Lp. Klasa Kierownik wycieczki Miejsce, cel wycieczki Termin wycieczki
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

 

 1. HARMONOGRAM KONKURSÓW
Lp. Nazwa konkursu Osoby odpowiedzialne za organizację Termin konkursu/imprezy sportowej Uwagi
Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Powiatowy Konkurs ortograficzny nauczyciele II-III język polski        
2. Potyczki matematyczne Krzysztof   Płoszyński        
3. Konkurs przyrodniczy matematyczny Pryzmat Krzysztof  Płoszyński Maria Burska        
4. Wojewódzki konkurs matematyczny Krzysztof  Płoszyński        
5. Konkurs recytatorski literatura zagraniczna Nauczyciele 0-III język polski        
6. Wojewódzki Konkurs języka polskiego Małgorzata  Sowińska        
7. Wojewódzki Konkurs języka angielskiego Edyta Klimkowska – Stempień        
8. Konkurs recytatorski PDKiS Nauczyciele 0-III język polski        
9.            

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Lp. Termin Tematyka/cel
1. Sierpień Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018
2. Wrzesień Nadzór  Pedagogiczny  ,  ewaluacja  wewnętrzna
3. Październik  
4. Listopad Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela . Wykorzystanie pomocy multimedialnych w procesie nauczania, aktywne i atrakcyjne metody nauczania i uczenia się. Bezpieczeństwo w Internecie
5. Grudzień Spotkanie z panią psycholog

Utrzymanie porządku w klasie

6. Styczeń/luty Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły
7. Luty Szkoleniowe – Jak rozmawiać z rodzicami?

Współpraca nauczyciela z rodzicami.

Współpraca środowisk wychowawczych na płaszczyźnie wychowania

8. Kwiecień Szkoleniowe – jak  radzić  sobie  z  zachowaniami  agresywnymi  uczniów
10. Maj Szkoleniowe –  Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych
11. Czerwiec Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019
12. Czerwiec / lipiec Diagnoza i ewaluacja pracy szkoły za rok szkolny 2018 / 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINY  URZĘDOWANIA  DYREKTORA  SZKOŁY :

 

 

PONIEDZIAŁEK :                       09:00 – 15:00  

WTOREK:                                  09:00 – 15:00

ŚRODA                                       09:00 – 15:00

CZWARTEK                                09:00 – 15:00

PIĄTEK                                       08:00 – 13:00

 

 

 

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI  I  CZYTELNI :

 

 

PONIEDZIAŁEK :                                            09:30 – 11:30

 

WTOREK :                                                     10:30 – 11:30

 

ŚRODA :                                                         09:30 – 11:30

 

CZWARTEK :                                                  09:30 – 11:30

 

 

 

 

 

 

PRZYDZIAŁ  ORGANIZACJI  SZKOLNYCH :

 

SAMORZĄD  SZKOLNY                                                      Agata Chołys , Sława Mikołajczyk   

 

PCK – WIEWIÓRKA                                                            Beata  Sokolnicka  ,    

 

LOP                                                                                      Maria  Burska ,

 

DOŻYWIANIE                                                                      Jadwiga  Zydorczyk

 

KOORDYNATOR  ds. BEZPIECZEŃSTWA                        Małgorzata  Sowińska

 

GAZETKA  SZKOLNA „LOKOMOTYWA”                         Edyta Klimkowska – Stempień Sława Mikołajczyk  ,

  Małgorzata  Sowińska

 

BHP                                                                                      Maciej  Jankowski

 

REKRUTACJA                                                              Krzysztof  Płoszyński

 

 

 

 

 

 

 

KADRA  PEDAGOGICZNA:

 

Jarosław  Ignaczak                               dyrektor  szkoły   wychowanie  fizyczne

 

Beata  Sokolnicka                                  wychowanie  przedszkolne

 

Agata   Chołys                                      nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa II ,

 

Maria Kalas – Grzybowska                  nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa I, informatyka

 

Sława   Mikołajczyk                              historia IV-VIII , technika IV – VI , informatyka II – VIII

 – wychowawca klasa I , informatyka

                                                                 

Maria  Burska                                        przyroda , zajęcia świetlicowe – wychowawca klasa VI , biologia

 

Krtzysztof  Płoszyński                           matematyka  ,  wychowawca  klasy  V

                                                                 

Małgorzata  Sowińska                         język polski  , wychowawca  klasa VII

 

Piotr  Chołys                                           religia

 

Agnieszka  Lange – Kujawa                język  niemiecki klasa  VII-VIII  ,

 

Edyta Klimkowska – Stempień           język  angielski  klasy 0 – VIII , wychowawstwo kl. VIII

 

Jadwiga   Zydorczyk                             biblioteka

                                                                 

 Dorota  Sowińska                                 plastyka , muzyka IV – VI

 

Agnieszka  Andrzejewska                   Fizyka   kl. VII- VIII

 

Beata  Michalska                               Chemia   kl. VII- VIII

 

Magda   Lefik                                     Geografia  kl. VII- VIII

 

Renata Meyer – Bramowska              wychowanie  do  życia  w  rodzinie , etyka

 

Maciej  Jankowski                              wychowanie  fizyczne  klasy IV – VI

 

Izabela  Marszałek                                zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA ZWIAZANE Z POLITYKA KADROWĄ

 

*     Terminy zawierania umów o prace z nauczycielami             ostatni tydzień sierpnia 2018

 

*     Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu  ,konsultacje ze związkami

       zawodowymi:                                                                        od marca do maja 2019

 

 

 ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Ogólne  zebrania  z  rodzicami                                                                            

 08.09.2018

08.02. 2019

05.06.2019

Comiesięczne  spotkania  z  wychowawcami i nauczycielami                      

 24.10.2018

12.12.2018

07.03.2019

24.04.2019

 

 

 

DZIAŁANIA ZWIAZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM

 

ZŁOŻENIE  WNIOSKU – do  01.09.2018

 

PLAN  ROZWOJU:

 • Nauczyciel  stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
 • Nauczyciel kontraktowy i mianowany plan rozwoju załącza do wniosku

 

ZATWIERDZENIE  PLANU  ROZWOJU :

 • Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju  w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU :

 • Nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu .

 

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA :

 • Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu .

 

OPINIA  RADY  RODZICÓW

     *  Powinna  przedstawić w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dokonywanej   ocenie pracy. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

 

OCENA  DOROBKU  ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU :

 • dokonuje dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela odbywającego staż.

 

ZŁOŻENIE   WNIOSKU  O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

INFORMACJA O TERMINIE  I MIEJSCU  ROZMOWY :

*  14 dni przed datą  posiedzenia  komisji

 

 

DZIAŁANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I WŁASCIWYCH

WARUNKÓW NAUKI I PRACY:

 

Przegląd  – kontrola  komisji bezpieczeństwa stan przygotowania szkoły pod względem  bezpieczeństwa do  rozpoczynającego  się  roku  szkolnego :                                                    31.08.2018

                                                                                                                                  25.02.2019

 

Badania okresowe                                                                            zgodnie  z  terminami

 

Szkolenia pracowników z BHP:                                           wg potrzeb pracowników nowozatrudnionych

 

– Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy spełniają  wymagane normy:

                                                                                                                                   05.09.2018

 

TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAN, RAPORTÓW I  INFORMACJI

 

 Termin składania sprawozdań  SIO:

dane statystyczne na dzień 10.09.2017.                                                           15.09.2018.

dane statystyczne na dzień 30.09.2017.                                                           03.10.2018.

Termin tworzenia planu nadzoru pedagogicznego                                         15.09.2018

Sprawozdanie z planu nadzoru                                                                           15.02.2019

                                                                                                                          Do  31.08.2019