Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  BAŁDRZYCHOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY   OCENIANIA

 

Wewnątrzszkolne  Zasady  Oceniania   zostały  opracowane przez nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  w  Bałdrzychowie  przy  współudziale   uczniów  i  rodziców  w celu  jakości  pracy szkoły i stworzenia optymalnych warunków oceniania wspierających wszechstronny rozwój  uczniów     Zasady   zostały  opracowane zgodnie  z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw / Dz. U 2015 , poz. 357 / oraz z rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca  2015 w sprawie zasad oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych  / DZ.U.  2015  ,  poz 843 /

 

 

§  1.

 

1.Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia

określonych  w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych

wynikających z realizowanych  w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w

przypadku dodatkowych  zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli

oraz  uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i

norm etycznych oraz  obowiązków określonych w statucie szkoły

 

§  2.

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach

w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił

dobrze i jak  powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i

zachowaniu ucznia oraz  o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez

ucznia  poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych

zajęć edukacyjnych  oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13

ust. 3, oraz rocznej  oceny a także śródrocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania;/ zajęcia

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej, a w szczególności naukę

języka   oraz własnej historii i kultury /

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh

ust.3 i    3a, art. 44k  ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b;

5) ustalanie rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć

edukacyjnych   oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13  ust. 3,

oraz rocznej    oceny klasyfikacyjnej zachowania / zajęcia poczucia tożsamości narodowej,

etnicznej, językowej   i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych,  ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach

w   nauce  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie

art. 12 ust. 2

4. Nauczyciele na początku każdego roku  szkolnego do  dnia  15 wrzesnia informują uczniów oraz ich

rodziców    o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych

śródrocznych  i rocznych,  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających

z realizowanego przez siebie programu nauczania /

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej,  oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych.

4 ) sposób przekazywania informacji rodzicom i uczniom : Przedmiotowe Zasady  Oceniania  będą

do  wgladu u  każdego  wychowawcy  klasowego w formie pisemnej – drukowanej z

poszczególnych przedmiotów w formie skoroszytu . Jednocześnie cały system zasad oceniania

będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz w dokumnetacji dyrektora szkoły .

5 ) wychowawca  jest zobowiazany do zapoznania uczniów i rodziców z PZO  oraz do zebrania

potwierdzeń  od rodziców i uczniów w formie podpisów na załaczonym  druku

6 ) nauczyciele informują  uczniów i rodziców o przewidywanych  dla nich rocznych ocenach

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  do  dnia 01.06. każdego  roku  szkolnego  w  formie

pisemnej .

7 ) w przypadku , gdy rodzic nie zgadza  się  z  wystawioną  przez  nauczyciela przewidywaną

oceną roczną  – rodzic składa  pisemnych  wniosek  do  dyrektora  szkoły  w  terminie  7 dni o

uzyskania informacji o przewidywanej ocenie rocznej ./ wzór wniosku w dokumentacji szkolnej/

8 ) nauczyciel jest zobowiazany do przeprowadzenia dodatkowego : rocznego sprawdzianu

wiadomosci lub umiejetnosci i ustalenia klasyfikacyjnej oceny rocznej z zajęc edukacyjnych

9 ) oceny ustalone z godnie z trybem odwoławczym są ostateczne zastrzeżeniem art. 44m i n  ustawy

5. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego do dnia 15 września informuje uczniów

oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania będą  do  wglądu u każdego

wychowawcy w formie  pisemnej drukowanej w formie skoroszytu . Jednocześnie  kryteria

oceniania zachowania będą  umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz dokumentacji u

dyrektora szkoły .

2 ) wychowawca jest zobowiazany do zapoznania rodziców i uczniów z kryteriami oceniania

zachowania i zebrania potwierdzeń od uczniów i rodziców w formie pisemnej

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania.

4 )  wychowawca  klasy jest zobowiazany do dnia 01 czerwca każdego roku szkolnego

poinformować uczniów i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej

zachowania . Informacja przekazywana jest w formie pisemnej i w dokumentacji nauczyciela

jest  pisemne potwierdzenie przekazanej informacj dla uczniów i rodziców

5 ) w przypadku , gdy rodzic nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną

zachowania , sklada pisemny wniosek do dyrektora szkoły w terminie 7 dni  od powiadomienia

rodzica

6 ) wychowawca  klasy przedstawia rodzicom podwyższenia oceny zachowania

7 ) uczen do czasu odbycia posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej powinien zdobyć

dodatkowe punkty za zasługi na rzecz  klasy , szkoły środowiska . Jednocześnie uczeń nie może

od czasu złożenia wniosku zadnych ujemnych punktów

8 ) Oceny ustalone z godnie z trybem odwoławczym są ostateczne z astrzeżeniem art. 44m i 44 n

ustawy

 

§ 3.

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1 ) bieżące;

2 )  klasyfikacyjne:

a)śródroczne i roczne,

b) końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w  formie  pisemnej na prośbę  rodzica .

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są  przechowywane w teczce nauczyciela

prowadzacego dane zajecia edukacyjne  . Na prośbę ucznia ,  rodziców nauczyciel udostepnia

sprawdzone prac / ew. kserokopię  pracy / do  domu  z  prośbą o zwrot pracy podpisanej przez

rodziców

5. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  dokumentacja  dotycząca  egzaminu klasyfikacyjnego, o

którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu

poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1, zastrzeżeń,  o  których  mowa  w  art.  44n,  oraz

inna  dokumentacja  dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego

rodzicom  na  terenie  szkoły  w  obecnosci  nauczyciela / dyrektora szkoły .

 

§ 4.

 1. Ocenianie bieżace z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie , co uczeń robi dobrze , co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć .Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów /.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów / nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów / sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom / prawnym opiekunom / w szkole .
 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego , zajęc technicznych ., plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć , a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczności udziału ucznia w zajęciach oraz aktywnośc ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej .
 5. Nauczyciel obowiązany jest na podstawie opinii  publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych  potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia . W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.
 6. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu semestru .
 7. Uczniowie klasy IV nie otrzymują ocen niedostatecznych w pierwszym miesiącu nauki .
 8. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania . W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących :

= język polski , matematyka ——-  min. 6 ocen ,

= pozostałe przedmioty  ————  min. 3 oceny .

9.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z  realizacji zajęć wychowania fizycznego , zajęć komputerowych na

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza

na czas określony w tej opinii . Jeżeli okres  zwolnienia ucznia z zajęć uniemożliwia ustalenie

śródrocznej  lub rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje

się „zwolniony” , „zwolniona” .

10. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian ma obowiązek :

=  poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym pytań sprawdzających

=  z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać termin sprawdzianu w dzienniku

lekcyjnym.

=  przestrzegać ustaleń terminów kolegów i koleżanek .

 1. Sprawdziany pisemne mogą odbywać się z zastrzeżeniami :

=  w ciągu dnia nauki może się odbyć tylko 1 sprawdzian

=  w ciągu tygodnia nie powinno być więcej niż 3 sprawdziany w 1 klasie / nie brane są pod uwagę sprawdziany przekładane / .

=  za sprawdzian uczeń może otrzymać tylko 1 ocenę .

=  kartkówki / sprawdzające wiedzę z ostatniej lekcji / nie muszą być zapowiadane . W ciągu dnia nauki mogą się odbyć 2 kartkówki w 1 klasie .

 1. Na okres przerw świątecznych i ferii , nauczyciele nie zadają prac domowych .

 

 

§ 5.

 

 1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VI ustala się według skali :

= stopień  celujący              —————    6

= stopień  bardzo  dobry     —————    5

= stopień  dobry                  —————    4

= stopień  dostateczny         —————    3

= stopień dopuszczający     —————    2

= stopień  niedostateczny    —————    1

Z  możliwością  stosowania +  i   –  do  przedstawionych powyżej  ocen .

2.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VI

ustala się według skali  / zgodnej z zapisami w rozporządzeniu MEN  / :

= stopień   celujący              —————-  6

= stopień  bardzo  dobry      —————-  5

= stopień  dobry                   —————-  4

= stopień  dostateczny         —————-   3

= stopień dopuszczający      —————-  2

= stopień  niedostateczny     —————-  1

3. Oceny bieżące z  zajęć edukacyjnych w klasach  I – III

* analizę postępów ucznia przeprowadza się systematycznie.

* stosuje się bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia, które rejestrowane jest

przez każdego nauczyciela w dzienniku lekcyjnym.

* w ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez niego efekty pracy.

* osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali:

* Zapis w dziennikach , zeszytach według skali cyfrowej 1 – 6 . Jednocześnie nauczyciel w

zeszytach , kartach pracy i innych materiałach uczniowskich może  stosować do  oceny  wyrażonej

cyfrą zapis  opisowy  według  skali  :

 

                        6- doskonale, znakomicie, wspaniale, gratulacje, praca na medal

                        5- bardzo dobrze, brawo, super

                        4- poprawnie, dobra robota

                        3- zadowalająco, pracuj uważnie, skoncentruj się

                        2- słabo, błędnie, niechętnie pracujesz , pracuj uważnie, pomyśl

                        1niewystarczająco, niezadowalająco , to sprawia ci kłopot

4. Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

 

6 – Uczeń doskonale opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem

     nauczania. Samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów w czasie lekcji, jak i w

     pracy pozalekcyjnej. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje

     postawę twórcza lub szczególne umiejętności.

 

5 – Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem

     nauczania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy

     teoretyczne i praktyczne, potrafi prawidłowo zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania

     zadań  i problemów w nowych sytuacjach.

 

4 – Uczeń dobrze opanował zdecydowana większość wiadomości i umiejętności określonych

     programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta

     z poznanych w czasie zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych

     sytuacjach.

 

3 – Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone

     programem nauczania, stara się rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o

     niewielkim stopniu trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych

     informacji.

2 – Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, nie jest w

    stanie samodzielnie rozwiązać większości zadań o elementarnym stopniu trudności. Posiada

   poważne braki w wiedzy, które jednak można nadrobić w dłuższym okresie czasu.

1 – Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Nie potrafi

      rozwiązywać prostych zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy

      nauczyciela.

Szczegółowe  kryteriach  na  poszczególne  oceny  w  klasach  I – III  posiadają  wychowawcy  klas.

5. Na zajęciach języka obcego i zajęć komputerowych obowiązuje skala  i symbolika oceniania

osiągnięć edukacyjnych określona w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego w edukacji

wczesnoszkolnej.

6. Ocena z religii jest oceną cyfrową, zgodna ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry, dobry,

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

7. W zależności od istniejących w szkole warunków (np. pomoc specjalistyczna, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, itp.) zapewnia się pomoc

uczniowi, gdy poziom jego osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia mu

kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.

8.   Oceny bieżące , śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznych są  ocenami opisowymi .

9.  Uczeń podlega klasyfikacji:

1 ) śródrocznej i rocznej,

2 ) końcowej.

10.)            ej – semestralnej;  obecnosci  nauczyciela / dyrektora szkoły . wniosek rodzica są  udostepnione  a zasługi na rze. Klasyfikacja  śródroczna  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć edukacyjnych  ucznia  z

zajęć  edukacyjnych  i  zachowania  ucznia  oraz  ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z

tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza

się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie do dnia 15  stycznia każdego  roku

szkolnego .

11. Klasyfikacja  roczna  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych ucznia  z zajęć

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen

klasyfikacyjnych z tych zajęć  i  rocznej  oceny klasyfikacyjnej  zachowania,  z  tym  że  w  klasach

I–III  szkoły  podstawowej  w przypadku:

1 ) obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  ustala  się  jedną  roczną  ocenę klasyfikacyjną z tych

zajęć;

2 ) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną rocznąocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

12. Na klasyfikację końcową składają się:

1 ) roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć edukacyjnych,  ustalone  odpowiednio  w  klasie

programowo  najwyższej

2 ) roczne oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się

odpowiednio  w  klasach programowo niższych

3 ) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

13. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły

6. W  przypadku  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia specjalnego wydane  ze

względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu umiarkowanym  lub  znacznym  klasyfikacji

śródrocznej  i  rocznej  dokonuje  się  zuwzględnieniem  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym

programie  edukacyjno–terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.

14. Oceny klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu  na  ocenę klasyfikacyjną

zachowania

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

16. Kryteria na ocenę celującą .

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, gdy:

*   zajmuje wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej  gminnym

(miejsca I-III) i pretenduje do oceny bardzo dobrej z treści wynikających z  programu danego

przedmiotu

*   zajmuje wysokie miejsca w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej  powiatowym

*   osiąga sukcesy z przedmiotów artystycznych w konkursach powiatowych,  wojewódzkich i

ogólnopolskich

*   bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych, wykorzystując umiejętność gry  na

instrumentach oraz swoje zdolności wokalne i recytatorskie.

17. Laureat konkursu przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub ponadwojewódzkim oraz laureat

lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą

pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.

44zb.  Uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu wojewódzkim lub

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał

po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć

edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową

 

§  6.

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności :

=  wywiązywanie się z obowiązków ucznia ,

=  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej ,

=  dbałość o honor i tradycję szkoły ,

=  dbałość o piękno mowy ojczystej ,

=  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i  innych osób ,

=  godne i kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią ,

=  okazywanie szacunku innym osobom ,

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania począwszy od klasy IV  wystawiana jest według skali :

=  wzorowe

=  bardzo  dobre

=  dobre

=  poprawne

=  nieodpowiednie

=  naganne

 1. W klasach I – III  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami

opisowymi .

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi .
 2. Ocena  klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

=  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ,

=  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Kryteria  ocen  z  zachowania

    O c e n a      w z o r o w a

Uczeń :

 • bierze  udział  w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych ,
 • wzorowo pełni powierzone mu funkcje , jest inicjatorem wykonywania czegoś pożytecznego na rzecz szkoły , klasy , środowiska ,
 • jest aktywnym wśród społeczności uczniowskiej , żyje w przyjaźni z zespołem klasowym ,
 • wpływa na tworzenie dobrej atmosfery ,
 • ma własne zdanie , którego potrafi asertywnie bronić ,
 • udziela systematycznej pomocy koleżankom , kolegom i innym osobom ,
 • jest wzorem estetycznego wyglądu , dba o swoje zdrowie ,

          O c e n a    b a r d z o   d o b r a

Uczeń :

 • bierze  udział w niektórych konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych ,
 • bardzo dobrze pełni powierzone mu funkcje , jest inicjatorem wykonania czegoś pożytecznego na rzecz szkoły , klasy , środowiska ,
 • jest w miarę aktywnym wśród społeczności uczniowskiej , żyje w przyjaźni z zespołem klasowym ,
 • w sposób znaczny wpływa na tworzenie dobrej atmosfery ,
 • ma własne zdanie , którego potrafi asertywnie bronić ,
 • udziela w miarę swoich możliwości systematycznej pomocy koleżankom , kolegom i innym osobom ,
 • jest wzorem estetycznego wyglądu , dba o swoje zdrowie ,
 • rozwija swoje zdolności na zajęciach dodatkowych na terenie szkoły i poza nią .

          O c e n a    d o b r a

Uczeń :

 • jest prawdomówny i zdyscyplinowany ,
 • reaguje na przejawy niszczenia mienia społecznego ,
 • przestrzega form kulturalnego zachowania w szkole i poza nią ,
 • wykazuje dbałość o kulturę słowa .

          O c e n a   p o p r a w n a

Uczeń  :

 • ma trudności z punktualnością i dyscypliną ,
 • utrzymuje poprawne stosunki w zespole klasowym ,
 • okazuje szacunek dorosłym ,
 • wygląd estetyczny ucznia nie budzi zastrzeżeń .

            O c e n a   n i e o d p o w i e d n i a

Uczeń :

 • sporadycznie wchodzi w konflikty z rówieśnikami ,
 • często spóźnia się na lekcje ,
 • lekceważy zasady regulaminu szkolnego ,
 • bywa arogancki w stosunku do nauczycieli , koleżanek , kolegów ,
 • swoim postępowaniem zagraża życiu i zdrowiu innych ,
 • używa wulgarnego słownictwa ,
 • często opuszcza godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia ,
 • niszczy cudze mienie .

              O c e n a   n a g a n n a

Uczeń  :

 • wchodzi w konflikty z rówieśnikami ,
 • notorycznie spóźnia się na lekcje ,
 • lekceważy zasady porządku publicznego ,
 • jest arogancki w stosunku do nauczycieli , koleżanek i kolegów ,
 • swoim postępowaniem zagraża życiu i zdrowiu innych ,
 • często używa wulgarnego słownictwa ,
 • systematycznie opuszcza godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia ,
 • niszczy cudze mienie ,
 • notorycznie łamie regulamin szkolny ,
 • wchodzi w konflikt z prawem .

 

 

Regulamin oceniania zachowania

Wprowadza się punktowy przelicznik ocen zachowania, który sprawi, że wystawiana na koniec półrocza lub roku szkolnego ocena stanie się wymierna. Zamiast ogólnych sformułowań, że uczeń sprostał wymaganiom oceny wzorowej albo że jego kultura osobista i stosunek
do obowiązków szkolnych jest zadowalający i otrzymuje ocenę dobrą, uznaje się, iż przeciętną, typową notą z zachowania jest ocena dobra, której odpowiada przyznany każdemu uczniowi limit 200 pkt. Od tego wymiaru za przewidziane regulaminem PRZEWINIENIA, będzie odejmować się punkty karne, co przy podsumowaniu półrocza zobliguje wychowawcę do wystawienia oceny nieodpowiedniej.

Aby uczeń osiągnął ocenę bardzo dobrą z zachowania, musi zdobyć dodatkowe punkty, doliczone do uzyskanych na początku roku szkolnego 250 pkt. Będzie to możliwe ponieważ regulamin wyszczególnia ZASUGI, czyli zachowania i postawy promowane przez szkołę.

Ponieważ zachowanie jest procesem ciągłym, nie może ograniczać się jedynie do epizodów, jakimi są niewątpliwie chwile wystawiania ocen z zachowania. Stopień z zachowania może być tylko jednym z elementów działań wychowawczych szkoły. Aby umożliwić pożądane, prospołeczne zachowanie uczniów i wytłumić agresję oraz zachowania patologiczne, regulamin niniejszy zawiera też propozycję doraźnych kar
i nagród dla wychowanków.

Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali:

 • Wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne.

Ocena wyjściowa to ocena dobra. Po dodaniu do wstępnych 249 pkt. tych, które wynikają z zasług oraz odjęcia punktów za przewinienia uczeń otrzymuje ocenę:

 • 300 pkt. i więcej       wzorową
 • 250 pkt. – 299 pkt.   bardzo dobrą
 • 200 pkt. – 249 pkt.   dobrą
 • 150 pkt. – 199 pkt.   poprawna
 • 100 pkt. – 149 pkt.   nieodpowiednia
 • 0 pt. – 99 pkt.           naganna
 1. I.                   ZASŁUGI

 

Rodzaj zasługi

 

Punkty, które ważą

na ocenie z zachowania

 1. Obrona słabszych.

 

każdorazowo 10 pkt.

 1. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz – sukcesy.

 

10 pkt

 1. Osiąganie sukcesów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

 

20 pkt

 1. Udział w uroczystościach szkolnych.

 

10 pkt. – 20 pkt.

 1. Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach (kółka przedmiotowe).

 

5 pkt. za każde półrocze

 1. Pomoc w nauce kolegom całe półrocze.

 

10 pkt.

 1. Wzorowa kultura (nawyki grzecznościowe).

 

10 pkt.

 1. Idealna frekwencja (100%).

 

20 pkt.

 1. Przygotowanie estetycznych gazetek, dekoracji, pomocy dydaktycznych do klasy.

 

każdorazowo 5 pkt.

 1. Aktywna działalność w samorządzie szkolnym i innych organizacjach szkolnych.

 

15 pkt.

 1.  Pomoc w bibliotece.

 

10 pkt.

 1. Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego.

 

1 pkt. za każdy dzień

 1.  Przestrzeganie zasad higieny i dbałość o schludny wygląd.

 

5 pkt.

 1.  Aktywne uczestnictwo w życiu klasy.

10 pkt. – 20 pkt.

 

 

 

 

 1. II.                PRZEWINIENIA

Rodzaj przewinienia

Doraźny sposób karania

Punkty karne mające wpływ
na ocenę z zachowania

1. Znęcanie się (psychiczne i fizyczne)
nad kolegą.

Publiczna nagana dyrektora szkoły, wezwanie rodziców.

50 pkt.

2. Wyłudzanie pieniędzy.

 

Publiczna nagana dyrektora szkoły, wezwanie rodziców. Zgłoszenie sprawy na policję.

 

50 pkt.

3. Zażywanie narkotyków.

 

Poinformowanie rodziców. Skierowanie do poradni zajmującej się leczeniem uzależnień.

 

70 pkt.

4. Picie alkoholu w szkole lub poza szkołą.

 

Poinformowanie rodziców, publiczna nagna dyrektora szkoły. Uczeń zostanie zobligowany do przygotowania pogadanki o szkodliwości spożywania alkoholu i do wykonania gazetki na ten temat. Prace te przedstawi kolegom.

 

70 pkt.

5. Palenie papierosów.

 

Poinformowanie rodziców, publiczna nagna dyrektora szkoły. Uczeń zostanie zobligowany do przygotowania pogadanki o szkodliwości palenia papierosów i do wykonania gazetki na ten temat. Prace te przedstawi kolegom.

 

70pkt.

6. Kradzież.

 

Wezwanie rodziców, nagan dyrektora szkoły wygłoszona „w cztery oczy”. Nałożenie na ucznia i jego rodziców obowiązku zadośćuczynienia pokrzywdzonemu.

 

50 pkt.

7. Agresja fizyczna (bójki).

 

Nagana, poinformowanie rodziców, wychowawcy klasy.

30 pkt.

8. Agresja fizyczna ze zranieniem
i uszkodzeniem ciała.

 

Nagana, poinformowanie rodziców, wychowawcy klasy.

każdorazowo 50 pkt.

9. Zachowanie obrażające nauczyciela.

 

Nagana, wezwanie rodziców.

każdorazowo 5 pkt.

10. Nieusprawiedliwione nieobecności:

 

 

od 1 – 10 godz. lekcyjnych

ponad 10 – 30 godz. lekcyjnych

ponad 30 – 50 godz. lekcyjnych

powyżej 50 godz.

Poinformowanie rodziców. Nauczyciel ma prawo zażądać zaliczania materiału z danego półrocza.

20 pkt.

40 pkt.

60 pkt.

100 pkt.

 

11. Niecenzuralne słownictwo.

 

każdorazowo 10 pkt.

12. Zakłócanie porządku na przerwach. Narażenie na niebezpieczeństwo siebie i innych (szamotanie, popychanie, rzucanie).

 

– śmiecenie

– pozostawanie w klasach podczas przerw.

Pouczenie wychowawcy. Ewentualnie wezwanie rodziców.

każdorazowo 10 pkt.

13. Przeszkadzanie na apelach i w trakcie lekcji nauczycielowi i kolegom.

 

każdorazowo 10 pkt.

14. Kłamstwo.

 

Zadośćuczynienie osobie która w wyniku kłamstwa ucierpiała.

 

10 pkt.

15. Niszczenie mienia.

 

Wezwanie rodziców. Nałożenie obowiązku odkupienia zniszczonych rzeczy. Oprócz tego oficjalne przeproszenie kolegi, jeśli do niego zniszczona rzecz należała.

 

30 pkt.

16. Malowanie i pisanie po ścianach i meblach w szkole.

 

Wezwanie rodziców, zobowiązanie się do naprawienia szkód.

30 pkt.

17. Ignorowanie poleceń nauczyciela
w trakcie lekcji oraz na przerwach.

 

Upomnienie, skierowanie na rozmowę do dyrektora.

30 pkt.

18. Nie przynoszenie na zajęcia podręczników, zeszytów ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych i pomocy.

 

Zwrócenie uwagi rodzicom.

każdorazowo 5 pkt.

19. Systematyczne nieprzygotowanie
do lekcji. Lekceważący stosunek
do przedmiotu.

10 pkt. na półrocze

19. Brak obuwia na zmianę.

 

Posprzątanie zabrudzonego pomieszczenia.

5 pkt.

20. Samodzielny wychodzenie ze szkoły
do autpbusd.

każdorazowo 5 pkt.

20. Spóźnianie się na lekcje:

 

od 4 do 10 spóźnień

ponad 10 spóźnień.

Rozmowa z wychowawcą.

5 pkt.

20 pkt.

 

 

 

§ 7.

 

.1.  Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z  jednego,  kilku  albo wszystkich zajęć edukacyjnych,

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej,  oceny klasyfikacyjnej z powodu

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia

odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może zdawać egzamin

klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki,

zajęć kompute-rowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 

§   8.

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki,

zajęć kompute-rowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza  komisja, w której skład wchodzą:

1)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 6. Egzamin klasyfikacyjny,

o którym mowa w art. 16 ust. 11 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, przeprowadza komisja, w której

skład wchodzą: 1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako

przewodniczący komisji; 2)   nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z

których jest przeprowadzany ten egzamin. 7. W przypadku gdy  nie jest możliwe powołanie

nauczyciela danego języka obcego nowożytnego  w skład komisji przeprowadzającej egzamin

klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we

własnym  zakresie  naukę  języka  obcego  nowożytnego  jako  przedmiotu  obowiązkowego  lub

uczęszcza  do  oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego  nowożytnego, dyrektor szkoły

powołuje  w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej

szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o

którym mowa w art. 16 ust. 8 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, oraz jego rodzicami liczbę zajęć

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jed-nego

dnia.

 

§ 9.

 

1. Egzamin klasyfikacyjny   przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. w której skład

wchodzą:

1)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego  mogą być obecni – w charakterze obserwatorów  – rodzice

ucznia.

3. Z  egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)   termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)   imię i nazwisko ucznia;

5)   zadania egzaminacyjne;

6)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

4.  Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia, zwięzłą  informację  o ustnych

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

5. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  w  dniu poprzedzającym  dzień

zakończenia  rocznych,   zajęć   dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

6. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu klasyfikacyjnego w

terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i art.

44n.  ustawy

 

 

§ 10

 

1.  Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń,  który  w wyniku klasyfikacji rocznej

otrzymał negatywną  ocenę  klasyfikacyjną,  z:

1 ) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2 ) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej,

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z

tych zajęć

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki,

zajęć komputero-wych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.  Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się  w ostatnim tygodniu  ferii  letnich .  Termin egzaminu

poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący

komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor

szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z

tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem

tej szkoły.

7. Z  egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)   termin egzaminu poprawkowego;

4)   imię i nazwisko ucznia;

5)   zadania egzaminacyjne;

6)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

9. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu poprawkowego w

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez

dyrektora szkoły, nie później niż do końca września,

10. Roczna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z

zastrzeżeniem art. 44n ust. 7.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy  programowo

nio klasę lub semestrn 1 – 6 rybem odwoławczym są ostateczne z astrzeżeniem art.  wyższej  i powtarza odpowiednio klasę .

12. Rada  pedagogiczna,  uwzględniając  możliwości  edukacyjne ucznia,  może jeden  raz  w  ciągu

danego  etapu  edukacyjnego  promować  do  klasy  programowo wyższej  ucznia, który nie zdał

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia

są realizowane w klasie programowo wyższej,

 

 

§ 11.

 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy,

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć

technicznych, infor-matyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim

formę zadań praktycznych.

 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od

dnia zgłosze-nia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 i 2 ustawy. Termin sprawdzianu

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

4. W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy, wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący

komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły

powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej

szkoły.

6. W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący

komisji;

2)   wychowawca oddziału;

3)   nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4)   pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5)   psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6)   przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7)   przedstawiciel rady rodziców.

7. Komisja, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy. Ocena jest

ustalana  w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów

decyduje głos przewodniczącego komisji.

8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w

szczególności:

1)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)   termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4)   imię i nazwisko ucznia;

5)   zadania sprawdzające;

6)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9.  Do  protokołu   dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia, zwięzłą  informację o ustnych

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

10.  Z posiedzenia  komisji,  o której  mowa  w art. 44n ust. 4  pkt 2 ustawy,  sporządza  się  protokół,

zawierający w szczególności:

1)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2)   termin posiedzenia komisji;

3)   imię i nazwisko ucznia;

4)   wynik głosowania;

5)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

13. Protokoły, o których mowa w ust. 8 i 10, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia

 

§ 12

 

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy

programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy

przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy  oddziału  po  zasięgnięciu

opinii  rodziców  ucznia  lub  na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy

oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna  może  postanowić

o promowaniu  ucznia  klasy  I  i  II  szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w

ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy  programowo

wyższej  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości

narodowej,  mniejszości  etnicznej  lub  języka  regionalnego  otrzymał roczne  pozytywne oceny

klasyfikacyjne,

5. O  promowaniu  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając  ustalenia  zawarte  w  indywidualnym

programie  edukacyjno–terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.

6. Uczeń  szkoły  podstawowej   który posiada orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  i  ma

opóźnienie  w  realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole

podstawowej  uzyskuje  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka  regionalnego  oceny  uznane  za  pozytywne

w  ramach  wewnątrzszkolnego oceniania  oraz  rokuje  opanowanie  w  jednym  roku  szkolnym

treści  nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7. Uczeń,  który  nie  otrzymał  promocji  do  klasy  programowo  wyższej  powtarza  klasę

 

 

§ 13 .

 

1.  Uczeń  kończy  szkołę  podstawową ,  jeżeli:

1 ) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych

oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne

2 ) w  przypadku  szkoły  podstawowej  przystąpił  ponadto  do sprawdzianu

2. O  ukończeniu  szkoły  przez  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie kształcenia specjalnego

wydane ze względu na upośledzenieumysłowe w stopniu umiarkowanym  lub  znacznym  postanawia

rada  pedagogiczna,  uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.

3. Uczeń szkoły podstawowej  który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią

klasę odpowiednio szkoły podstawowejlub  i  przystępuje  w  roku  szkolnym,  w  którym  powtarza

tę  klasę,  do sprawdzianu .