Regulamin ogólnopolskiego konkursu Paryżˈ24 . Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich w setną rocznicę olimpijskiego debiutu reprezentacji Polski oraz zdobycia pierwszych medali

25 kwiecień 2024
Kategoria Aktualności, Konkursy
25 kwietnia 2024, Komentarze Możliwość komentowania Regulamin ogólnopolskiego konkursu Paryżˈ24 . Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich w setną rocznicę olimpijskiego debiutu reprezentacji Polski oraz zdobycia pierwszych medali została wyłączona

Regulamin ogólnopolskiego konkursu
Paryżˈ24 . Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich
w setną rocznicę olimpijskiego debiutu reprezentacji Polski oraz zdobycia pierwszych medali

 

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie Paryżˈ24.
Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich, zwanym dalej w treści regulaminu „konkursem”.
2. Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej –
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura w Kielcach, zwany w
dalszej części „Organizatorem”. Siedziba Organizatora mieści się w Kielcach al. Na Stadion
1, 25-127 Kielce.
3. Partnerem w konkursie jest Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
4. Honorowy patronat nad konkursem objął: Polski Komitet Olimpijski.
5. Celem konkursu jest:

a / zainteresowanie uczestników historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem roli
wybitnych polskich sportowców w najnowszych dziejach Polski,
b /utrwalenie w pamięci zbiorowej sukcesów olimpijskich osiągniętych przez polskich
sportowców,
c /upamiętnienie setnej rocznicy debiutu reprezentacji Polski podczas igrzysk
olimpijskich oraz zdobycia przez Polaków pierwszych medali olimpijskich w 1924 r.,
c / edukacja historyczna poprzez artystyczną formę wyrazu,
 e /kształcenie umiejętności w zakresie tworzenia prac plastycznych i animacji
komputerowych.
§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek
opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i klubów znajdujących się na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Opiekunem merytorycznym i faktycznym uczestnika konkursu może być nauczyciel, rodzic,
opiekun prawny, edukator, bądź inna osoba pełnoletnia wspomagająca merytorycznie
wykonanie zadania konkursowego.
3. Uczestnicy konkursu będą pogrupowani przez Organizatora w trzech kategoriach
wiekowych:
a) uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI),
b) uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII),
c) uczniowie szkół ponadpodstawowych.
4. Do udziału w konkursie zapraszamy uczestników indywidualnych.
5. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczestników z każdej szkoły.
6. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
7. Udział w konkursie jest jednoetapowy, dobrowolny i bezpłatny.
8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
9. Terminarz konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 3
Praca konkursowa
1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej poświęconej
polskiemu olimpijczykowi, którego sukcesy sportowe w duchu zasad fair play na arenie
międzynarodowej zachwyciły świat, dając radość rodakom i propagując dobre imię Polski.
Praca konkursowa powinna mieć twórczy i oryginalny charakter, nie może zawierać treści,
ani formy obraźliwej.
2. W zależności od grupy wiekowej, pracę konkursową należy przygotować w wybranej formie:
a) projekt kartki pocztowej – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
b) projekt graficzny transparentu – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej,
c) animacja w formacie GIF – uczniowie szkoły ponadpodstawowej .
3. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i musi być wykonana samodzielnie
przez uczestnika konkursu.
4. Wymogi dotyczące projektu kartki pocztowej:
a) format nie może przekraczać wymiarów 16×12 cm,
b) technika dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki mieszane),
c) każda praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasę oraz
nazwę szkoły.
5. Wymogi dotyczące projektu graficznego transparentu:
a) format nie może przekraczać wymiarów 50 x70 cm ,
b) technika dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki mieszane),
c) każda praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasę oraz
nazwę szkoły.
6. Wymogi dotyczące animacji:
a)  animacja powinna trwać do 25 s.,
 b )GIF nie może zawierać żadnych gotowych elementów (np. obraz z Internetu,
fotografie, clipart, itp.),
c ) wielkość prac nie może przekraczać 400 pikseli w każdym wymiarze, przesyłanie do
50 MB, zapisana w formacie GIF.
7. Każda praca, bez względu na formę, powinna zawierać krótki opis uzasadniający źródło
inspiracji i znaczenie osiągnięć sportowych wybranego polskiego zawodnika olimpijskiego w
wymiarze krajowym i międzynarodowym, w kontekście wydarzeń historycznych, ukazany z
perspektywy współczesnego nastolatka. Pisemna część zadania konkursowego powinna
obejmować maksymalnie 500 znaków ze spacjami wydruku zapisanego na stronie
formatu A4.
8. Termin nadsyłania wszystkich prac upływa 10 maja 2024 r.
9. Do przedłożonych prac należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący
załącznik nr 2 do regulaminu oraz załącznik nr 3 – zgoda osoby pełnoletniej lub załącznik
nr 4 – zgoda osoby niepełnoletniej. W przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu
podpis składa rodzic bądź opiekun prawny uczestnika.
10. Prace plastyczne z dołączonymi załącznikami należy wysłać pocztą lub przesyłką
kurierską na adres Organizatora: Delegatura IPN w Kielcach, Aleja na Stadion 1, 25-127
Kielce, z dopiskiem: Konkurs „Paryżˈ24”. O zachowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego/nadania.
za
11. Animacje w formacie GIF wraz z opisem i skanami wypełnionych załączników należy
przesłać  pomocą strony internetowej/aplikacji WeTransfer na adres:
ilona.religa@ipn.gov.pl wpisując w temacie wiadomości: Konkurs „Paryżˈ24” w
nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2024 r. do godziny 23:59 czasu
środkowoeuropejskiego.
§ 4
Ocena prac konkursowych
1. Oceny prac dokonuje powołana przez Organizatora komisja, zwana dalej „Komisją
Konkursową”.
2. Prace konkursowe nadane po terminie, nie spełniające wymogów formalnych,
niesamodzielne lub skopiowane, nie będą oceniane.
3. Z uwagi na historyczny charakter konkursu, Komisja Konkursowa punktuje EXTRA te prace,
które dotyczą lat 1924-1990.
4. Komisja Konkursowa oceni prace plastyczne (projekt kartki pocztowej i transparentu)
według następujących kryteriów:
Kryterium oceny
Zgodność z tematem
Wartość merytoryczna
Punktacja
0-5 pkt.
Kreatywność i oryginalność pracy
0-5 pkt.
Estetyka pracy i ogólny wyraz artystyczny
0-5 pkt.
0-5 pkt.
Punkty extra
5 pkt.
5. Komisja Konkursowa oceni animacje w formacie GIF według następujących kryteriów:
Kryterium oceny
Zgodność z tematem
Wartość merytoryczna
Punktacja
0-5 pkt.
Oryginalność pracy i ogólny wyraz artystyczny
0-5 pkt.
0-5 pkt.
Płynność animacji i dokładność rysunku
Punkty extra
0-5 pkt.
5 pkt.
6. Komisja Konkursowa oceni część pisemną według następujących kryteriów:
Kryterium oceny
Wartość merytoryczna i zgodność z tematem
Kompozycja, język, styl
Punktacja
0-5 pkt.
0-5 pkt.
3
Oryginalne ujęcie tematu
0-5 pkt.
7. Spośród prac konkursowych, które uzyskają największą liczbę punktów, Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, w każdej z trzech kategorii, o których mowa w § 2 ust. 3.
8. Komisji Konkursowej przysługuje również możliwość wyróżnienia poszczególnych prac w
każdej kategorii wiekowej.
9. Z przebiegu obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
10. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora 29 maja
2024 r.
11. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
§ 5
Nagrody
1. Laureaci konkursu i osoby wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
2. Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym nastąpi
podczas gali finałowej 13 czerwca 2024 r. w budynku Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. Rozpoczęcie uroczystości zaplanowano o godzinie 12:00.
3. Na uroczystą galę finałową zaproszeni są Laureaci oraz osoby wyróżnione wraz z
nauczycielami/opiekunami merytorycznymi .
4. Organizator nie pokrywa kosztów podróży związanych z przyjazdem na galę finałową osób,
o których mowa w ust. 3.
5. Decyzję o formie nagrody podejmuje Organizator.
6. Wyniki konkursu oraz relacja z gali finałowej zostaną opublikowane na stronach
internetowych Organizatora.
7. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.
§ 6
Ochrona własności intelektualnych
1. Uczestnicy konkursu, z chwilą przesłania prac konkursowych udzielają Organizatorowi
(Delegatura IPN w Kielcach) nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji
na wykorzystanie prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie zapisu, utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci
komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską,
cyfrową i elektroniczną;
b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt. a;
c) w zakresie publicznego udostępniana wersji elektronicznej w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych;
d) w zakresie publicznej prezentacji.
2. Uczestnicy konkursu nadsyłając swoje prace oświadczają, że posiadają pełnię praw
autorskich do stworzonej pracy oraz że utwory wykorzystane w pracy są wolne od wad
prawnych i nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie naruszają takich praw.
3. Z chwilą przekazania nagrody Organizator (Delegatura IPN w Kielcach) nabywa od
nagrodzonych uczestników autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac
konkursowych na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis;
b) wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą
wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską i
cyfrową) na jakimkolwiek nośniku;
c) wprowadzanie wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranych, w szczególności poprzez
umieszczenie na stronach internetowych Organizatora;
e) prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji, na stronach
internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach
informacyjno-promocyjnych Organizatora, a także publicznej prezentacji;
f) wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i
edukacyjnych w ramach realizacji publicznej misji edukacyjnej Organizatora.
4. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu będzie osoba niepełnoletnia, zgodę na
udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, oraz przeniesienie autorskich praw
majątkowych, o których mowa w ust. 3, wyrażają rodzice/opiekunowie prawni.
§ 7
Klauzula informacyjna
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) udziału w konkursie Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich;
b) publikacji listy laureatów i osób wyróżnionych zamieszczonej na stronach internetowych i
oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora;
c) publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku z uroczystości wręczenia nagród – jako osoby
nagrodzonej w konkursie Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich, na stronie
internetowej Organizatora oraz Facebook;
d) publikacji wizerunku nauczyciela/opiekuna naukowego z gali finałowej w konkursie
Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich, na stronie internetowej Organizatora
oraz Facebook;
e) przetwarzania danych osobowych jak imię, nazwisko (w tym nauczyciela/opiekuna
naukowego), adres szkoły, adres e-mail, telefon na potrzeby przeprowadzenia konkursu;
f) umieszczenia i przetwarzania danych osobowych w bazie adresowej Delegatury IPN w
Kielcach, z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszelkich działaniach
związanych z organizowanym konkursem.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażona przez Panią/Pana zgoda
w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych lub jako rodzic/prawny opiekun w imieniu
niepełnoletniego uczestnika) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – art.
53 pkt. 4 i 5 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dalej: RODO.
Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul.
Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie
technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i
zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również
ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych
osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl,
adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony
Danych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz
podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do
momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych
profilach w mediach społecznościowych organizatora, oraz do momentu wycofania zgody, a
następnie przechowywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w Instytucie
Rzeczowym Wykazie Akt, wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Kategoria przetwarzanych danych osobowych – dane osobowe zwykłe: imię, nazwisko, nazwa i
adres szkoły, telefon kontaktowy, adres e-mail. Dane osobowe zostały pozyskane do konkursu ze
zgłoszenia szkoły.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatora stają się obowiązujące po opublikowaniu ich
na stronie internetowej Organizatora.
2. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w konkursie.
4. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu Ilona Religa-Gola, tel. 696 826 381
w. 102, e-mail: ilona.religa@ipn.gov.pl.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu
do udziału w ogólnopolskim konkursie Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich
Imię i nazwisko uczestnika
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Grupa wiekowa
 szkoła podstawowa (IV-VI)
 szkoła podstawowa (VII-VIII)
 szkoła ponadpodstawowa
Nazwa i adres szkoły/placówki opiekuńczo-wychowawczej/świetlicy/klubu
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna merytorycznego, adres e-mail, numer telefonu
……………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu Paryżˈ24. Polski wkład
w historię igrzysk olimpijskich, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Delegatura IPN-KŚZpNP w Kielcach, al. Na
Stadion 1, 25-127 Kielce oraz akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji konkursu Paryżˈ24. Polski
wkład w historię igrzysk olimpijskich przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki
1, 02-676 Warszawa,
zamieszczenie mojego wizerunku w relacji z konkursu Paryżˈ24. Polski wkład w historię
igrzysk olimpijskich na stronie internetowej Organizatora oraz Facebook
przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość, data
Czytelny podpis nauczyciela, opiekuna naukowego

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE
(wypełniają rodzice/prawni opiekunowie wszystkich niepełnoletnich uczestników konkursu)
 Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu Paryżˈ24. Polski wkład w
historię igrzysk olimpijskich, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z– Delegatura IPN-KŚZpNP w Kielcach, al. Na Stadion 1,
25-127 Kielce oraz akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na:
 przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zawartych w karcie zgłoszenia
dla potrzeb organizacji konkursu Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich;
 zamieszczenie imienia i nazwiska mojego dziecka/podopiecznego – jako laureata/osoby
wyróżnionej w konkursie Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich, na stronie
internetowej Organizatora oraz Facebook;
 zamieszczenie imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka/podopiecznego z gali wręczenia
nagród – jako osoby nagrodzonej w konkursie Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich,
na stronie internetowej Organizatora oraz Facebook;
 umieszczenia i przetwarzania danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w bazie
adresowej Delegatury IPN w Kielcach, z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszelkich
działaniach związanych z organizowanym konkursem
przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.
…………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość, data
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Komentarze zablokowane.