Koncepcja Pracy Szkoły

 

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  BAŁDRZYCHOWIE

 

 

 1. 1.       Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
 • ·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU 2009 nr 168, poz. 1324);
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
 • Statut Szkoły Podstawowej w BAŁDRZYCHOWIE
 • Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej  w   BAŁDRZYCHOWIE
 • Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w  BAŁDRZYCHOWIE

 

 1. 2.       Termin realizacji koncepcji:

Przedstawioną koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie przewidziano na 5 lat.

 

 1. 3.       Dokumenty wewnątrzszkolne wspierające koncepcję:

 

 • Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej  w Bałdrzychowie
 • Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej  w Bałdrzychowie ;
 • Plan pracy Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie;
 • Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie;
 • Program profilaktyki Szkoły Podstawowej  w Bałdrzychowie;
 • Statut Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie
 1. 4.       Charakterystyka szkoły:

Szkoła Podstawowa  w Bałdrzychowie położona jest w  miejscowości  Bałdrzychów  gmina  Poddębice. Jest  szkołą  wiejską znajdującą  się  w centrum wsi , w pobliżu lasu, z dużym  placem  szkolnym. Bazę lokalową stanowi budynek z lat pięćdziesiątych ,  po remoncie kapitalnym w 2004  roku. Szkoła dysponuje zapleczem sportowym w postaci: sali gimnastycznej, boiskiem asfaltowym  nawierzchnią, boiskiem do gier drużynowych – trawiastym  oraz placem zabaw dla dzieci najmłodszych. Teren wokół szkoły zagospodarowano zielenią w postaci trawników, klombów, drzewostanu wysokiego. W naszej szkole uczy się 85 uczniów. W szkole zorganizowano 6 oddziałów , po jednym na każdym poziomie oraz  oddział przedszkolny. Szkoła dysponuje stołówką z  dostępnymi dla uczniów posiłkami. Szkoła posiada bibliotekę z 3500 woluminami, bibliotekę multimedialną z bogatym zasobem elektronicznych nosików edukacyjnych, salę komputerową – multimedialną zaopatrzoną w tablicę interaktywną , sale lekcyjne dla najmłodszych podzielone na części edukacyjną i rekreacyjną , pracownie  dla  klas IV – VI . W szkole zatrudnionych jest 12 nauczycieli, którzy wypełniają zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze.  Dla uczniów i ich rodziców szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na miarę swoich możliwości, współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz wieloma instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. W szkole dobrze działa rada rodziców oraz samorząd uczniowski. W wyniku diagnozy środowiska szkolnego dokonanego przez specjalny zespół powołany przez dyrektora szkoły określono jej mocne i słabe strony.

 

Mocne strony szkoły

Słabe strony szkoły

 

1)      Kadra pedagogiczna w całości posiada kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.

2)      Oferta zajęć pozalekcyjnych w oczach uczniów jest interesująca i spełnia ich oczekiwania.

3)      W szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia specjalistów:  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, integracji sensorycznej.

4)      W szkole opracowano program wychowawczy i profilaktyki w oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności szkolnej. Są one systematycznie realizowane i poddawane bieżącej ewaluacji i modyfikacji.

5)      Rada pedagogiczna systematycznie analizuje wyniki klasyfikacji i sprawdzianu po klasie szóstej, formułuje wnioski i wdraża do dalszej pracy.

6)      W szkole obowiązują spójne zasady oceniania zapisane w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, na podstawie których nauczyciele konstruują przedmiotowe zasady oceniania.

7)      W każdym roku szkolnym przygotowywany jest ciekawy i bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

8)      Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach artystycznych i turniejach sportowych.

9)      Środowisko lokalne pozytywnie postrzega szkołę jako instytucję nie tylko edukacyjną, ale również kulturalną.

10)   Szkoła pozyskuje środki unijne na organizację zajęć pozalekcyjnych.

11)   Uczniowie biorą udział w  projektach edukacyjnych.

12)   W szkole funkcjonują estetyczne i zadbane pomieszczenia i korytarze szkolne.

13)   Dobrze wyposażona i sprawnie funkcjonująca stołówka szkolna.

 

1)      Brak specjalistycznych zajęć dla dzieci z dysleksją.

2)      Brak zatrudnienia pedagoga i psychologa szkolnego .

3)      Niskie wyniki sprawdzianu po klasie szóstej – Stanin  średni i niżej średni.

4)      Niska motywacja dzieci do nauki

5)      Małe zainteresowanie nauczycieli nowoczesnymi metodami nauczania.

6)      Niski stopień zainteresowania nauczycieli dokształcaniem zawodowym.

 

 

 

 1. 5.       Misja i wizja szkoły:

a)      Misja

Jesteśmy szkołą życzliwą dla uczniów. Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich  w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraje, świat. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.

b)       Wizja

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczy i profilaktyki ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.

 

 1. Obszary rozwoju:

 

 

1. Podnoszenie wyników nauczania w szkole

2. Zapewnienie dobrze zorganizowanych i  atrakcyjnych w formie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3. Skuteczne przygotowywanie uczniów do konkursów

4. Promocja szkoły ,  współpraca  z rodzicami i środowiskiem.

5. Podejmowanie działań zmierzających do nadania imienia Szkole Podstawowej.

6. Wzmacnianie  roli książki , popularyzacja czytania książek

 

Dydaktyka.

 

Nasza szkoła zapewnia wszechstronny rozwój oraz wyposaża w niezbędną wiedzę i umiejętności  potrzebne do dalszego kształcenia.

1. Podniesienie poziomu kształcenia.

2. Podejmowanie działań służących przygotowaniu ucznia do życia i podejmowania

    kolejnych  zadań edukacyjnych.

3. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej

 

1.  Przygotowanie uczniów do  zewnętrznego sprawdzianu   po szkole podstawowej:

  –  Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych,

  –  pisanie próbnego sprawdzianu i egzaminu,

  –  prowadzenie przez nauczycieli  konsultacji.

2.  Systematyczne  uatrakcyjnianie  prowadzonych zajęć  edukacyjnych.

  –  częste stosowanie metod  aktywizujących,

  –  wykorzystanie techniki komputerowej w nauczaniu,

  –  zróżnicowanie metod pracy z uczniem zdolnym i słabym,

  –  prowadzenie zajęć metodą projektu,

  –  wycieczki przedmiotowe.

3.  Oferowanie uczniom różnych zajęć  pozalekcyjnych.

  –  rozpoznanie zainteresowań uczniów,

  –  utworzenie kół zainteresowań: teatralne, matematyczne, polonistyczne, plastyczne, informatyczne,

      ekologiczne, turystyczne,

  –  prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych

  –  uatrakcyjnienie pracy biblioteki, wykorzystanie multimedialnych centrów informatycznych.

4.  Szkoła rozwija uzdolnienia, motywuje i umożliwia  uczniom udział w konkursach

  –  motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach,

  –  udział  uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych,

  –  diagnozowanie pracy z uczniem  zdolnym.

5.  Badanie wyników  nauczania.

  –  wzbogacanie banku standaryzowanych testów,

  –  wypracowanie spójnych przedmiotowych systemów oceniania

6.  Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych  źródeł informacji oraz  do samodzielnego

     rozwiązywania problemów.

  –  wykorzystywanie przez uczniów w pracy na lekcji i poza lekcjami czasopism, literatury fachowej,

     INTERNET,

  –  umiejętność korzystania z użytkowych programów komputerowych,

  –  doposażenie biblioteki jako ośrodka informacyjnego w szkole (lektury, książki, programy multimedialne ,

      filmy…).

7.  Opracowanie  programów  pracy  z  uczniem  zdolnym

8.  Opracowanie  systemu  diagnozy  niepowodzeń  szkolnych  uczniów i form  wsparcia  wymagających 

      interwencji   specjalistów

 

Wychowanie i  opieka

 

Absolwent naszej szkoły jest człowiekiem wrażliwym, kulturalnym i przygotowanym do życia  w rozwijającym się świecie.

1. Zwiększenie skuteczności pracy wychowawczej szkoły.

2. Wdrażanie do samorządności.

3. Wdrażanie do kształtowania postaw patriotycznych.

 

1Realizacja Programu Wychowawczego Szkoły.

  –  zapoznanie   rodziców, uczniów i wychowawców,

  –  uzyskanie opinii wszystkich,  którzy  uczestniczą w procesie wychowania,

  –  ewaluacja i systematyczna  jego modyfikacja.

2.  Skuteczne zapobieganie agresji, wandalizmowi, wulgarności i zjawiskom patologicznym.

  –  realizacja  programu  profilaktycznego, w tym przeciwdziałania agresji,           

  –  zagospodarowanie czasu wolnego uczniów ( koła, wycieczki , zabawy, udział w organizacjach),

  –  angażowanie  rodziców  w pracę wychowawczą,

  –  położenie nacisku na przestrzeganie dyscypliny przez uczniów,

  –  diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

3.  Wdrażanie uczniów do samorządności i pełnienia różnych funkcji.

  –  aktywny udział SU  w tworzeniu i monitorowaniu prawa szkolnego,

  –  powszechna znajomość prawa szkolnego,

  –  godne reprezentowanie społeczności szkolnej na zewnątrz,

  –  godne pełnienie przyjętych  funkcji w strukturach SU i powierzonych przez nauczycieli.

4.  Upowszechnienie wśród uczniów i nauczycieli pro zdrowotnego stylu życia.

  –  zwiększenie wpływu rozwoju sportu na efekty wychowawcze,

  –  walka z nałogami, program  antynikotynowy

  –  opracowanie szkolnego kalendarza imprez sportowych i rekreacyjno – turystycznych .

5.  Kształtowanie systemów wartości  i  postaw  patriotycznych.

  –  kultywowanie tradycji i obchodów świąt narodowych,

  –  wdrażanie do poszanowania godła, hymnu państwowego

  –  promocja postaw szacunku dla innych i samego siebie.

6.  Wprowadzanie   w  szkole  wolontariatu 

7.  Systematyczne  opracowywanie  w  szkole  procedur   reagowania  na  sytuacje  niepożądane  pojawiające

      się  w  szkole  .

8.  Poszukiwanie  środków  finansowych  na  wparcie  uczniów  szczególne  uzdolnionych  

9.  Wzmocnienie  współ[racy  z  instytucjami  zajmującymi  się  opieką  materialną

 

Baza szkoły

 

Zapewnienie uczniom optymalnych warunków kształcenia i wychowania.

1. Wzbogacenie bazy i wyposażenia szkoły.

2. Poprawa  warunków pracy pracowni komputerowej  i biblioteki szkolnej.

3. Zagospodarowanie otoczenia szkoły.

 

1.  Unowocześnienie pomieszczeń szkoły. 

2.  Zakup pomocy naukowych.

  –  złożenie przez nauczycieli zapotrzebowania na pomoce naukowe

  –  zaplanowanie w budżecie wydatków rzeczowych

  –  zakup pomocy dydaktycznych

  –  zakup książek do biblioteki, atlasów,

3.  Wzbogacanie bazy programów edukacyjnych.

  –  gromadzenie oprogramowania do nauki poszczególnych przedmiotów

4.  Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i terenu wokół szkoły.

  –  zakup roślin ozdobnych,

  –  wykonanie ławeczek na podwórko

 

 

Rozwój zawodowy kadry

 

Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój i wyposaża w niezbędne umiejętności.

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje.

 

1.  Wykorzystanie przez nauczycieli zdobytych umiejętności.

  –  wymiana doświadczeń  w zespołach,

  –  gromadzenie konspektów lekcji i zajęć oraz literatury metodycznej  w bibliotece,

  –  gromadzenie programów komputerowych, 

  –  wykorzystanie pracowni komputerowej do prowadzenia lekcji z różnych przedmiotów.

Rady Pedagogiczne poświęcone doskonaleniu zawodowemu.

  –  opracowanie referatów:

  –  „Motywowanie ucznia do  nauki – metody i techniki wspomagające proces uczenia się  i nauczania”

 –  „Nowoczesne metody  i techniki efektywnego  uczenia się”

3.  Zachęcanie nauczycieli do zdobywania  kolejnych stopni awansu zawodowego.

  –  zapoznanie z przepisami i ich udostępnienie,

  –  przydzielenie opiekunów nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym,

  –  zapewnienie twórczej atmosfery w szkole, integrowanie zespołu

4.  Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy.

  –  obserwacje  zajęć

  –  udział w uroczystościach  i akademiach szkolnych,

  –  udział w konkursach,

5.  Opracowywanie  harmonogramu  szkoleń  nauczycieli  w  zakresie  nowoczesnych  metod  nauczania ,stosowania  an  lekcjach  technologii informacyjne i informatycznej

6. Wprowadzanie  autorskich  programów  nauczania

 

 

 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, promocja szkoły .

 

Nasza szkoła jest szkołą silnie związaną ze środowiskiem lokalnym.

1. Współpraca szkoły z lokalnym środowiskiem, uwzględnianie jego potrzeb i oczekiwań.

2. Pozyskanie rodziców do twórczej i aktywnej współpracy ze szkołą.

3. Współpraca z innymi szkołami.

4. Promocja szkoły.

 

1.  Wykreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku.

  –  informowanie władz  o osiągnięciach szkoły,

  –  publikacje w prasie lokalnej na temat działalności szkoły,

  –  promowanie osiągnięć szkoły w Internecie, 

  –  organizowanie imprez dla środowiska lokalnego

2.  Uaktywnienie rodziców  w działaniu na rzecz szkoły .

  –  pedagogizacja rodziców,

  –  udział rodziców w uroczystościach i spotkaniach, które są  stałym elementem ceremoniału szkolnego,

  –  włączenie rodziców do  walki z uzależnieniami  i agresją wśród uczniów.

3.  Nawiązanie kontaktu  z innymi szkołami .

  –  wymiana doświadczeń,

  –  wykorzystanie Internetu do wymiany informacji i utrzymywania kontaktów,

  –  organizacja konkursów międzyszkolnych,

  –  opracowywanie projektów

  4.  Tworzenie informacji  o szkole.

  –  prowadzenie Kroniki Szkoły,

  –  zachęcanie nauczycieli do publikacji osiągnięć,

5.  Systematyczna  aktualizacja  strony  internetowej  szkoły .

6. Włączane  rodziców  do  ewaluacji  wewnętrznej  szkoły.

 

 

 

 

 

 

  Zarządzanie i organizowanie pracy szkoły.

 

Szkoła jest nowocześnie zarządzana .

1. W szkole przestrzegane są przepisy prawa.

2.Organizacja pracy szkoły zapewnia realizację jej zadań statutowych.

 

  1.  Doskonalenie obiegu   informacji.

  –  tablica ogłoszeń

  –  księga zarządzeń

  –  informacje ustne

  2.  Prowadzenie skutecznej kontroli nad  wydawaniem środków finansowych.

  –  właściwe rozpoznawanie  potrzeb szkoły,

  –  analiza kosztów eksploatacji,

  –  opracowanie sposobu  kontroli wydatków zgodnie z obowiązującym  rozporządzeniem.

  3.  Modyfikacja prawa  wewnątrzszkolnego.

  –  bieżące dokonywanie zmian w prawie szkolnym zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

  4.  Systematyczna ewaluacja działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz organizacji i zarządzania.

  –  prowadzenie ewaluacji  poza planem nadzoru, w razie  pojawienia  się trudności dydaktycznych

     i wychowawczych lub głosów niezadowolenia rodziców

5. Zwiększenie  efektywności  pracy  przedmiotowych zespołów  nauczycielskich

 

 

 

 1. 7.     Model absolwenta

Wszystkie działania założone w koncepcji oraz rozwój przedstawionych obszarów będą dążyły do tego, aby absolwenta naszej szkoły charakteryzowała:

a)      świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji;

b)     ciekawość świata;

c)      umiejętność uczenia się;

d)     wyposażenie w kompetencje kluczowe;

e)     twórcze podchodzenie do życia;

f)       wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność odróżniania dobra od zła;

g)      umiejętność korzystania z komputera i technik informacyjnych;

h)     sprawne komunikowanie się w języku polskim i obcym;

i)        asertywność;

j)       tolerancja;

k)      dbałość o zdrowie własne i innych;

l)        umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z własnym sumieniem i światopoglądem;

m)   znajomość tradycji i kultury regionalnej i narodowej.

 

 

 

 

 

 1. 8.     Ewaluacja

Ewaluacja zaproponowanej koncepcji będzie odbywała się na podstawie:

 1. analizy wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego;
 2. sprawozdań zespołów przedmiotowych, wychowawczego o raz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. wniosków z przeprowadzanej w szkole w każdym roku ewaluacji wewnętrznej;
 4. opinii uczniów, rodziców i nauczycieli wyrażanej w opiniach i wywiadach.