Regulamin konkursu „ D z i k i e b u d u l e ” na najciekawszy domek dla owadów

19 kwiecień 2024
Kategoria Aktualności, Konkursy
19 kwietnia 2024, Komentarze Możliwość komentowania Regulamin konkursu „ D z i k i e b u d u l e ” na najciekawszy domek dla owadów została wyłączona

Regulamin konkursu
„ D z i k i e b u d u l e ”
na najciekawszy domek dla owadów

1. PRZEPISY OGÓLNE
1.1.Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi.
1.2.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
1.3.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest pisemna akceptacja niniejszego
regulaminu wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych (zał. 1)
oraz oznaczenie pracy identyfikatorem( zał. 2)
1.4.Celem konkursu jest:
 Propagowanie bioróżnorodności poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej.
 Rozwijanie zamiłowania do przyrody.
 Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu entomologii.
 Popularyzacja ochrony wymierających dziko żyjących owadów, zwłaszcza
zapylających.
 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez wykorzystanie różnorodnych
naturalnych materiałów przyrodniczych (patyki, szyszki, trzcina) do budowy domków
dla owadów.
1.5. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.
Uczniowie rywalizują w dwóch kategoriach:
 1 kategoria: klasy I-III
 2 kategoria: klasy IV-VIII
2. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
2.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie domku/hotelu dla owadów dziko żyjących,
w którym będą mogły znaleźć bezpieczne miejsce do rozrodu.
2.2 Domki należy wykonać z różnego rodzaju materiałów naturalnych
(przyrodniczych) jak np.: trzcina, siano, pałki wodne, suche kwiatostany
przekwitniętych kwiatów, szyszki, patyki, kora, mech, glina, nawiercone wiertarką
polana (wykonaj otwory o różnych rozmiarach), gruba tektura, koszyczek typu
kobiałka. Można również wykorzystać surowce wtórne (papierowe, plastikowe)
pochodzące np. z opakowań. Domki mogą mieć różnorodne kształty.
2.3.Ocenie będą podlegały:
 Prawidłowość wykonania zgodnie z zasadami budowania domków dla owadów,
 pomysłowość i oryginalność,
 estetyka wykonania.
2.4 Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie wykonanego przez siebie domku
do siedziby Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi przy ul. Północnej 27/29
(Budynek KOWR).
2.5. Do każdej pracy należy przymocować identyfikator pracy (zał. Nr 2) oraz pisemną
akceptację niniejszego regulaminu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
( zał. Nr 1)
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
3. TERMINARZ
3.1.Termin dostarczenia domku do 17 maja 2024r.
3.2.Organizator powoła Komisję Konkursową (Jury), która do dnia 3 czerwca 2024
wyłoni zwycięzców.
3.4 Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się dn.7 czerwca 2024 o godz.10.00 w
siedzibie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi przy ul. Północnej 27/29 (Budynek
KOWR).
3.5.Wyniki Konkursu zostaną podane także na stronie http://www.wzp-lodz.com.pl/ oraz
na https://www.facebook.com/wzplodz/, gdzie zamieścimy także zdjęcia nagrodzonych
domków.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
4.1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i zestaw nasion roślin
miododajnych. Nagrodzone zostaną 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej (nagrody
rzeczowe, nasiona roślin miododajnych i dyplomy). Przewidziane są również wyróżnienia.
4. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYKORZYSTANYCH
5.1. Prace przysłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
5.2. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania fotografii prac na stronach
http://www.wzp-lodz.com.pl/, https://www.facebook.com/wzplodz/ i w materiałach
publikowanych przez WZP dotyczących popularyzowania idei kwietnych ogrodów
sprzyjających dzikim zapylaczom, a także do wielokrotnej ekspozycji fotografii prac
konkursowych.
5.3 Organizator uzyskuje prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów
promocyjnych i ekspozycyjnych WZP.
5.4. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na
podstawie oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych uczniów biorących udział
w konkursie.

 

 

Załącznik nr 1 WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI
Ja niżej podpisany opiekun prawny zapoznałem/am się z Regulaminem
Konkursu „Dzikie budule” i w pełni akceptuję jego warunki. Jednocześnie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka :
………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
uczęszczającego do klasy nr: …………,
w szkole:……………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
( nazwa i adres szkoły )
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres mailowy szkoły)
przez Organizatora konkursu „Dzikie budule” w celach wynikających
z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi
zmianami). Poprzez dostarczenie biżuterii na Konkurs nieodpłatnie przenoszę
na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904
z późn. zmianami).
Data
…………………………………..
Czytelny podpis (imię i nazwisko)
opiekuna prawnego:
……………………………………………………

 

 

Załącznik nr 2
Identyfikator pracy WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię i nazwisko ucznia……………………………………….…………………………………………
Klasa……………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa, e mail i adres szkoły ………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Komentarze zablokowane.