REGULAMIN III Konkursu „Czytanie to radość!”

14 listopad 2023
Kategoria Aktualności, Konkursy
14 listopada 2023, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN III Konkursu „Czytanie to radość!” została wyłączona

REGULAMIN
III Konkursu „Czytanie to radość!”

Organizacja konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Poddębicach.
2. Celem konkursu jest:
 promocja czytelnictwa,
 rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci literaturą klasyczną
i współczesną,
 promocja Filii BP w Poddębicach w środowisku lokalnym.
Założenia organizacyjne
3. Konkurs przeznaczony jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z powiatu
poddębickiego.
4. Konkurs realizowany będzie od grudnia 2023 do kwietnia 2024 roku.
5. W każdym miesiącu zostanie wyłoniony Laureat Miesiąca.
6. Nagrody dla wszystkich Laureatów Miesiąca będą wręczone podczas Finału
Konkursu, w którym zostaną ogłoszeni wszyscy Laureaci – nagrodzeni i wyróżnieni.
7. Zadaniem konkursowym jest wykazanie się znajomością wybranej przez Organizatora
Lektury Miesiąca (Załącznik nr 1), poprzez rozwiązanie testu w formie online
(w każdym miesiącu test do rozwiązania z innej lektury).
8. Testy zamieszczane będą w formularzu GOOGLE.
9. Link do każdego testu wysyłany będzie na adres mailowy podany w Karcie
Zgłoszenia (Załącznik nr 2) wraz z informacją w jakich dniach link będzie aktywny.
Przewiduje się, że linki do testów będą aktywne w dniach 10-17 każdego miesiąca.
10. Każdy Uczestnik będzie miał tylko jedną próbę rozwiązania testu.
11. Test składać się będzie z pytań zamkniętych i otwartych. Może zawierać również
pytania graficzne, jak i prace plastyczne (w formacie A 3, dowolna technika, wysłane
drogą papierową na adres Filii).
12. Punktacja ze wszystkich testów sumuje się w wyniku końcowym Konkursu.
13. Laureat Miesiąca wyłoniony zostanie do 10 dnia następnego miesiąca. Informacja
o Zwycięzcy podana będzie na stronie i na Facebooku Organizatora, oraz zostanie
przesłana także do szkoły.
14. Karty zgłoszenia do Konkursu (Załącznik nr 2) wraz z Klauzulą informacyjną
(Załącznik nr 3) przyjmowane będą do dnia 5 każdego miesiąca.
15. Uczestnik, który raz dostarczy Kartę zgłoszenia, ma prawo wziąć udział w Konkursie
w każdym kolejnym miesiącu (będzie otrzymywał od Organizatora linki do testów
na podany adres e-mail). Do Konkursu można dołączyć w dowolnym miesiącu
(od dnia ogłoszenia konkursu do kwietnia 2024), z zastrzeżeniem, że poprzednie etapy
są już zamknięte.
16. Oceny prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
Decyzje komisji są ostateczne.
Kryteria oceniania prac:
 spełnienie wymogów formalnych;
 poprawność odpowiedzi w pytaniach zamkniętych;
 w pytaniach otwartych – poprawność ortograficzna, stylistyczna i oryginalność;
 w pracach plastycznych – zgodność pracy z tematem, przejrzystość kompozycji
oraz osobiste zaangażowanie.
17. Prace muszą być samodzielne.
18. Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmowane będą wyłącznie w formie
wydrukowanej. Należy czytelnie wypełnić Kartę zgłoszenia – Załącznik nr 2 (wraz
z podpisaną Klauzulą informacyjną – Załącznik nr 3) z ważnym adresem e-mail
na który Organizator prześle potwierdzenie udziału w Konkursie.
Zgłoszenia należy kierować na poniższy adres z dopiskiem KONKURS:
CREWŁ w Sieradzu
Biblioteka Pedagogiczna
Filia w Poddębicach
ul. Narutowicza 13
99-200 Poddębice
19. Zgłoszenia uczestników, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, czyli po 5
dniu danego miesiąca, będą przesunięte na miesiąc następny.
20. Zgłoszenia, które wpłyną po 5 kwietnia 2024 roku nie będą rozpatrywane.
21. Prace powinny zawierać następujące dane:
◦ imię, nazwisko Uczestnika,
◦ nazwa i adres szkoły, klasa,
◦ imię i nazwisko nauczyciela,
◦ imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna, telefon kontaktowy, adres e-mail (wypełnić
czytelnie).
22. Laureaci Miesiąca otrzymają od Organizatora nagrody.
23. Finał i uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród planowane jest
na Tydzień Bibliotek w dniach 8 – 17 maja 2024 r. w siedzibie CREWŁ Biblioteki
Pedagogicznej Filii w Poddębicach.
24. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział.
Postanowienia ogólne
25. W imieniu Uczestnika Konkursu Opiekun/Rodzic wyraża zgodę na udostępnienie
danych osobowych na stronie internetowej CREWŁ Biblioteka Pedagogiczna
w Sieradzu, w lokalnych mediach oraz na Facebooku.
26. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagród.
27. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy
czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie
zmiany dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej
www.bpsieradz.pl, Facebooku oraz Uczestnik zostanie poinformowany drogą
mailową. Wszelkie pytania kierować należy na adres filiapoddebice@bpsieradz.pl lub
pod nr telefonu 43 678 36 04.
Poddębice, 2023-11-13

 

ZAŁĄCZNIK  NR  1 

Wykaz Lektur Miesiąca do III Konkursu „Czytanie to radość”
Grudzień
„Podania i legendy polskie” – opracowanie: Barbara Włodarczyk, Miłosz Studziński, Maria
Zagnińska.
 „Lech, Czech i Rus”
 „O Piaście Kołodzieju”
 „O Popielu, którego myszy zjadły”
Styczeń
Hans Christian Andersen „Calineczka” – dostęp: wolnelektury.pl
Luty
Bolesław Leśmian „Baśń o Aladynie i o lampie cudownej” –– dostęp: wolnelektury.pl
Marzec
Leszek Kołakowski „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca”?
Kwiecień
Waldemar Cichoń „Cukierku, ty łobuzie

ZAŁACZNIK  NR 2

Karta zgłoszenia
do III Konkursu „Czytanie to radość”
Imię, nazwisko i wiek uczestnika …………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..Klasa…………………..
Imię i nazwisko Nauczyciela……………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna …………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy Rodzica/Opiekuna…………………………………………………………………………….
adres e-mail :
Niniejszym oświadczam, że:
zapoznałem się z Regulaminem III Konkursu „Czytanie to radość” organizowanego przez Centrum
Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia
w Poddębicach i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki;
……………………………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych zawartych w karcie
zgłoszenia danych osobowych mojego dziecka w zakresie potrzebnym do realizacji III Konkursu „Czytanie
to radość” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
……………………………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkurs
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021
poz. 1062) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę*
/nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka ………………………………………..
……………….………. ( imię i nazwisko ) Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje:
prezentację wyników laureatów, przekazanie zaświadczeń i dyplomów, publikację wizerunku, zdjęć prac
oraz nagrań w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem działalności biblioteki.
……………………………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkurs

 

Załącznik nr 3k do PODO
KLAUZULA INFORMACYJNA III KONKURSU
„CZYTANIE TO RADOŚĆ”
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji
Województwa Łódzkiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. 3 Maja 7 98-200 Sieradz
2) W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu został wyznaczony
Inspektor ochrony danych – Tomasz Paprocki, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
korespondencyjnym jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu
z siedzibą przy ul. 3 Maja 7,98-200 Sieradz, bądź za pomocą adresu e-mail:
iodo@cresieradz.edu.pl
3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolne wyrażenie chęci
udziału w konkursie pomiędzy organizatorem konkursu oraz uczestnikiem konkursu
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
4) Dane będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia III Konkursu Czytanie to radość.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania
i rozliczenia konkursu – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została
zorganizowany konkurs.
5) Posiada Pan/Pani prawo do:
 dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość
pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy
zbieraniu czy przetwarzaniu danych
 prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek
o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość
przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie
przechowywać
 prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to
nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych
z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
 prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeżeli są one przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po
przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania
danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pana/Pani wniosku, nie będziemy już
mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że
wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych,
które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności
lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza
przepisy prawa,
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji III Konkursu
Czytanie to radość! Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestniczenia w ww. konkursie
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane

 

Komentarze zablokowane.