WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  BAŁDRZYCHOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY   OCENIANIA

 

Wewnątrzszkolne  Zasady  Oceniania   zostały  opracowane przez nauczycieli Szkoły  Podstawowej  w  Bałdrzychowie  przy  współudziale   uczniów  i  rodziców  w celu  jakości  pracy szkoły i stworzenia optymalnych warunków oceniania wspierających wszechstronny rozwój  uczniów   Zasady   zostały  opracowane zgodnie  z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe / Dz. U 2017, poz. 59 / oraz z rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych/ DZ.U.  2017,  poz. 153

• 1

 1.Ocenianiu podlegają: 

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 4. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych  w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych  w szkole programów nauczania;
 5. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych  zajęć edukacyjnych.
 6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz  uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz  obowiązków określonych w statucie szkoły

 

 • 2.

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak  powinien się dalej uczyć;
 3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz  o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
 7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 8. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia  poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3;
 9. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 10. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz rocznej  oceny a także śródrocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania;/ zajęcia poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej, a w szczególności naukę języka   oraz własnej historii i kultury
 11. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust.3             i    3a, art. 44k  ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b;
 12. ustalanie rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć
 13. edukacyjnych   oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13  ust. 3 oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania /zajęcia poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej   i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury/
 14. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych,  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 15. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w   nauce  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 16. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2
 17. Nauczyciele na początku każdego roku  szkolnego do  dnia  15 września informują uczniów oraz ich rodziców o:
 18. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych  i rocznych,  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 19. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 20. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej,  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
 21. sposób przekazywania informacji rodzicom i uczniom: Przedmiotowe Zasady  Oceniania  będą do  wglądu u  każdego  wychowawcy  klasowego w formie pisemnej – drukowanej z poszczególnych przedmiotów w formie skoroszytu. Jednocześnie cały system zasad oceniania będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz w dokumentacji dyrektora szkoły;
 22. wychowawca  jest zobowiązany do zapoznania uczniów i rodziców z PZO  oraz do zebrania potwierdzeń  od rodziców i uczniów w formie podpisów na załączonym  druku;
 23. nauczyciele informują  uczniów i rodziców o przewidywanych  dla nich półrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  na 2 tygodnie przed końcem każdego  półrocza i roku  szkolnego w  formie pisemnej z wyjątkiem ocen niedostatecznych – o nich należy poinformować na 1 miesiąc przed końcem roku szkolnego;
 24. w przypadku, gdy rodzic nie zgadza  się  z  wystawioną  przez  nauczyciela przewidywaną oceną roczną  – rodzic składa  pisemnych  wniosek  do  dyrektora  szkoły  w  terminie  7 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie rocznej. /wzór wniosku w dokumentacji szkolnej/;
 25. nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowego: rocznego sprawdzianu wiadomości lub umiejętności i ustalenia klasyfikacyjnej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych;
 26. oceny ustalone z godnie z trybem odwoławczym są ostateczne zastrzeżeniem art. 44 m i n  ustawy
 27. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego do dnia 15 września informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 28. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania będą  do  wglądu u każdego wychowawcy w formie  pisemnej drukowanej w formie skoroszytu. Jednocześnie  kryteria oceniania zachowania będą  umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz dokumentacji u dyrektora szkoły;
 29. wychowawca jest zobowiązany do zapoznania rodziców i uczniów z kryteriami oceniania zachowania i zebrania potwierdzeń od uczniów i rodziców w formie pisemnej;
 30. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 31. wychowawca  klasy jest zobowiązany na 2 tygodnie przez końcem każdego półrocza i roku szkolnego poinformować uczniów i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacja przekazywana jest w formie pisemnej i w dokumentacji nauczyciela jest  pisemne potwierdzenie przekazanej informacji dla uczniów i rodziców;
 32. w przypadku, gdy rodzic nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły w terminie 7 dni  od powiadomienia rodzica;
 33. wychowawca  klasy przedstawia rodzicom podwyższenia oceny zachowania;
 34. Oceny ustalone z godnie z trybem odwoławczym są ostateczne z zastrzeżeniem art. 44m i 44n ustawy; 

 

• 3

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 2. bieżące;
 3. klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz końcowe.
 4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w  formie  pisemnej na prośbę  rodzica.
 6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są  przechowywane w teczce nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Na prośbę ucznia,  rodziców nauczyciel udostępnia sprawdzone prac na terenie szkoły i bez możliwości wykonania kopii.
 7. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  dokumentacja  dotycząca  egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1, zastrzeżeń,  o  których  mowa  w  art.  44n,  oraz inna  dokumentacja  dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom  na  terenie  szkoły  w  obecności  nauczyciela/dyrektora szkoły.

 

 • 4.
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/ w szkole.
 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczności udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 5. Nauczyciel obowiązany jest na podstawie opinii  publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych  potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.
 6. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu semestru

 

 

 

 

 

Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. W ciągu półrocza uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących (w tym minimum 3 z prac klasowych).

 

 

Tygodniowa ilość godzin przeznaczona na realizację przedmiotu Minimalna ilość ocen bieżących w semestrze (w tym przynajmniej 1 ocena ze sprawdzianu)
1 3
2 6
3 i więcej 8

 

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z  realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres  zwolnienia ucznia z zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej  lub rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.
 2. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian ma obowiązek:
 3. poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym pytań sprawdzających
 4. z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać termin sprawdzianu w elektronicznym dzienniku lekcyjnym/
 5. przestrzegać ustaleń terminów kolegów i koleżanek.
 6. Sprawdziany pisemne mogą odbywać się z zastrzeżeniami:
 7. w ciągu dnia nauki może się odbyć tylko 1 sprawdzian
 8. w ciągu tygodnia nie powinno być więcej niż 3 sprawdziany w 1 klasie /nie brane są pod uwagę sprawdziany przekładane/.
 9. za sprawdzian uczeń może otrzymać tylko 1 ocenę.
 10. kartkówki /sprawdzające wiedzę z ostatniej lekcji/ nie muszą być zapowiadane. W ciągu dnia nauki mogą się odbyć 2 kartkówki w 1 klasie.
 • Na okres przerw świątecznych i ferii, nauczyciele nie zadają prac domowych.
 • Uczeń może poprawić z danego przedmiotu maksymalnie 2 dowolnie wybrane prace klasowe – pisemne w danym półroczu. Z poprawy uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą.
 • W przypadku nieobecności na pracy klasowej, termin pisemnej pracy pisemnej uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.
 1. Sprawdziany pisemne, prace klasowe uczniowie mogą otrzymać do  domu w  formie kserokopii ew.

       scan  pracy lub zdjęcia.

 1. W czasie zagrożenia, gdy podstawa programowa jest realizowana za pomocą zdalnego nauczania ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na monitorowaniu wytworów jego pracy poprzez:
 2. a) zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań,
 3. b) rozmowy telefoniczne, videokonferencje, platformę microsoft365 – Teams
 4. c) komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów np. Messenger, Facebook, Discord
 5. d) teksty on-line, pliki tekstowe,..
 6. e) pliki audio-video, w tym prezentacje multimedialne.
 7. f) karty pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane przez pocztę elektroniczną , sprawdziany on – line, kartkówki
 8. e) inne……………………………………..
 9. Skala ocen oraz kryteria oceniania są zgodne z dotychczasowym Ocenianiem Wewnątrzszkolnym.
 • 5.

 Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VIII ustala się według skali:

6 – celujący,

5 – bardzo dobry,

4 – dobry,

3 – dostateczny,

2 – dopuszczający,

1 – niedostateczny.

Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez stosowanie „+” (podwyższenie oceny) i „–” (obniżenie oceny).

 1. Kryteria oceniania prac pisemnych:

Dla klas IV-VIII

0 – 29% – niedostateczny (1)

30 – 49% – dopuszczający (2)

50 – 69% – dostateczny (3)

70 – 89% – dobry (4)

90 – 97% – bardzo dobry (5)

98 – 100% – celujący (6)

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VIII

ustala się według skali  / zgodnej z zapisami w rozporządzeniu MEN  / :

6 – celujący,

5 – bardzo dobry,

4 – dobry,

3 – dostateczny,

2 – dopuszczający,

1 – niedostateczny.

Ocena klasyfikacji semestralnej i rocznej jest oceną pełną – nie można stosować znaków „+” i „-”.

 1. Oceny bieżące z  zajęć edukacyjnych w klasach  I – III
 2. analizę postępów ucznia przeprowadza się systematycznie.
 3. stosuje się bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia, które rejestrowane jest przez każdego nauczyciela w dzienniku lekcyjnym.
 4. w ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez niego efekty pracy.
 5. osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali: zapis w dziennikach, zeszytach według skali cyfrowej 1 – 6. Jednocześnie nauczyciel w zeszytach, kartach pracy i innych materiałach uczniowskich może  stosować do  oceny  wyrażonej cyfrą zapis  opisowy  według  skali  :

 

                        6- doskonale, znakomicie, wspaniale, gratulacje, praca na medal

                        5- bardzo dobrze, brawo, super

                        4- poprawnie, dobra robota

                        3- zadowalająco, pracuj uważnie, skoncentruj się

                        2- słabo, błędnie, niechętnie pracujesz , pracuj uważnie, pomyśl

                        1– niewystarczająco, niezadowalająco , to sprawia ci kłopot

 

 1. Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

 

6 – Uczeń doskonale opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów w czasie lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje postawę twórcza lub szczególne umiejętności.

– Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem     nauczania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne                  i praktyczne, potrafi prawidłowo zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań  i problemów                   w nowych sytuacjach.

4 – Uczeń dobrze opanował zdecydowana większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych  sytuacjach.

 3 – Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone     programem nauczania, stara się rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych  informacji.

2 – Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać większości zadań o elementarnym stopniu trudności. Posiada poważne braki                     w wiedzy, które jednak można nadrobić w dłuższym okresie czasu.

1 – Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

Szczegółowe  kryteriach  na  poszczególne  oceny  w  klasach  I – III  posiadają  wychowawcy  klas.

Można również stosować oceny cyfrowe

 

Kryteria oceniania prac pisemnych:

Dla klas I-III

0 – 29% – niedostateczny (1)

30 – 49% – dopuszczający (2)

50 – 69% – dostateczny (3)

70 – 85% – dobry (4)

86 – 97% – bardzo dobry (5)

98 – 100% – celujący (6)

 

 1. Na zajęciach języka obcego i zajęć komputerowych obowiązuje skala  i symbolika oceniania osiągnięć edukacyjnych określona w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego w edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Ocena z religii jest oceną cyfrową, zgodna ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
 3. W zależności od istniejących w szkole warunków (np. pomoc specjalistyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, itp.) zapewnia się pomoc uczniowi, gdy poziom jego osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.
 4. Oceny bieżące, śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznych są  ocenami opisowymi.
 5.  Uczeń podlega klasyfikacji:
 6. śródrocznej i rocznej,
 7. końcowej.
 8. Klasyfikacja  śródroczna  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć edukacyjnych  ucznia  z zajęć  edukacyjnych  i  zachowania  ucznia  oraz  ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie do dnia 15  stycznia każdego  roku szkolnego.
 9. Klasyfikacja  roczna  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych ucznia  z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć  i  rocznej  oceny klasyfikacyjnej  zachowania,  z  tym  że  w  klasach I–III  szkoły  podstawowej  w przypadku:
 10. obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  ustala  się  jedną  roczną  ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
 11. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 12. Na klasyfikację końcową składają się:
 13. roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć edukacyjnych,  ustalone  odpowiednio  w  klasie programowo  najwyższej;
 14. roczne oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się odpowiednio  w  klasach programowo niższych;
 15. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 16. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. W  przypadku  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia specjalnego wydane  ze względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu umiarkowanym  lub  znacznym  klasyfikacji śródrocznej  i  rocznej  dokonuje  się  z uwzględnieniem  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym programie  edukacyjno–terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.
 17. Oceny klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu  na  ocenę klasyfikacyjną zachowania
 18. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 19. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 20. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły (z wyjątkiem oceny nagannej)
 21. Laureat konkursu przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.  Uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową

 

 • 6.

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności :
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycję szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i  innych osób,
 • godne i kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom,
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania począwszy od klasy IV  wystawiana jest według skali :
 • Wzorowe
 • bardzo  dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne
 1. W klasach I – III  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami

opisowymi .

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Ocena  klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
 1. Na ocenę z zachowania składają się:
  1. Samoocena ucznia
  2. Ocena klasy
  3. Ocena nauczycieli prowadzących zajęcia w danej klasie
  4. Ocena wychowawcy – która jest decydująca.
 2. Kryteria  ocen  z  zachowania

Ocena dobra jest oceną wyjściową. Wyjściową oceną na drugi okres jest ocena z pierwszego semestru. Ocena z drugiego okresu jest jednocześnie oceną roczną. Uczeń może uzyskać wyższą ocenę za szczególne osiągnięcia bądź wzorową postawę lub niższą za przewinienia i uwagi.

   

 O c e n a      w z o r o w a

Uczeń:

 • bierze  udział  w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych, zdobywa nagrody,
 • wzorowo pełni powierzone mu funkcje, jest inicjatorem wykonywania czegoś pożytecznego na rzecz szkoły, klasy, środowiska,
 • jest aktywnym wśród społeczności uczniowskiej, żyje w przyjaźni z zespołem klasowym,
 • wpływa na tworzenie dobrej atmosfery,
 • ma własne zdanie, którego potrafi asertywnie bronić,
 • udziela systematycznej pomocy koleżankom, kolegom i innym osobom,
 • jest wzorem estetycznego wyglądu, dba o swoje zdrowie,

          O c e n a    b a r d z o   d o b r a

Uczeń:

 • bierze  udział w niektórych konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych,
 • bardzo dobrze pełni powierzone mu funkcje, jest inicjatorem wykonania czegoś pożytecznego na rzecz szkoły, klasy, środowiska,
 • jest w miarę aktywnym wśród społeczności uczniowskiej, żyje w przyjaźni z zespołem klasowym,             w sposób znaczny wpływa na tworzenie dobrej atmosfery,
 • ma własne zdanie, którego potrafi asertywnie bronić,
 • udziela w miarę swoich możliwości systematycznej pomocy koleżankom , kolegom i innym osobom
 • jest wzorem estetycznego wyglądu, dba o swoje zdrowie,
 • rozwija swoje zdolności na zajęciach dodatkowych na terenie szkoły i poza nią.

          O c e n a    d o b r a

Uczeń:

 • jest prawdomówny i zdyscyplinowany,
 • reaguje na przejawy niszczenia mienia społecznego,
 • przestrzega form kulturalnego zachowania w szkole i poza nią,
 • wykazuje dbałość o kulturę słowa .

          O c e n a   p o p r a w n a

Uczeń:

 • ma trudności z punktualnością i dyscypliną,
 • utrzymuje poprawne stosunki w zespole klasowym,
 • okazuje szacunek dorosłym,
 • wygląd estetyczny ucznia nie budzi zastrzeżeń.

 

 

O c e n a   n i e o d p o w i e d n i a

Uczeń:

 • sporadycznie wchodzi w konflikty z rówieśnikami,
 • często spóźnia się na lekcje,
 • lekceważy zasady regulaminu szkolnego,
 • bywa arogancki w stosunku do nauczycieli, koleżanek, kolegów,
 • swoim postępowaniem zagraża życiu i zdrowiu innych,
 • używa wulgarnego słownictwa,
 • często opuszcza godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia,
 • niszczy cudze mienie.

 

 

    O c e n a   n a g a n n a

Uczeń  :

 • wchodzi w konflikty z rówieśnikami,
 • notorycznie spóźnia się na lekcje,
 • lekceważy zasady porządku publicznego,
 • jest arogancki w stosunku do nauczycieli, koleżanek i kolegów,
 • swoim postępowaniem zagraża życiu i zdrowiu innych,
 • często używa wulgarnego słownictwa,
 • systematycznie opuszcza godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia,
 • niszczy cudze mienie,
 • notorycznie łamie regulamin szkolny,
 • wchodzi w konflikt z prawem.

Pozostałe kryteria brane pod uwagę przy ocenianiu:

Każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie jest schludnie i czysto ubrany. Odzież powinna zakrywać brzuch, ramiona czy  intymne części ciała. Buty na zmianę powinny mieć jasną podeszwę. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje biała koszulka i krótkie spodenki. Do szkoły uczniowie przychodzą bez makijażu oraz umalowanych i przedłużonych paznokci.

Zabrania się również używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych oraz przerw. Możliwe jest skorzystanie z aparatu za zgodą nauczyciela.

   

 • 7.
 1. Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z  jednego,  kilku  albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej,  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 • 8.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza  komisja, w której skład wchodzą:
  1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 5. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 6. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 7. W przypadku gdy  nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego  w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym  zakresie  naukę  języka  obcego  nowożytnego  jako  przedmiotu  obowiązkowego  lub uczęszcza  do  oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego  nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje  w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 16 ust. 8 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

 

 • 9.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny   przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 4. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego  mogą być obecni – w charakterze obserwatorów  – rodzice ucznia.
 5. Z  egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 6. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 7. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 8. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 9. imię i nazwisko ucznia;
 10. zadania egzaminacyjne;
 11. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 12. Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia, zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
 13. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  w  dniu poprzedzającym  dzień zakończenia  rocznych,   zajęć   dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,
 14. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 15. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n.  ustawy
 16. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, to dyrektor szkoły ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności w zakresie tych treści, które nie stosuje się w rozporządzeniach wykonawczych.
 17. Dyrektor rozpoznaje możliwości szkoły w zakresie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz możliwości egzaminowanego ucznia w tym zakresie.
 18. Ustala z uczniem i jego rodzicami lub pełnoletnim uczniem dostępne sposoby komunikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności (należy podać alternatywne możliwości) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego. Mogą to być:

1) dziennik elektroniczny,

2) poczta elektroniczna,

3) telefon,

4) komunikator internetowy (wpisać jaki np. Skype) celem spotkania on-line z uczniem.

 1. Wskazuje czas przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności, termin poinformowania ucznia i rodziców niepełnoletniego ucznia lub samego pełnoletniego ucznia o tym fakcie.
 2. W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci,

w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych

i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w regulaminach dotyczących bezpieczeństwa.

 1. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu czy sprawdzianu ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając scan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.
 2. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia jak również podlegają archiwizacji elektronicznej
 • 10

 

 1. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń,  który  w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną  ocenę  klasyfikacyjną,  z:

1 ) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2 ) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się  w ostatnim tygodniu  ferii  letnich.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z  egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)   termin egzaminu poprawkowego;

4)   imię i nazwisko ucznia;

5)   zadania egzaminacyjne;

6)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
 2. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września,
 3. Roczna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy  programowo wyższej  i powtarza odpowiednio klasę lub półrocze.
 5. Rada  pedagogiczna,  uwzględniając  możliwości  edukacyjne ucznia,  może jeden  raz  w  ciągu danego  etapu  edukacyjnego  promować  do  klasy  programowo wyższej  ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej,

 

 • 11.

 

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 i 2 ustawy. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
 4. W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy, wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący

komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)   wychowawca oddziału;

3)   nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4)   pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5)   psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6)   przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7)   przedstawiciel rady rodziców.

 1. Komisja, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy. Ocena jest ustalana  w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)   termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4)   imię i nazwisko ucznia;

5)   zadania sprawdzające;

6)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do  protokołu   dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia, zwięzłą  informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Z posiedzenia  komisji,  o której  mowa  w art. 44n ust. 4  pkt 2 ustawy,  sporządza  się  protokół, zawierający w szczególności:

1)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2)   termin posiedzenia komisji;

3)   imię i nazwisko ucznia;

4)   wynik głosowania;

5)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokoły, o których mowa w ust. 8 i 10, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia

 

 • 12

 

 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy  oddziału  po  zasięgnięciu opinii  rodziców  ucznia  lub  na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna  może  postanowić o promowaniu  ucznia  klasy  I  i  II  szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy  programowo wyższej  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej,  mniejszości  etnicznej  lub  języka  regionalnego  otrzymał roczne  pozytywne oceny klasyfikacyjne,
 5. O  promowaniu  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając  ustalenia  zawarte  w  indywidualnym programie  edukacyjno–terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.
 6. Uczeń  szkoły  podstawowej   który posiada orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  i  ma opóźnienie  w  realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej  uzyskuje  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka  regionalnego  oceny  uznane  za  pozytywne w  ramach  wewnątrzszkolnego oceniania  oraz  rokuje  opanowanie  w  jednym  roku  szkolnym treści  nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 7. Uczeń,  który  nie  otrzymał  promocji  do  klasy  programowo  wyższej  powtarza  klasę

 

 • 13 .

 

 1. Uczeń  kończy  szkołę  podstawową,  jeżeli:

1 ) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne

2 ) w  przypadku  szkoły  podstawowej  przystąpił  ponadto  do egzaminu ósmoklasisty.

 1. O  ukończeniu  szkoły  przez  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym  lub  znacznym  postanawia rada  pedagogiczna,  uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.
 2. Uczeń szkoły podstawowej  który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub  i  przystępuje  w  roku  szkolnym,  w  którym  powtarza tę  klasę,  do sprawdzianu.