Statut szkoły

 

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 W BAŁDRZYCHOWIE.
 
 
 
 
Podstawa prawna :
 
 
Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 ( Dz. U Nr 256 / 2004 , poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21.05.2001 ( Dz. U. 61 / 2001 z późniejszymi zmianami )
Rozporządzenie MENiS w sprawie zasad oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz w sprawie przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z dnia 30.04.2007 ( Dz. U. Nr 83 / 2007 , poz. 562 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Karcie Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r tekst jednolity ( Dz. U. Nr 118 / 2003 , poz. 1112 )  
Zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ , Deklaracji Dziecka ONZ oraz konwencji o prawach dziecka .
Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 20.02.2004 roku
 (Dz. U nr 26 / 2004 , poz. 232 )
 
 
SPIS TREŚCI :
 
ROZDZIAŁ I                         Podstawowe informacje o szkole
ROZDZIAŁ II                        Cele i zadania szkoły
ROZDZIAŁ III                       Organy szkoły i ich kompetencje
ROZDZIAŁ IV                      Organizacja szkoły
ROZDZIAŁ V                       Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
ROZDZIAŁ VI                      Uczniowie
ROZDZIAŁ VII                     Rodzice
ROZDZIAŁ VIII                    Tradycja szkolna
ROZDZIAŁ IX                      Rekrutacja uczniów
ROZDZIAŁ X                       Postanowienia końcowe
 
 
ROZDZIAŁ I     —– Podstawowe informacje o szkole .
 
§ 1
 
 1. Nazwa szkoły : Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie .
 2. Siedzibą szkoły jest budynek we wsi Bałdrzychów 13 a , 99 – 200 Poddębice
 3. Szkoła jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym.
 
§ 2
 
 1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Bałdrzychowie jest Urząd Miejski w Poddębicach
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi , delegatura w Sieradzu.
 3. Szkoła działa w obwodzie ustalonym, przez organ prowadzący , a w skład obwodu wchodzą następujące miejscowości : Bałdrzychów , Busina , Busina Kolonia , Feliksów Nowy , Feliksów Stary , Lipki , Podgórcze , Pudłówek , Pudłów Nowy , Pudłów Stary , Pustkowie , Zagórzyce , Góra Bałdrzychowska , Kolonia Góra Bałdrzychowska .
 4. Szkoła posiada :
– pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą ,
– pieczątkę prostokątną z adresem
      5. Obsługa administracyjno – finansowa szkoły jest zorganizowana poza szkołą
              –   Urząd   Miejski   w Poddębicach
 
§ 3
 
 1. Szkoła Podstawowa działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95 / 1991 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie niniejszego statutu .
 
§ 4
 
 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 6 lat.
 2. Przy szkole jest Oddział   Przedszkolny ( klasa 0 ) .
 
ROZDZIAŁ II     —– Cele i zadania szkoły .
 
§ 1 
 
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz przepisach wydanych na jej podstawie . W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy , moralny , emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho – fizycznymi , w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej
 2. W realizacji tego zadania szkoła reprezentuje zasady nauk pedagogicznych , przepisów prawa , a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ , Deklaracji Praw dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka .
 
 
 
 
 
§ 2
 
 1. Szkoła umożliwia :
a ) realizowanie obowiązku szkolnego oraz kontroluje spełnianie ,
b ) zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
       ukończenia szkoły ,
c ) umożliwia rozwój talentów i zainteresowań poznawczych , społecznych ,
      artystycznych i sportowych ,
d ) uczniom mającym trudności udział w zajęciach wyrównawczych ,
e ) uczniom z grup dyspanseryjnych udział w zajęciach gimnastyki
       korekcyjnej
f )   poznanie dziedzictwa kultury narodowej , podtrzymanie poczucia
      tożsamości narodowej , językowej i religijnej , a w szczególności nauki
      języka polskiego oraz własnej historii i kultury ,
g ) podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej , poszanowanie dla polskiego
      dziedzictwa kulturalnego , przy jednoczesnym otwarciu się na wartości
      kultur Europy i Świata,
h ) przygotowanie do życia w społeczeństwie , rodzinie , szkole, środowisku
      nabywanie umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia ,
      dobrego kolegi , odpowiedzialnego członka rodziny ,
i )   włączenie uczniów do działań służących ochronie przyrody ,
      uświadomienie roli i zadań służących ochronie przyrody ,
j )   uczęszczanie na zajęcia religii zgodnie z rozporządzeniem MENiS ,
      uznając prawo do religijnego wychowania dzieci 
k ) szkoła rozwija sprawność fizyczną , kształtuje nawyki uprawiania sportu ,
       turystyki i innych form aktywnego wypoczynku
l )   szkoła dba o prawidłową higienę i zdrowie uczniów ,
ł )   szkoła przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji ,
      popularyzując wśród uczniów i rodziców wiedzę z zakresu potrzeb psychicznych
      dzieci i młodzieży
 
§ 3 
 
 1. Szkoła realizuje :
a ) podstawy programowe określone dla szkół podstawowych przez MEN   podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych 
        przez MENiS w rozporządzeniach ,
b ) ścieżki edukacyjne : prozdrowotną , regionalną , ekologiczną , czytelniczo
       – medialną , patriotyczno – obywatelską oraz wychowanie do życia w
       rodzinie , 
c ) Wewnątrzszkolny System Oceniania   uchwalony przez Radę
       Pedagogiczną 
d ) Szkolny Program Wychowawczy oraz Szkolny Program Profilaktyki uchwalone
        i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną     
       2. Sposoby realizacji zadań :     
a ) nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania , które dyrektor dopuszcza do użytku , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej . Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski . Szkolny Zestaw programów Nauczanie jest zatwierdzany do 31.08.
b ) Szkolny zestaw programów nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców . Szkolny Zestaw Programów Podręczników dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15.06.
c ) Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treść przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania , obowiązującego dla danego przedmiotu w formie przedmiotowego systemu oceniania ,
d ) Nauczyciel ma prawo realizować formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów . 
e ) dyrektor szkoły , może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki .
 
 
 
§ 4 
 
1.    Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowania przez nauczycieli zajęć w szkole , poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek. ( REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH )
2.    Szkoła angażując nauczycieli i uczniów wypełnia swoje cele i zadania w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym we współpracy z rodzicami , organizacjami uczniowskimi , młodzieżowymi i społecznymi , zakładami pracy oraz organami władzy administracyjnej oraz instytucjami społeczno – kulturalnymi środowiska lokalnego.
3.    Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia , a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami. Organizacja wycieczek musi spełniać wymogi zawarte w odrębnych przepisach .( Rozporządzeni MENiS z dnia 8 .11.2001 w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły krajoznawstwa i turystki- Dz. U. nr 153 / 2001 , poz. 1516 )  
4.    Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych . Zgodnie z REGULAMINEM PEŁNIENIA DYŻURÓW .
5.    Uczniom , którzy z przyczyn rozwojowych , rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez:
a ) pomoc pedagogiczna i psychologiczna we współpracy z Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną w Poddębicach ,
b ) dożywianie w formie przyjętej finansowanej przez MGOPS w Poddębicach .
c ) zapomogi , stypendia we współpracy z odpowiednimi organami .
        6. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich     
             potrzeb rozwojowych.
7.    Szkoła posiada obowiązek zawierania stosownych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej.
8.    Szkoła zapewnia opiekę dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego .
9.    Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale – zwanym wychowawcą .
 
   ROZDZIAŁ III ———- ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
 
   § 1.   Organami szkoły są :
 
1.    dyrektor szkoły ,
2.    rada pedagogiczna ,
3.    rada rodziców ,
4.    samorząd uczniowski .
 
 
   § 2. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności :
 
 1.   tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych
        i opiekuńczych szkoły ,
 
 2.   kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole , właściwych warunków 
        pracy i stosunków pracowniczych ,
 3. współdziałanie z gminą w zakresie realizacji zadań wymagających takiego
       współdziałania , realizowanie zadań i wniosków organu prowadzącego ,
4     przekładanie do zaopiniowania , a następnie do zatwierdzenia radzie 
      pedagogicznej projektów planów pracy szkoły , kierowanie ich realizacją ,
      składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji ,
      udzielanie informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły ,
5.    ustalenie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej organizacji pracy szkoły ,
      w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ,
6.    przedkładanie radzie pedagogicznej do zaopiniowania i  podjęcia uchwały –        projektów innowacji ,
7.    przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i     promocji uczniów ,
8.    przydzielanie nauczycielom , w uzgodnieniu z radą pedagogiczną prac i zajęć ,
9.    wstrzymanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa
10.współpraca z samorządem uczniowskim ,
11.sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach , w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych  zajęć prowadzonych przez nauczycieli , prowadzenie dokumentacji hospitacji ,
12.podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły , przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów ,
13.organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej,
14.realizowanie planu finansowego stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawienie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej ,
15.zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym ,
16.realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie , określonych w odrębnych przepisach ,
17.załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły ,
18.określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników , zgodnie z przepisami Kodeksu   Pracy , po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków ,
19.współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole , w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami
20.administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych , zgodnie z  ustalonym regulaminem ( fundusz scentralizowany ) ,
21.zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy , wykonanie zadań dotyczących planowania obronnego ,
22.egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,
23.współdziałanie z organem prowadzącym szkołę w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły ,
24.nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych ,
25.organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego ,
26.organizowanie przeglądów technicznych obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych ,
27.przygotowanie i przeprowadzanie zebrań rady pedagogicznej jako przewodniczącego rady pedagogicznej ,
28.udział w wizytacjach przeprowadzanych na terenie szkoły ,
29.dokładne prowadzenie odpowiedniej ewidencji i sporządzania miesięcznych wykazów godzin ponadwymiarowych .
30. odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  i
      nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę .
30.dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców , Rady
      Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego wprowadzić obowiązek noszenia
      jednolitego stroju na terenie szkoły .
32. zwalnia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie opinii lekarza
       lub poradni psychologiczno –pedagogicznej .
33. zwalnia ucznia z autyzmem oraz niepełno sprawnościami sprzężonymi z
       obowiązkowych zajęć edukacyjnych .
 34. organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni
       psychologiczno – pedagogicznej .
 35. organizuje indywidualny tok nauki
 36. wyraża zgodę na realizacje obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania
       przedszkolnego poza szkołą .
 37. dopuszcza zaproponowany przez nauczycieli program nauczania do użytku
       szkolnego , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej .
 38. występuje z wnioskami , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , w sprawach
       odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
       pracowników szkoły.  
39. Realizuje uchwały RP podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących
40. Współdziała z Szkołami wyższymi i Zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
41. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po zakończeniu szkoły podstawowej .
42. Stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu , towarzyszeń , organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub wzbogacanie i rozszerzanie działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej szkoły
43. w uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły przez Kuratora Oświaty  
44. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
    § 3.    W razie nieobecności dyrektora w szkole powołuje się spośród członków  
              rady pedagogicznej nauczyciela zastępującego dyrektora . Wykonuje on
              obowiązki dyrektora szkoły z wyjątkiem sprawowania wewnętrznego nadzoru
              pedagogicznego .
 
    § 4 .   W szkole działa   rada pedagogiczna , która jest kolegialnym organem szkoły
       w   zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia , wychowania i opieki ,
   1. W skład   rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
        w szkole . W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym osoby 
        zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na  wniosek rady 
        pedagogicznej ,
 1.  Rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego regulaminu . 
 Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane .
 1. Uczestnicy posiedzeń rady pedagogicznej są zobowiązani do nie 
ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu , które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców , a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 
 
    § 5       Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :
 
      1. zatwierdzanie planów pracy szkoły ,
2. Podejmowanie uchwał w sprawach klasyfikacji i promocji uczniów zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ,
      3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentu
           pedagogicznego
      4. uchwala statut   szkoły , zatwierdza zmiany statutu
      5. uchylony
6. uchylony
7. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
8. uchylony
9. uchylony
10. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
     § 6.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :
 
     1.   organizację pracy szkoły , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 
           lekcyjnych i pozalekcyjnych ,
     2.   projekt planu finansowego szkoły ,
     3.    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i innych
            wyróżnień ,
 1. propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i płatnych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych .
 2. programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole
 
 
    § 7 Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu 
            prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej ,
 
1.    uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków ,
      2. dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej
            w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa . O wstrzymaniu
            wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
            szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny . Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Decyzja organu sprawującego nadzór jest ostateczna . 
 
 
 
    § 8. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców
             uczniów   tej szkoły ,
 
       1. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych ,
            wybranych w wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. 
            Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
            szkolnym
       2. rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności .
       3. w celu wspierania działalności statutowej rada rodziców może gromadzić
           fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł . Zasady
            wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin .
   
    § 9 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i
            kształcenia dzieci .
 
       1. Formy współdziałania wyrażają się poprzez :
 a / spotkania indywidualne z nauczycielami i wychowawcami ,
 b/ spotkania w zespołach klasowych ,
 c/ spotkania z ogółem rodziców i nauczycieli ,
 d/ organizowanie wspólnych imprez i uroczystości z udziałem dzieci ,
      rodziców i nauczycieli ,
 e/ udział przedstawicieli rodziców w pracach rady pedagogicznej .
        2. Każdy rodzic ma prawo :
 a/ znać zadania i zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w danej
      klasie i szkole ,
 b/ znać przepisy dotyczące oceniania , klasyfikowania i promowania
      uczniów oraz przeprowadzania egzaminów ,
 c/ uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego
      dziecka jego zachowania , postępów i przyczyn trudności w szkole ,
 d/ uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
      kształcenia ,
 e/ wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór
      pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły ,
 f/ udziału w stałych spotkaniach rodziców z nauczycielami w celu
     wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze ,
3     Rodzice maja obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania
     dziecka na zajęcia szkolne oraz zapewnienia dziecku warunków
     umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych .
4     Rodzice mają obowiązek w terminie do 30 września każdego roku informowania
           dyrektora szkoły w obwodzie , którego dziecko mieszka , o realizacji obowiązku
           szkolnego za granicą .
      
    § 10   Kompetencje Rady Rodziców :
 
      1. występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i
           opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły ,
      2. udziela pomocy samorządowi szkolnemu ,
      3. działa na rzecz poprawy bazy szkoły ,
      4. pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły ,
      5. współdecyduje o formach pomocy  dzieciom oraz ich wypoczynku ,
      6. współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły ,
      7 .deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na         
           dyrektora szkoły .
      8. uchwala w porozumieniu   z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczy szkoły
           obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane
           do uczniów , realizowanego przez nauczycieli .
      9. uchwalaniu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu Profilaktyki
    dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska ,
    obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane
    do uczniów , nauczycieli i rodziców .
   10.   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności i kształcenia lub
           wychowania szkoły.
   11.   opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły .
   12.   zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego oraz wysłuchanie informacji o jego
           realizacji przedstawionych przez dyrektora szkoły
    13. wnioskowanie wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim do organu
           prowadzącego o nadanie imienia szkole.
    14. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu
           podręczników
    15. opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć
           edukacyjnych    
 
   
   § 11.      W szkole działa samorząd szkolny zwany dalej samorządem .
 
      1. samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły ,
      2. samorząd jest obowiązkowym reprezentantem wszystkich uczniów w
           szkole
 
      3. zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin
     uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym , tajnym i powszechnym.
     Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów ,
       4. regulamin   samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły .
                         
    § 12 Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły oraz radzie
              pedagogicznej   wnioski i opinie w wszystkich sprawach szkoły , a w 
              szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia ,
              takich jak :
1.    prawo do zapoznania się z programem nauczania , jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami ,  
        2. prawo jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu ,
        3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie
             właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością
             rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań ,
        4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej ,
        5. prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej , sportowej oraz
             rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami ,
        6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu ,
        7. prawo do wyboru rzecznika praw ucznia .
 
    § 13 Samorząd przygotowuje projekt regulaminu samorządu uczniowskiego i 
              przedstawia radzie pedagogicznej do zaopiniowania i zatwierdzenia ,
 
        1. regulamin samorządu uczniowskiego określa w szczegółach :
 a/ prawa ucznia ,
 b/ obowiązki ucznia ,
 c/ nagrody ,
 d/ kary .
 
    §  14   Jeżeli w szkole wystąpi spór między organami szkoły , w których
               stroną nie jest dyrektor , to spór rozstrzyga dyrektor szkoły . Jeżeli w
               sporze stroną jest dyrektor szkoły , to na pisemny wniosek jednego z
               organów będących w sporze , problem bada i rozstrzyga organ
               nadzorujący pracę szkoły .
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ IV —————- ORGANIZACJA SZKOŁY
 
    § 1     Termin rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno –
               wychowawczych , przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich                określają przepisy / rozporządzenie / w sprawie organizacji roku szkolnego .
 
    § 2     Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów ,
               którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych
               planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem
               nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej
               klasy
 
    § 3     W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program 
               wychowania przedszkolnego .
1.   Do oddziału  mogą uczęszczać dzieci w wieku 5 – 6 lat
            2.   Oddział   funkcjonuje w oparciu o REGULAMIN ODDZIAŁU 
                 PRZEDSZKOLNEGO 
            3.   Rodzice zapisując dziecko do oddziału wypełniają :
   A /   Kartę zapisu dziecka do oddziału ,
   B /   Oświadczenie odbioru dziecka z oddziału
 
    § 4     Oddział można dzielić na grupy w czasie zajęć informatyki , języków 
              obcych i wychowania fizycznego .
 
        1.   Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych i 
                  informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów ,
2.    W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na
      grupy na zajęciach , o których mowa w ust. 1 można dokonać za 
      zgodą organu prowadzącego szkołę .
 
    § 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut ,
 
        1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel
             prowadzący te zajęcia , zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć .
 
    § 6. Dla uczniów , którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na 
            organizację dojazdu szkoła organizuje zajęcia świetlicowe ,
 
1.    Szkoła  organizuje uczniom możliwość skorzystania z ciepłego posiłku .  
Odpłatność za posiłek ustala organ prowadzący.
    § 7   W szkole działa biblioteka szkolna
 
        1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i 
             zainteresowań uczniów , zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły ,
             doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela , popularyzowaniu wiedzy
             pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości   w regionie ,
2.    z biblioteki mogą korzystać uczniowie , nauczyciele , absolwenci szkoły inni pracownicy szkoły oraz osoby dorosłe ,
       3. pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia :
 a/ gromadzenie zbiorów
 b/ wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę ,
 c/ prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów – ścieżka edukacyjno – medialna
       4. godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów
      podczas   zajęć lekcyjnych ,
       5. szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin 
            opracowany przez nauczyciela opiekującego się biblioteką i 
            przedstawiony do zatwierdzenia radzie pedagogicznej .
    § 8   Nauczyciel – bibliotekarz :
 
       1. uzgadnia z dyrektorem propozycje dotyczące rozwoju biblioteki, plan pracy w 
            tym tematykę imprez czytelniczych , organizację udostępniania zbiorów ,
       2. przedstawia radzie pedagogicznej do zatwierdzenia regulamin biblioteki i 
            roczny plan pracy , dokonuje analizy pracy biblioteki , ocenia stan 
            czytelnictwa uczniów , formułuje wnioski dotyczące usprawnienia pracy 
            biblioteki i prawidłowej realizacji programu przysposobienia czytelniczego
 
     3. współpracuje z nauczycielami i wychowawcami w zakresie :
 a/ gromadzenia i selekcji zbiorów ,
 b/ przygotowania uczniów do samokształcenia i rozwijania ich kultury 
       czytelniczej ,
 c/ rozbudzania zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartości 
       literatury ,
 d/ egzekwowania zwrotu książek i rozliczeń za materiały zgubione lub 
       zniszczone przez uczniów .
3.    nawiązuje współpracę z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w
      zakresie :
 a/ ustalenia polityki gromadzenia zbiorów ,
 b/ selekcję księgozbioru ,   jego rozmieszczenie i porządkowanie ,
 c/ opracowanie zbiorów , tj. techniczne przysposobienie , katalogowanie
 
 
    § 9   Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym
             roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez
             dyrektora szkoły , z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania , o
             których mowa w przepisach ( rozporządzeniach w sprawie ramowych       
             planów nauczania ) do dnia 30 kwietnia każdego roku .Arkusz
             organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący   szkołę do dnia 30
             maja danego roku .
       1. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności :
            liczbę nauczycieli i pracowników szkoły , ogólną liczbę godzin zajęć
            edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
            prowadzący szkołę .
 
    § 10 Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły , dyrektor 
             szkoły , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ,
             ustala   tygodniowy rozkład zajęć , określający organizację stałych ,
             obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych .
 
    § 11 Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada :
 
              a/ pomieszczenia do nauki wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce 
                   naukowe ,
              b/ bibliotekę z celowo dobranym księgozbiorem ,
              c/ inne pomieszczenia : szatnię , pokój nauczycielski
              d/ salę gimnastyczną ,
              e/ kuchnię ,
              f/ działkę szkolną ,
              g/ terenowe urządzenia kultury fizycznej ,
           
ROZDZIAŁ V ——— NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
 
    § 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi ,
 
1.    zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 
             przepisy .
    § 2   Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników , w tym
             zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
             organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem przepisów § 2 :
 
        1. Nauczyciel pracuje w oparciu o plan pracy dydaktyczno – wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły zgodny z programem dydaktyczno wychowawczym szkoły.
        1. Do zadań nauczycieli w szczególności należy :
   a/ odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ,
   b/ poznanie osobowości , warunków życia i stanu zdrowia uczniów , 
        stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego , poznanie i kształtowanie 
        uzdolnień , zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru ,
   c/ rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i
        pozalekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki ,
   d/ prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do 
        osiągnięcia w zakresie jak najlepszych wyników ,
   e/ doskonalenie zawodowe , troska o warsztat pracy i wyposażenie
        pracowni , dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny ,
   f/ tworzenie warunków do aktywnego  twórczego udziału uczniów w
        procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez wdrażanie do
        samodzielnego myślenia uczenia się i działania , kształtowanie
        umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej
   g/ kształtowanie postaw patriotycznych , obywatelskich i pro społecznych
   h/ upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej ,
   i/ ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia ,
       organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno – resocjalizacyjnej ,
   j/ systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów ,
   k/ zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz 
        sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów ,
   l/ udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w 
       oparciu o   rozpoznanie potrzeb uczniów ,
   ł/ uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez
       pracodawcę ,
 m/ na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów ,
 n/ pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem ,
 o/ stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami
       zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ,
 p/ aktywnie uczestniczyć  w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych
 r/ służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną ,
 s/ jest obowiązany rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
       stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły : dydaktyczną ,
       wychowawczą i opiekuńcza , w tym zadania związane z zapewnieniem
       bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 t / przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w
       klasie pierwszej szkoły podstawowej
 u / wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego
 w / występowanie do   dyrektora szkoły z wnioskiem w sprawie wyboru programu nauczania lub wychowania .
 
§ 3.   Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów mogą tworzyć 
          zespół   przedmiotowy .
         1. W   szkole mogą działać zespoły : wychowawczy , nauczycieli kształcenia zintegrowanego , przedmiotów humanistycznych , matematyczno – przyrodniczych oraz zespoły powoływane do wykonywania   konkretnych działań ./ ewaluacja , modyfikacja programów / Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują :
 
           a/ uzgadnianie sposobu realizacji programów nauczania , korelowanie
                treści , nauczanie przedmiotów pokrewnych , a także uzgadniane decyzji
                w sprawie wyboru programów nauczania ,
           b/ opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów
                badania wyników nauczania ,
           c/ organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz
                doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli ,
           d/ organizację pracowni przedmiotowych i uzupełnianie ich wyposażenia ,
           e/ wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich ,
                innowacyjnych programów nauczania ,
§ 4.   Oddziałem kieruje nauczyciel wychowawca ,
 
1.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane
      jest aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego
      toku   edukacyjnego w klasach I – III oraz IV – VI , Wychowawca otrzymuje do podpisania wykaz obowiązków , uprawnień   i odpowiedzialności za wychowanków.
1 a Wychowawca pracuje w oparciu o plan pracy wychowawcy zgodny z Szkolnym Programem Wychowawczym
 
2.    formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być
     dostosowane do wieku uczniów , ich potrzeb oraz warunków środowiska 
     szkoły ,
    3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej , a   w 
         szczególności :
           a/ organizować zajęcia zespołu klasowego , kształtować atmosferę
               dobrej pracy , życzliwości , koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów ,
           b/ współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie , w której jest
                wychowawcą   dla doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego
              z pielęgniarką i rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób i 
              skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn społecznego
              niedostosowania oraz ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska ,
           c/ inicjować pomoc uczniom   maj trudności w nauce , otaczać opieką
               uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz
               organizować niezbędną pomoc w tym zakresie ,
           d/ systematycznie informować rodziców o postępach w nauce ,
                trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły ,
                organizować wzajemne kontakty między rodzicami , nauczycielami i
                dyrekcją szkoły ,
           e/ współpracować z radą pedagogiczną , rodziną i radą klasową w
                realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych , prowadzić działania dla
                upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców
            f/ inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz szkoły i  
                prowadzić do możliwie jak najpełniejszej integracji szkoły ze
                środowiskiem ,
            g/ inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie
                 dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji
                 uczniowskich oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym ,
            h/ systematycznie oddziaływać na wychowanko w celu kształtowania ich
                poczucia odpowiedzialności za własne czyny , wyrabiania pożądanych 
                postaw społecznych i obywatelskich nacechowanych zdolnością
               dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska ,
            i/ wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i
                zajęciach   pozalekcyjnych oraz współdziałać w organizacji wypoczynku  
                uczniów w czasie ferii i wakacji ,
            j/ czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego ,
            k/ prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno –                                        
                wychowawczej w klasie .
            l / dobór odpowiedniej tematyki godzin wychowawczych , treści zajęć
                 pozalekcyjnych , pozaszkolnych
 
4.   Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w ust. 3 :
   a/ otacza indywidualną opieką każdego wychowanka ,
   b/ planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy
        życia zespołowego , rozwijające jednostki i integrujące zespół
        uczniowski ,
   c/ współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z
        nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczt niów ,
        a także wobec tych , którym jest potrzebna indywidualna opieka
   d/ utrzymuje kontakt z rodzicami w celu :
          poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci
          okazuje pomoc w działaniach wychowawczych rodziców wobec dzieci
          włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły ,
             e/ współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi
                  specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu
                  potrzeb i trudności uczniów / organizację i formy udzielania  pomocy
                  określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy
                  psychologicznej i pedagogicznej / ,
              f/ wychowawca klasy ma obowiązek honorowania usprawiedliwienia
                  nieobecności ucznia wystawionego przez rodziców / prawnych
                  opiekunów / . Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia na podstawie :                       – pisemnego usprawiedliwienia rodziców / opiekunów
                        – zwolnienia lekarskiego
 
     § 5 Praca nauczyciela podlega ocenie , którą dokonuje dyrektor szkoły , w której
             nauczyciel jest zatrudniony. Ocena jest dokonywana zgodnie z zasadami
             zawartymi w Regulaminie Oceniania nauczycieli.
     §   6 Nauczyciel przy nawiązaniu stosunku pracy jest obowiązany przedstawić
              dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego .
     §   7   Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności
              Zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w artykule 6 Karty Nauczyciela .
              Odpowiedzialność dyscyplinarna obowiazuje wszystkich nauczycieli od stażysty do
              dyplomowanego
 
 
ROZDZIAŁ VI —————- UCZNIOWIE
 
   § 1.   Do szkoły uczęszczają uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu i
             pochodzący z obwodu szkolnego.
 
1.    Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej , nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego w którym uczeń kończy 18 lat.
2.    Na wniosek rodziców dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej , które w roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 
 
3.    W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone , nie dłużej niż jeden rok. Decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły bądź odroczeniu obowiązku podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej .
4.    Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z obwodu innej szkoły , jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają .
     § 2. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają obowiązkowo dzieci z obwodu
              szkoły , które kończą w danym roku 5 lat.
 
     § 3 Zapis zbioru praw , obowiązków ucznia zawiera REGULAMIN WEWNĘTRZNY
            ŻYCIA   SZKOŁY .
     § 4 Uczeń szkoły ma prawo :
 
        1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnego z zasadami 
             higieny pracy umysłowej ,
        2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 
             bezpieczeństwo , ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
             bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności ,
        3. korzystania z doraźnej pomocy finansowej , zgodnie z odrębnymi       
             przepisami ,
        4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i 
             wychowawczym ,
5.    swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących
życia szkoły , a także światopoglądowych , religijnych , jeśli nie narusza tym dobra innych osób ,
       6. rozwijania zainteresowań , uzdolnień i talentów ,
       7. sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
            kontroli postępów w nauce ,
       8. pomocy w przypadku trudności w nauce ,
       9. korzystania z pośrednictwa psychologiczno – pedagogicznego ,
     10. korzystania z pomieszczeń szkolnych , sprzętu , środków dydaktycznych ,
            księgozbioru biblioteki ,
     11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz     
            zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole ,
     12. korzystania z  pomocy Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia .
 
 
    § 5  Statut szkoły określa obowiązki ucznia , z uwzględnieniem obowiązków w zakresie :
 
      1. Udziału w zajęciach edukacyjnych , przygotowywania się do nich oraz właściwego
           zachowania się w ich trakcie .
      2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów , 
           nauczycieli i innych pracowników szkoły ,
      3. odpowiedzialności za własne dobro , ład i porządek w szkole ,
      4. odpowiedzialności za własne życie , zdrowie , higienę oraz rozwój ,
      5. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły , rady
           pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego .
6.    usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych
7.    dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju :
   a / strój powinien być schludny , skromny , estetyczny , czysty i zalecane jest
        noszenie ubrań w spokojnych tonacjach
   b / bluzka , spódnica powinna być skromna dostosowana do wieku i o odpowiedniej
        długości ( nie odsłaniające części ciała : brzuch , plecy , dekolt )
   c / uzupełnieniem stroju jest zmienne obuwie , o białym spodzie
   d / uczeń nie robi makijażu , nie maluje paznokci , nie farbuje włosów , nosi schludną
        fryzurę
   e / dopuszcza się noszenie delikatnej biżuterii pod warunkiem , że nie zagraża ona
        zdrowiu i bezpieczeństwu
    f / strój galowy : uczennica – biała bluzka , czarna lub granatowa spódnica
                              uczeń – biała koszula , czarne lub granatowe spodnie
    g / strój na zajęcia sportowe : koszulka z krótkim rękawkiem , krótkie spodenki , ew.
         dres , odpowiednie obuwie
8.    warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły . Określa Dyrektor szkoły w zarządzeniu .   .
9.    właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów .
    § 6 Społeczność szkolna nagradza ucznia za :
 
      1. rzetelną naukę i pracę społeczną ,
      2. wzorową postawę
      3. wybitne osiągnięcia ,
      4. dzielność i odwagę .
      5. rodzaje nagród i sposób ich przyznawania określone są następująco :
a/ pochwałę otrzymuje uczeń za wzorową postawę ,
            b/ świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową   jeżeli uzyska w 
                 wyniku      rocznej klasyfikacji        średnią ze wszystkich przedmiotów
                 obowiązkowych powyżej 4,75 / bez ocen       dostatecznych / i  co
                 najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania ,
 c/   nagrodę książkową dla uczniów w klasach I – III wyróżniających się
       w nauce i zachowaniu ;   za reprezentowanie szkoły w zawodach ,
       konkursach i olimpiadach co najmniej na szczeblu rejonu / powiatu ;
       za wzorową pracę społeczną w organizacjach szkolnych ; inne
       ustalenia rady pedagogicznej .
 
    § 7.1.Społeczność szkoły karze uczniów za nieprzestrzeganie statutu szkoły i
                   regulaminu szkoły .
           a/ upomnieniem wychowawcy klasy ,
           b/ upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły ,
           c/ uchylony
          d/ uchylony
2.. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność 
      osobistą  ucznia. 
            3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby ( nie dłużej
                niż pół roku ) , jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego
                lub szkolnego
           4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o zastosowaniu wobec
                niego kary ,
           5. Tryb odwoływania się od kary :
   a/  do dyrektora szkoły jeżeli karę wymierzył nauczyciel , wychowawca
   b/ do rady pedagogicznej i rady rodziców jeżeli karę wymierzył
        dyrektor
   c/ do organu prowadzącego szkołę , jeżeli karę wymierzyła rada 
        pedagogiczna ,
   d/ każdorazowo decyzja drugiej instancji jest nieodwołalna
§ 8     W sytuacji gdy uczeń    szkoły    w sposób   drastyczny   złamał   regulamin szkolny   Dyrektor   Szkoły może wystąpić do Łódzkiego Kuratora Oświaty   z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły..
 
 ROZDZIAŁ VII ————- RODZICE
 
     § 1.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z
              ustawowego obowiązku szkolnego należy:
 
         1. zapisanie dziecka do szkoły ,
         2. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne
         3. umożliwienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do
              zajęć .  
     § 2. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia
              i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami
              szkoły. W ramach tej współpracy rodzice maja prawo:
 
         1. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami ,
         2. dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i
              rodziny ,
         3. występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły ,
         4. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych , wychowawczych i
              opiekuńczych w klasie i szkole ,
         5. znajomości przepisów dotyczących oceniania , klasyfikowania i promowania
              uczniów oraz przeprowadzania egzaminów ,
         6. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka , jego postępów
              w nauce i zachowaniu ,
         7. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
              kształcenia dzieci .
    
   ROZDZIAŁ VIII ————– TRADYCJA SZKOLNA
 
     § 1. Jako tradycję szkolną przyjmuje się :
 
         1. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego ,
         2. ślubowanie klasy I i pasowanie na ucznia ,
         3. uczestniczenie w akcji „sprzątanie świata” ,
         4. organizowanie obchodów : Dnia Niepodległości , Rocznicy Uchwalenia
              Konstytucji 3 Maja , Dnia Ziemi ,
         5. organizowanie imprez szkolnych : mikołajki , andrzejki , jasełka , choinka ,
              walentynki , dzień dziecka , I dzień wiosny ,
         6. organizowanie przedstawień na dzień babci , dziadka , dzień matki , ojca ,
              dzień kobiet ,
 
         7. organizacja „święta szkoły” – uroczystości plenerowej dla środowiska
              lokalnego ,
8.    uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów klasy VI.
 
RODZIAŁ   IX ————————– REKRUTACJA UCZNIÓW 
            1. Do szkoły przyjmuje dyrektor szkoły 
            2. Do klasy I przyjmowane są dzieci , które ukończyły w danym roku 7 lat lub 6 po odbyciu przygotowania przedszkolnego lub po uzyskaniu pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
            3. Do klasy I przyjmuje się z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie
            4. Na pisemny wniosek   rodziców ( pranych opiekunów ) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły .
            5. Terminy rekrutacji do szkoły podaje do wiadomości publicznej dyrektor szkoły .
            6. Dyrektor może przyjąć ucznia w czasie trwania  całego roku szkolnego na podstawie świadectwa oraz   poświadczonego z oryginałem arkusza ocen.  
 
 
   ROZDZIAŁ X——————— POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
     § 1. 
 
         1. Szkoła jest jednostką finansowaną przez Gminę Poddębice . Zasady
              prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
              przepisy.
         2. Tablice i stemple zawierają nazwę i adres szkoły .
         3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z przepisami
              zawartymi w rozporządzeniach MEN .
         4. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników
              nauczycieli i uczniów .
         5. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest Rada
              Pedagogiczna .
 
 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego statutu są :
 
 
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania
2. Program Profilaktyki
3. Szkolny Program Wychowawczy
4. Regulamin Wewnętrzny Życia Szkoły
5. Regulamin Oddziału Przedszkolnego
6. Regulamin Pełnienia dyżurów
7. Zasady organizacji wycieczek szkolnych