PLANOWANE   DZIAŁANIA    ZMIERZAJĄCE  DO  REALIZACJI  KIERUNKÓW  POLITYKI  OŚWIATOWEJ  PAŃSTWA ORAZ  PATRONÓW  ROKU 2019 i 2020

 

PLANOWANE   DZIAŁANIA    ZMIERZAJĄCE  DO  REALIZACJI 

KIERUNKÓW  POLITYKI  OŚWIATOWEJ  PAŃSTWA

ORAZ  PATRONÓW  ROKU 2019 i 2020

 

 

 1. Gazetki szkolne przekazujące  informacje o:

       * Stanisławie  Moniuszko

       * Annie  Walentynowicz

       * Gustawie Herlingu-Grudzińskim  

       * Powstaniach  Śląskich

       * Unii  Lubelskiej

       * Janie  Paweł II

* Hetmanie  Stanisławie  Żółkiewskim

* Romanie  Ingarden

* Teodorze  Axentowiczu

* Bitwie   Warszawskiej 

 1. Audycja muzyczna poświęcona Stanisławowi Moniuszce
 2. Nauka w klasach młodszych pieśni „Prząśniczka”
 3. Konkurs wiedzy o Stanisławie Moniuszce
 4. Konkurs wiedzy o powstaniach śląskich, unii lubelskiej oraz bitwie

    Warszawskiej

 1. Pogadanki na lekcjach do dyspozycji wychowawcy dotyczące

    profilaktyki uzależnień.

 1. Udział w akcjach i programach dotyczących profilaktyki uzależnień.

    „Zachowaj trzeźwy umysł”

 1. Spotkania z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką oraz lekarzem

    dotyczące profilaktyki uzależnień.

 1. Zajecie i warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia i zdrowego

    odżywania jako alternatywy dla uzależnień.

 1. Apele i uroczystości szkolne dotyczące Świąt Państwowych jako

     element kształcenia postaw obywatelskich i patriotycznych.

 1. Udział uczniów w uroczystościach lokalnych , kościelnych w ramach

      uczczenia świat państwowych i kościelnych.

 1. Wycieczki do miejsc znanych z kart historii.
 2. Konkurs wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej

      dotyczący  patronów  roku 2020

 1. Turnieje matematyczne w klasach V – VIII
 2. Gry dydaktyczne rozwijające kompetencje matematyczne

      w klasach I – III.

 1. Gry terenowe z wykorzystaniem umiejętności matematycznych oraz

      kreatywności uczniów.

 1. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki przygotowujące do udziału w

      konkursach i potyczkach matematycznych.

 1. Zabawy i ćwiczenia muzyczne wspomagające nabywanie kompetencji

      matematycznych w klasach I – III. 

 1. Uroczystość środowiskowa z okazji Święta Niepodległości