PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PROGRAM  WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  W  BAŁDRZYCHOWIE

 

 

Celem  wychowania  jest  prowadzenie  do  pełnego rozwoju  osobistego  , do  bycia  człowiekiem  uczciwym , umiejącym żyć  z  innymi  i  dla  innych.

 

 

Chcemy:

Wykształcić dobrego i mądrego człowieka

otwartego na świat i ludzi.

 


 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  BAŁDRZYCHOWIE

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 • 26, 84 ust. 2 pkt; ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 11 stycznia 2017 r. poz.59,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020r. poz. 1449).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
 • „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć

    edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo

     profilaktycznego.

 

 1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności,

    zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

 1. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in.     wycieczek edukacyjnych.

 

 1. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe

    i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie    w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy,   wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie  kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

 1. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji

    formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

 

 1. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

 

 

 1. WSTĘP:

Wychowanie dzieci i młodzieży to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Nikt nie potrafi podać gotowej recepty, jak wychować młodego człowieka, by stał się mądrym, obywatelem swojego kraju. W procesie wychowania najważniejsi są rodzice. To od nich zależy, jakie wartości chcą pielęgnować w swoim dziecku, jakie ukształtować postawy, by móc wychować dobrego człowieka. Ważne jest to, by jemu było dobrze w środowisku, w którym będzie żył, ale także by innym było dobrze z nim.

Dziecko trafia do szkoły i tutaj bardzo ważne jest wychowanie, za które odpowiadają nauczyciele. W myśl zapisów podstawy programowej:

„Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

 • szkolny zestaw programów nauczania;
 • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.”

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem każdego nauczyciela, pedagoga, psychologa, ale także rodziców, których rola jest niezwykle istotna w procesie tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

Wychowanie w myśl W. Okonia (Słownik Pedagogiczny, Warszawa, 2001 r., wyd. Akademickie Żak, s. 445) to: „świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym między wychowankiem, a wychowawcą, której celem jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka”.

Profilaktyka ma na celu promocję zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zapobieganie lub zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Według M. Bańko (Słownik Języka Polskiego) „Słowo profilaktyka łączy się z nazwami chorób i innych niepożądanych zjawisk, którym działania profilaktyczne mają zapobiegać, np. profilaktyka depresji, profilaktyka przestępczości”. Profilaktyka jest zatem procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami, zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, jednocześnie działania profilaktyczne mają ograniczać i likwidować czynniki zaburzające ten rozwój.

Zarówno profilaktyka jak i wychowanie stanowią nieodłączną, integralną całość, dzięki którym kształtuje się osobowość młodego człowieka.

Program wychowawczo-profilaktyczny został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, poprzedzony diagnozą tych potrzeb. Ważne są również treści, które wynikają z potrzeb lokalnego środowiska. Najważniejszą kwestią jest poczucie bezpieczeństwa, stworzenie klimatu, który będzie sprzyjał nauce i pracy. Istotą programu jest dążenie do ukształtowania postaw uczniów, które cechuje: kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, empatia, koleżeństwo, szacunek do drugiego człowieka, komunikatywność.

Program obejmuje treści i działania zarówno o charakterze wychowawczym jak i profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny – zgodnie z przepisami – opracowano na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym. Uwzględniono przy tym: wyniki ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej); wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora; ewaluację wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021; wnioski i analizy (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.);  ankiety przeprowadzane wśród uczniów i rodzicówm metoda zdań niedokończonych i inne dokumenty i spostrzeżenia ważne dla szkoły.

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE, CELE GŁÓWNE PROGRAMU
 2. Opracowując program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniono:
 • Aktualne przepisy prawa oświatowego;
 • Diagnozę potrzeb w zakresie niwelowania problemów wychowawczych przeprowadzoną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli;
 • Analizę środowiska lokalnego, jego potrzeb i sytuacji;
 • Badania w zakresie zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku lokalnym;
 • Dotychczasowe doświadczenia szkoły w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych.

 

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:
 • Współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta
 • Współpraca z rodzicami w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych.
 • Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców , a także nauczycieli i rodziców
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, lokalnej i szkolnej;
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, komunikowania się z innymi osobami, w tym w rówieśnikami i osobami dorosłymi;
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, respektowania przyjętych zasad i norm społecznych;
 • Poznawanie zagrożeń współczesnego świata oraz sposobów reagowania na te zagrożenia;
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozbudzanie potrzeby poszukiwania wiedzy z różnych źródeł;
 • Przygotowanie do odbioru dóbr kultury;
 • Kształtowanie nawyków zdrowotnych i higienicznych, rozwijanie umiejętności dokonywania wyborów zachowania chroniącego zdrowia swoje i innych, dbałość oprawidłowe odżywianie, motywowanie do prowadzenia zdrowego trybu życia, podejmowanie zachowań zdrowotnych w tym w zakresie przeciwdziałaniu rozszerzaniu się epidemii COVID 19
 • Unikanie sytuacji zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu, profilaktyka zachowań ryzykownych i profilaktyka uzależnień;
 • Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji;
 • Dbałość o rozwój fizyczny, promowanie sprawności fizycznej, turystyki, krajoznawstwa, uprawiania różnych dyscyplin sportu.
 • Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym
 • Wykształcenie u uczniów , nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości , np. umiejętności zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia się kondycji psychicznej człowieka

 

 • MISJA I WIZJA SZKOŁY
 1. WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest szkołą nowoczesną ,życzliwą i przyjazną uczniowi. Cechują ją otwartość na problemy uczniów i nowoczesność. Istotna jest współpraca z rodzicami i zaangażowanie ich w życie szkoły. Dbamy o bezpieczeństwo i stwarzamy optymalne warunki dla rozwoju naszych uczniów. Kształtujemy postawy uczniów oparte na szacunku dla drugiego człowieka. Rozwijamy i utrwalamy wiedzę o dziedzictwie kulturowym naszej małej ojczyzny, naszego kraju i Europy. Dbamy, by nasi uczniowie byli otwarci na współczesne zdobycze cywilizacyjne, jednocześnie znając ich zagrożenia. Nasi uczniowie będą  świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym , świadomi własnego pochodzenia.

 1. MISJA SZKOŁY

Oferujemy naszym uczniom dobre warunki lokalowe i wyposażenie, które pozwolą na wszechstronny rozwój. Wzbogacamy i modyfikujemy, według potrzeb uczniów, ofertę szkoły: koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, by nasi uczniowie kształtowali postawy zarówno moralne jak i obywatelskie. Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków  społeczności  szkolnej. Wykorzystujemy najnowsze techniki informacyjne , stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania , aby uczeń mógł rozwijać swoje  zainteresowania , umiejętności , zdolności i pasje . Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny , psychiczny i duchowy , aby w przyszłości prowadzili zdrowy styl życia.  Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę , umiejętności i kompetencje aby w przyszłości stali się świadomymi , kreatywnymi wrażliwymi członkami społeczności , w której funkcjonują     Stwarzamy warunki do twórczej i aktywnej działalności uczniowskiej, zachęcamy i motywujemy naszych podopiecznych do osiągania sukcesów. Rozbudzamy szacunek do nauki i poszukiwania wiedzy z różnych źródeł. Szkoła zachęca do działań nieszablonowych, zespołowych i twórczych. Dbamy o jak najlepszą atmosferę w pracy i nauce.  Przygotowujemy uczniów do radzenia sobie w życiu, poprzez pokonywanie trudności i rozwiązywanie problemów. Uczymy tolerancji, poczucia sprawiedliwości, uczciwości i szacunku dla ludzi. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej równowagi między prze-wartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę” (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”).

 

 1. SYLWETKA ABSOWENTA
 2. Uczeń naszej szkoły zna, wie, umie, potrafi, jest :
 • Wie, że zdobywanie wiedzy i umiejętności jest kluczem do własnego sukcesu;
 • Zna własne wartości i kieruje się nimi w dokonywaniu wyborów;
 • Szanuje siebie
 • Zna swoje prawa i obowiązki ;
 • Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w otaczającym świecie;
 • Umie porozumiewać się w języku obcym w codziennych sytuacjach i rozumie potrzebę doskonalenia kompetencji językowych;
 • Poszukuje wiedzę w różnych źródłach informacji i kultury;
 • Ma poczucie własnej wartości, jest asertywny;
 • Posługuje się na poziomie podstawowym i rozszerzonym technologią informacyjną;
 • Jest przygotowany do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej;
 • Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych;
 • Utożsamia się ze swoją małą i dużą ojczyzną;
 • Jest przygotowany do odbioru różnych dóbr kultury;
 • Ma poczucie tożsamości narodowej i europejskiej;
 • Jest otwarty, dociekliwy, dąży z uporem do celu;
 • Okazuje szacunek i życzliwość wszystkim ludziom;
 • Potrafi współpracować w grupie;
 • Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego;
 • Kieruje się w życiu uczciwością, sumiennością i tolerancją, jest empatyczny.


 

 1. ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU
 2. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowy rozwój naszych wychowanków. Prawidłowo przebiegający proces wychowawczy wymaga zaangażowania uczniów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców i rodziców. Poniżej proponowane zadania dla poszczególnych uczestników programu:
 • Uczniowie:
 1. przestrzegają statutowych praw i obowiązków ucznia;
 2. angażują się w życie szkoły;
 3. przestrzegają zasad współżycia społecznego i szkolnego;
 4. przestrzegają szkolnych procedur i regulaminów;
 5. akceptują innych uczniów, szanują ich prawa, stają w obronie słabszych
  i pokrzywdzonych;
 6. wyrażają opinie na temat kar i nagród przyznawanych uczniom;
 7. uczą się samodzielności i odpowiadania za własne decyzje i zachowania;
 8. prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o własne i innych zdrowie i życie;
 9. uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);
 10. szanują narodowe i regionalne tradycje oraz obyczaje.
 • Nauczyciele:
 1. realizują założenia programu wychowawczo-profilaktycznego;
 2. współtworzą atmosferę życzliwości, zrozumienia, szacunku dla innych;
 3. stanowią autorytet moralny oraz autorytet kompetencji, merytorycznego przygotowania do wykonywania swojej pracy pedagogicznej;
 4. oddziałują wychowawczo na uczniów, niezależnie od wykonywanej pracy dydaktycznej;
 5. odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów podczas ich pobytu
  w szkole oraz podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych;
 6. udzielają pomocy, wskazówek, porad w sytuacji niepowodzeń szkolnych;
 7. starają się wzbudzać zaufanie, interesować się problemami młodzieży;
 8. zauważają zainteresowania, pasje i talenty uczniowskie, wspierają rozwój uczniów;
 9. inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, kreatywności, aktywności
  i samodzielności;
 10. wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
 11. wychowują dzieci i młodzież w poczuciu przynależności regionalnej i narodowej;
 12. reagują na wszelkie przejawy dyskryminacji, przemocy, nietolerancji i innych zachowań ryzykownych;
 13. dbają o rozwój kulturalny młodych ludzi, zachęcają do czytelnictwa.
 • Rodzice:
 1. wychowują swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami;
 2. znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny;
 3. wspierają nauczycieli w realizacji zamierzeń programu wychowawczo-profilaktycznego;
 4. wspierają swoje dzieci w rozwijaniu talentów i zainteresowań;
 5. dbają o aktywne formy wypoczynku dla swoich dzieci;
 6. dbają o prawidłowe, zdrowe odżywianie dzieci, promują zdrowy tryb życia;
 7. aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 8. wspierają nauczycieli, pedagoga, psychologa w realizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla swoich dzieci.
 • Wychowawcy:
 1. wspierają rodziców w procesie wychowania;
 2. dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży;
 3. wspierają samodzielność uczniów;
 4. opracowują i realizują program wychowawczo-profilaktyczny;
 5. wnioskują o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 6. podejmują działania w przypadkach stosowanej przemocy wobec dzieci
  i młodzieży;
 7. współpracują z pedagogiem, psychologiem, sądem rodzinnym, policją, kuratorami;
 8. koordynują działania wychowawcze i profilaktyczne w klasie;
 9. informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 10. współpracują z rodzicami uczniów we wszystkich sprawach wychowawczych
  i profilaktycznych.


 

 

 

 1. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

W wyniku realizacji powyższego programu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość refleksji nad swoim dotychczasowym życiem i postawami wobec otaczającego ich świata. Zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pomogą im uporządkować własny świat wartości i przygotować się do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu.

Rozwiną i udoskonalą swój system wartości, nauczą się właściwych postaw, zachowań, które pozwolą prawidłowo funkcjonować w środowisku rówieśników i dorosłych.

Rodzice uczniów bardziej zaangażują się w proces wychowania i działania profilaktyczne, dotyczące własnych dzieci oraz uświadomią sobie fakt, że sposób w jaki ich pociechy będą funkcjonowały w społeczeństwie w przyszłości, zależy przede wszystkim od ich postaw i sposobu przekazywania wzorców osobowych i wartości.

Nauczyciele podwyższą swoje kompetencje w dziedzinie wychowania oraz profilaktyki.

 • EWALUACJA PROGRAMU

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie ewaluowany raz w roku szkolnym.

Sposobami ewaluacji będą:

 • bezpośrednie rozmowy z uczniami i rodzicami,
 • analiza dokumentacji,
 • ankieta,
 • obserwacja,
 • spotkania szkolnego zespołu wychowawczego – wymiana uwag, spostrzeżeń oraz własnych doświadczeń w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,.

 

 

 

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie Może być modyfikowany w trakcie realizacji. Podlega monitorowaniu i ewaluacji. Każdego roku zespół ds. programu opracuje raport z realizacji programu w danym roku szkolnym. Raport zostanie przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej analitycznej na koniec roku szkolnego.  

 

 

 1. TREŚCI I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji zadań Termin realizacji/ kto?
1 Zapoznanie uczniów każdej klasy ze Statutem Szkoły, Programem wychowawczo-profilaktycznym, Koncepcją Pracy Szkoły i regulaminami Ustalenie zasad współżycia w grupie, ustalenie i przestrzeganie powszechnie stosowanych norm społecznych.

Opracowanie regulaminów szkolnych.

Zapoznanie uczniów z procedurami w określonych sytuacjach / zagrożeń , kryzysowych / 

Określenie systemu kar i nagród stosowanego w szkole

 

– przedstawienie dokumentów szkoły podczas lekcji wychowawczych

– omówienie zasad współżycia społecznego podczas spotkań klasowych

– wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca  kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu.

Szkolna debata nt. prawa i wolności w szkole

Wrzesień/ nauczyciele wychowawcy
2. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym Rozwijanie samorządności uczniów.

Uczenie zasad demokracji.

Wzmacnianie samorządności poprzez podejmowanie własnych inicjatyw

Włączanie uczniów w procesy aktualizowania prawa wewnątrzszkolnego

 

udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego

– udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły

– reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych

– spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, Święta Patrona

– zapraszanie do szkoły i spotkania z osobami niepełnosprawnymi

– zapraszanie do szkoły osób znanych , lubianych

Wrzesień, według kalendarza imprez i uroczystości/ wychowawcy, opiekun SU, Samorząd Uczniowski
3. Działania Wolontariatu,                    akcje charytatywne Rozwijanie empatii, zrozumienia, potrzeby pomagania innym.

Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w wolontariacie

Tworzenie prospołecznej grupy wolontariatu

Popularyzacja działań wolontariatu

Wymaganie odpowiedzialności i udzielanie sobie wzajemnej pomocy

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej.

– organizowania pracy Rady Wolontariatu,                          nawiązywanie współpracy  ze Stowarzyszeniami, Fundacjami i organizacjami działającym na rzecz pomocy innym

– Uczestnictwo w akcjach  charytatywnych

– ukazywanie konkretnych działań , stowarzyszeń , osób

Cały rok/ Rada Wolontariatu, Samorząd Uczniowski, wychowawcy
4. Rozwijanie i kształtowanie tolerancji wobec inności Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo.

Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka

Budowanie więzi miedzy uczniami poprzez wartości : przyjaźń , wzajemna pomoc

– organizowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi

– organizowanie uroczystości i imprez promujących tolerancję wobec inności

– lekcje z wychowawcą / analiza dokumentów Deklaracja Praw człowieka , Konstytucja o Prawach Dziecka

– Organizacja uroczystości Dzień Dziecka , Dzień Praw Człowieka , Dzień Tolerancji i Życzliwości , dzień Pozdrowień

Październik – czerwiec / wychowawcy, dyrekcja
5. Dążenie do osiągnięcia jak najwyższego poziomu kultury osobistej

 

Budowanie systemu wartości, opartego na rozpoznawaniu dobra i zła, wdrażanie do rozmawiania, sztuki kompromisu.

Zdecydowany brak akceptacji dla przemocy

Wdrażanie do bycia punktualnym odpowiedzialnym , obowiązkowym

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

Posługiwanie się na co dzień „magicznymi” słowami : proszę , dziękuje przepraszam

Kształtowanie postaw poszanowania norm, wartości i autorytetów

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro

Wspieranie poczucia wartości dziecka

            – prowadzenie lekcji wychowawczych prezentujących autorytety moralne, prezentacja wartościowych filmów

– organizowanie konkursów promujących właściwe zachowania np. Konkurs na Damę i Dżentelmena, organizacja Dni Kulturalnych itp.

– zapoznanie uczniów z ABC dobrego  wychowania

– omawianie zasad dobrego wychowania / wyjazd do teatru , kina , podczas uroczystości szkolnych

wskazywanie właściwych postaw, norm i wartości

– prezentacja autorytetów

 

 

Cały rok/ nauczyciele, psycholog, pedagog, wychowawcy
6. Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej

 

Okazywanie  szacunku drugiemu  człowiekowi

Grupy społeczne

 

– poznawanie historii  swoich  rodzin , drzewo genalogiczne 

– poznawanie innych kultur , religii

– wskazywanie przykładów i wzorców w kreacjach

bohaterów literackich , filmowych , teatralnych w życiu uczniów

W mojej klasie uczę się wzajemnej akceptacji.

 

Cały rok/ wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog
7. Przygotowanie  do życia w rodzinie Rola rodziny w życiu człowieka , potrzeby dzieci i ich zaspakajanie

Rodzina tradycyjna, rodzina współczesna

Kultywowanie szacunku do osób starszych , chorych

Podtrzymywanie więzi  rodzinnych

Akceptacja i szacunek dla ciała – różnice i podobieństwa miedzy chłopcami i dziewczynkami

 

– zajęcia z wychowawcą

– spotkania z pielęgniarką , lekarzem

– udział w programach , projektach

W mojej rodzinie uczę się miłości.

Jak przyjemnie spędzić czas z rodziną?

Dom jako bezpieczna przystań wspierająca rozwój dziecka

 

Cały rok

Wychowawcy , nauczyciele

8. Rozwój poszanowanie patriotyzmu i dziedzictwa narodowego, kształtowanie świadomości narodowej.

Wykazywanie autorytetów i wzorców moralnych.

  Rozwijanie uczuć patriotycznych i przynależności do kraju i „małej ojczyzny”.

Promowanie symboli narodowych , ich historii . Okazywanie szacunku . Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych

Lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu

Poznawanie historii swojego miasta i kraju ba tle Europy  i świata w różnych formach, podczas wycieczek edukacyjnych, projektów i konkursów

Kultywowanie symboli narodowych i świąt państwowych

Poznawanie polskiej kultury w tym osiągnięć duchowych i materialnych

-spotkanie z weteranami II wojny światowej

-uaktualnianie wydarzeń na tablicach informacyjnych

doskonalenie znajomości hymnu państwowego

– uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, dbałość o właściwe zachowanie

– dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii

– prowadzenie strony internetowej szkoły

– opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej

– prowadzenie kroniki szkolnej , gazetki szkolnej

–  wycieczki edukacyjne / poznawanie miejsc związanych z historią, kultura i osiągnięciami /

Nauczyciele o odpowiedzialni za poszczególne działania

Zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

9. Integracja i współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Budowanie wspólnoty  środowiskowej szkoła – rodzice – organizacje działające w środowisku lokalnym 

 

– współpraca z instytucjami kultury , samorządowymi

Udział w akcjach uroczystościach  organizowanych przez władze lokalne

– współpraca z organizacjami działającymi w środowisku lokalnym

– wycieczki ,rajdy piesze , rowerowe

– spotkania z ciekawymi ludźmi , ważnymi dla regionu

Cały rok

Wychowawcy

nauczyciele

10. Uczeń i świat Poznanie zwyczajów i tradycji innych  krajów , narodów

Nauka języków obcych

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, kształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

– udział w akcjach , projektach międzynarodowych

– organizowanie wycieczek zagranicznych

– udział w konkursach literatury europejskiej

– udział w akcjach charytatywnych / UNICEF , Polska Akcja Humanitarna , CARITAS / lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, wycieczki.

Prezentowanie postaw tolerancji wobec osób innych religii i kultur.

Kształcenie możliwości porozumiewania się  w językach obcych

 

Cały rok

Wychowawcy

Nauczyciele języków obcych

Nauczyciel

 

11. Internet, •          dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących

z użytkowania komputera i Internetu oraz innych urządzeń komunikacyjnych; nabywanie przez uczniów umiejętności dostrzegania granic tych korzyści i poznawanie niebezpieczeństw, które niesie Sieć;

•          przybliżenie uczniom podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i uświadomienie bezwzględnej konieczności dostosowywania się do tych zasad;

•          podnoszenie świadomości uczniów, dotyczącej ograniczeń prawnych wynikających

z korzystania z komputera i Internetu oraz ich osobistej odpowiedzialności za podejmowane działania (odpowiedzialność sprawcy, ofiary i świadka);

•          przybliżenie uczniom problemu przemocy rówieśniczej w Sieci i specyfiki tego zjawiska jaką jest przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

•          zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie z cyberprzemocą (wskazywanie miejsc, gdzie można uzyskać pomoc);

•          podnoszenie poziomu świadomości uczniów w zakresie zagadnień związanych

z prawem autorskim i prawami pokrewnymi, w tym dotyczących korzystania z programów komputerowych;

•          zapoznanie z etykietą – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie;

•          realizacja zajęć dotyczących problematyki bezpiecznego korzystania z sieci w ramach godzin wychowawczych, lekcji informatyki;

•          udział młodzieży w zajęciach na temat cyberprzemocy;

•          realizacja programu edukacyjnego „W sieci” – poświęconego bezpieczeństwu młodych użytkowników Internetu;

•          Dzień Bezpiecznego Internetu – kampania informacyjna dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli; opracowanie folderu informacyjnego;

•          gromadzenie i udostępnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych;

•          opracowanie zasad korzystania z Internetu, z uwzględnieniem treści bezpieczeństwa, umieszczenie zasad w widocznym miejscu oraz przypominanie uczniom ich stosowania;

•          zajęcia z tablicą interaktywną, monitorem interaktywnym   z wykorzystaniem Internetu;

•          opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie scenariuszy zajęć

                               

Cały rok

Wychowawcy

Nauczyciele

12. Wspólne działania szkoły i rodziców w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów.

 

Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

Zorganizowanie w szkole akcji informacyjnej o szczepieniach

Przedstawienie rodzicom podstawowe dokumenty szkolne

Ustalenie zasad współpracy i kontaktów rodzic – nauczyciel

Zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej pomocy przez specjalistów szkoły , poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Zachęcanie  rodziców do uczestnictwa w wyjazdach szkolnych i ich organizacji

– Angażowanie rodziców do wspólnego rozwiazywania problemów

Wspomaganie wychowanków w rozwoju fizycznym , psychicznym , społecznym , duchowym

Wykrywanie zagrożeń dla tychże obszarów

 

 

– działania nauczycieli, dyrekcji i pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur
i reagowania w sytuacjach zagrażających życiu
i bezpieczeństwu uczniów.- angażowanie rodziców do uczestnictwa
i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych.

– udział rodziców w ewaluacji działań szkoły odnośnie:

* skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych

* wewnątrzszkolnego systemu oceniania

* zaangażowanie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych

– udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

– udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych

– współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka

– przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia

– przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych

– uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.

– uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych, warsztatach artystycznych

– nagradzanie rodziców wyróżnieniami i dyplomami za pracę na rzecz szkoły

– organizowanie zajęć z wychowawcą oraz ze specjalistami / pedagog , psycholog /

– organizacja imprez służących integracji środowiska / święto szkoły , wigilia , biwaki , pikniki , festyny , dyskoteki.

– monitoring wizyjny

Cały rok/ wychowawcy, rodzice, dyrekcja, pedagog, psycholog

 

 

 

13. Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów

Promowanie zainteresowań i pasji uczniowskich.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach

Stwarzanie okazji do przeżywania sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć

Rozwijanie zainteresowań, pasji i uzdolnień uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym /motywowanie do nauki/ w ramach zajęć pozalekcyjnych

 

– organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych, organizowanie zawodów sportowych, prezentacja projektów edukacyjnych na forum szkoły, organizowanie wystaw prac uczniowskich

– zajęcia pozalekcyjne

– dodatkowe  karty pracy , zadania do realizacji

– zajęcia wyrównawcze

– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez organizację turniejów matematycznych, gier i zabaw, matematyka na wesoło, za pan brat z matematyką

– udział w konkursach, zawodach sportowych

– zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne według zapotrzebowania uczniów

Cały rok/ nauczyciele
14. Rozwijanie i kształtowanie edukacji ekologicznej Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.

Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.

Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.

Zmiany klimatu, zagrożenia dla Planety

Biała i Zielona energia

Ogrody deszczowe , małą retencja

 

 

– udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, segregacja odpadów, udział uczniów w konkursach ekologicznych

– praca koła ekologicznego

– organizowanie zajęć w terenie. Realizacja ścieżki ekologicznej

– pogadanki tematyczne

– organizacja konkursów wiedzy ekologicznej

– organizacja wycieczek krajoznawczych

– dbałość o tereny  zielone w najbliższej  okolicy

– ekspozycja gazetek , plakatów o tematyce ekologicznej

– omawianie zagadnień segregacji  odpadów

– współpraca z organizacjami ekologicznymi

-dbałość o tereny zielone w najbliższej okolicy

-ekspozycja gazetek, plakatów o tematyce ekologicznej

– omawianie zagadnień segregacji odpadów

-współpraca z organizacjami ekologicznymi

udział w projektach, akcjach i wyzwaniach

– energia ze źródeł odnawialnych

– zasady ochrony i retencji wody

 

Październik, kwiecień/ nauczyciel przyrody, biologii, wychowawcy
15. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów. Rozwijanie potrzeby czytania, kształtowanie umiejętności wyboru ciekawych książek i publikacji. – konkursy pięknego czytania w kl.1-3 i 4-8         

– prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci i młodzieży                        

– spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży

-wzbogacanie księgozbioru , wskazywanie uczniom ciekawych książek

– promowanie czasopism dla dzieci

– lekcje biblioteczne , wycieczki do bibliotek

– udział w  konkursach , akcjach , projektach

– apele z okazji Światowego dnia książki

– omawianie i prezentowanie książek przez nauczycieli , rodziców , osoby ze środowiska lokalnego

udział w „Maratonie czytania”, „Cała Polska czyta dzieciom”,

 

Październik – marzec/ nauczyciel biblioteki, wychowawcy dyrekcja.
16. Kierowanie przyszłością ucznia-doradztwo zawodowe Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy.

Wpływ uczenia się na dalsze losy ucznia  – absolwenta.

Warsztaty dla klasy VIII prowadzone przez nauczyciela doradztwa zawodowego nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy.

Spotkania, prelekcje, wywiady.

Udział w targach edukacyjnych

 

Pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa, nauczyciel języka polskiego drugie półrocze zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanych przez nauczycieli.
17. Promowanie zdrowego trybu życia

Działania profilaktyczne

Właściwe odżywianie , rola i znaczenie sportu w życiu człowieka

Cyberprzemoc

Odbudowanie i umocnienie u uczniów prawidłowych relacji w grupie klasowej, poczucie wspólnoty (reintegracja)

Informacja o sposobach przemieszczania się na terenie szkoły, wejściach i wyjściach z budynku szkolnego oraz o zasadach bezpieczeństwa w szatniach i toaletach

-zajęcia profilaktyczne, spotkania z policjantem, lekarzem , psychologiem, pedagogiem, jednostkami samorządu terytorialnego, specjalistami stacji sanitarno-epidemiologicznej

-spotkanie z pielęgniarką, dietetykiem, inspektorem sanitarnym

-organizowanie wystaw, prezentacji, przedstawień profilaktycznych, pikników edukacyjnych, warsztatów, prelekcji

-przeprowadzanie diagnozy w zakresie występowania w szkole  czynników chroniących i czynników ryzyka

-prelekcje dotyczące szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania dopalaczy i narkotyków

-spotkanie ze specjalistami

-ankiety, wywiady, obserwacje, analiza dokumentacji, rozmowy indywidualne

– biwaki, wycieczki rajdy: przygotowywanie zdrowych posiłków

-warsztaty kulinarne

– omówienie z uczniami zasad panujących w szkole, pouczenie o sposobach postępowania w poszczególnych sytuacjach, a zwłaszcza o konieczności noszenia osłony nosa i ust  w częściach wspólnych, dezynfekcji rąk i innych ważnych zasadach społecznego bezpieczeństwa w czasach epidemii

-poszerzenie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą

-Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców

-zwiększenie atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego

-promowanie zdrowego stylu życia, dbałości  i odpowiedzialność za zdrowie fizyczne i psychiczne innych

 

Cały rok

Wychowawcy , pielęgniarka , psycholog, pedagog, nauczyciele wf, nauczyciele biologii ,przyrody

18. Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uszanowanie zdania innych, obrona własnego zdania; umiejętność odmowy w przypadku niewłaściwych propozycji, dokonywanie trafnych wyborów.

Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego.

Uzmysłowienie szkodliwości spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i dopalaczy , substancji odurzających , środków zastępczych , nowych substancji psychoaktywnych 

Propagowanie pozytywnych relacji społecznych między nauczycielami a uczniami , personelem szkoły i rodzicami

Budowanie więzi ze szkołą i nauczycielami

Negacja egoizmu

Ukierunkowanie na odpowiedzialność za siebie i innych

– realizacja wybranych programów profilaktycznych,

– nawiązywanie współpracy z policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, poradniami rodzinnymi

– udział nauczycieli , specjalistów rodziców w szkoleniach dotyczących profilaktyki uzależnień

– systematyczny rozwój  współpracy  na linii uczeń – nauczyciel – rodzic

– wymiana doświadczeń na polu szeroko rozumianej profilaktyki

– szukanie wzorców w oparciu o literaturę , bohaterów obecnych czasów

– przeprowadzenie diagnozy w zakresie występowania w szkole czynników chroniących i czynników ryzyka

– prelekcje dotyczące szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania dopalaczy i narkotyków

– spotkania ze specjalistami

Okolicznościowe spotkania / choinka , Wigilia szkolna , apele , wycieczki , pikniki , wyjazdy do kina , teatru /

Pomoc koleżeńska

Cały rok/ wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog
19. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

 

Korygowanie wad postawy oraz wymowy.

Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

 

Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

Kształtowanie sprawności fizycznej.

Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

 

– zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć logopedycznych

– ustalenie tematów zajęć lekcji wychowawczych, realizujących edukację zdrowotną.

– spotkania z pielęgniarką , prelekcje dla uczniów i rodziców

– pogadanki na temat organizowania czynnego wypoczynku w czasie wolnym, organizacja konkursów dotyczące zdrowego stylu życia.

– udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach  sportowo – rekreacyjnych , zawodach sportowych

– organizacja wycieczek  rowerowych

– prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego. Przeprowadzenie egzaminu

– spotkanie z policjantem

Cały rok/ pielęgniarka, wychowawcy, nauczyciele